Alt om bomåpningen 2024

Jobber videre med forslag til neste fase av Bypakke Nedre Glomma

Prosjektgruppen for videreføring av Bypakke Nedre Glomma møttes 12. februar for å drøfte sentrale punkter for ny innretningen av fase 2.

Gruppen har tidligere bestemt at det er prosjektene som allerede ligger i den vedtatte porteføljen fra 2018 som skal danne grunnlaget for en nedskalert pakke.

Slik ser forslaget til ny prosjektportefølje for fase 2 av Bypakke Nedre Glomma ut: 

 

Prosjekter Mill 2019-kr inkl MVA
Rv. 22 Hafslund – Dondern 562
Mindre tiltak/ programområdetiltak for riksvei 1000
Etablering av bomstasjoner 35
Fv.118 – Ny bro over Glomma i Sarpsborg 2550
Ny bro over Glomma i Fredrikstad 1300
Fv. 109 – Østfoldhallen – Nye Tindlundvei 2000
Mindre tiltak/programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei 300
Planlegging og grunnerverv 40
Sum 7787

 

Økt lokal egenandel kan la seg gjennomføre

Prosjektgruppen startet diskusjoner om egenfinansiering. Med forslaget til portefølje som er presentert i tabellen ovenfor må de lokale partene stille med 990 millioner for å oppnå en egenandel på 20%.

Bakgrunnen for en større egenandel til de lokale partenes prosjekter, er kravet fra bompengeforliket om 20 % egenandel for lokale investeringsprosjekter.

Gruppen ønsker også å se på muligheten for enn lengre innbetalingsperiode enn 10 år, noe som må avklares med Samferdselsdepartementet.

– Vi vil be om et møte med Samferdselsdepartementet i løpet av våren, når NTP foreligger og vi vet mer om hvilke rammer vi har å jobbe etter, sier Jon-Ivar Nygård, leder av prosjektgruppen og styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma.

 

Ikke økte bomtakster

Foreløpige beregninger viser at bomtakstene ikke vil øke sammenlignet med dagens nivå.

Tidligere vedtatte rabatter ble lagt til grunn for de foreløpige beregningene:

– 20 % rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ikke rabatt.

– Ordinær timesregel – du betaler kun for én passering i løpet av en klokketime

– Månedlig passeringstak på 70 passeringer for alle kjøretøy med gyldig avtale og brikke.

– Nullutslippskjøretøy betaler 30 % av fullpris for begge kjøretøygrupper.

Prosjektgruppen ba Statens Vegvesen gjøre ytterligere beregninger med kombinasjoner av ulike forutsetninger for å kartlegge hvilke effekter det  vil ha og hvile muligheter det kan gi. De nye beregningene skal legges frem i neste prosjektgruppemøte 7. mai.

For fase 2 er finansieringen bomring i begge byer, Fredrikstad og Sarpsborg.

Ønsker involvering

Før arbeidet går videre ble gruppen enig om at det er viktig at arbeidet presenteres formannskapene i kommunene, fylkesrådet i Viken og med en referansegruppe.

– Deres innspill vil være verdifulle å ha med inn før vi begynner å ta beslutninger om hvilke konkrete prosjekter som skal ligge i porteføljen, sier Nygård.

Det legges opp til møtepunkter for involvering i løpet av våren. Neste møte i prosjektgruppen er planlagt i mai 2021.

Videre fremdrift

Et forslag legges frem for lokalpolitisk behandling i løpet av høsten 2021. Forutsatt lokalpolitiske vedtak, godkjent kvalitetssikring (KS2), vil saken kunne behandles i Stortinget i løpet av 2022.

 

Les notat med inntektsberegninger for prosjektporteføljen her (februar 2021):

Notat til prosjektgruppe for videreføring av Bypakke Nedre Glomma

Les tidligere saker:

Arbeidet med neste fase av bypakka er i gang

Nå starter jobben med videreføringen av Bypakke Nedre Glomma

Foto: Trine Sirnes