Informasjon om bomringen

På denne siden finner du den informasjonen om bomringen som er mest relevant for de fleste. Leter du etter dokumenter med mer detaljert informasjon finner du dette her.

Det er Vegfinans som drifter bomringen og alle praktiske spørsmål om bomringen du ikke får svar på her kan du søke etter på Vegfinans BNG eller du kan ringe Vegfinans på telefon: 32 80 82 70.

Hvorfor skal vi ha bomring?

Partene i Bypakke Nedre Glomma samarbeider om å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og konkurransedyktig region. Et moderne, effektivt og hensiktsmessig transportsystem er viktig for å nå denne målsettingen.

Dagens transportsystem i Nedre Glomma har blitt til over mange år og er i liten grad tilpasset dagens og fremtidens krav til et transportsystem. Det er derfor nødvendig med flere oppgraderinger og nyinvestering i transportsystemet for at Nedre Glomma skal stå bedre rustet for fremtiden.
Arbeidet med transportsystemet er både omfattende og kostbart, derfor er det bestemt at dette skal være et spleiselag mellom stat, fylke, kommunene, og innbyggerne.

Stat, fylke, og kommunene bidrar til spleiselaget både direkte økonomisk og gjennom all den jobben som må gjøres for at prosjektene skal materialisere seg. Innbyggere og besøkende til Nedre Glomma bidrar økonomisk gjennom bruk av transportsystemet – ved at man betaler bompenger når man passerer en bom.

Er det riktig at bilistene skal betale når bompengene går til helhetlige tiltak som ikke bare kommer bilistene selv til gode?

I et spleiselag som det bypakka er, kan det være flere ulike måter å bidra inn til fellesskapet på.

Vi vet at bilkjøring er koblet med en del tilhørende skjulte kostnader for samfunnet som man i dag ikke betaler direkte for. Vår bilbruk bidrar til mer kø og forsinkelser, det støyer, reduserer den lokale luftkvaliteten, og har en negativ miljøpåvirkning lokalt og globalt. Brukerfinansiering ved bompenger er bilistenes bidrag til å minimere noen av de konsekvensene bilbruken har for samfunnet vårt.

Bildet blir likevel mye mer nyansert enn dette, da faktum er at alle uavhengig av transportform bidrar til spleiselaget. De som velger å reise kollektivt, sykle, eller gå bidrar til spleiselaget gjennom at det blir færre biler på veiene og nytteeffekten for de som må kjøre bil øker tilsvarende.
Disse transportformene har heller ikke de samme negative konsekvensene som bilbruk og skal i så måte ikke behøve å betale for dette.

Det er derfor mer riktig å si at alle bidrar til spleiselaget, men på forskjellige vis.

Bomring Fase 1 – Sentrumsring rundt Fredrikstad

Bomringen rundt sentrum av Fredrikstad startet innkrevingen av bompenger samtidig som strekningen Rv. 110 Ørebekk – Simo åpnet for trafikk, 15.november 2019.

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma ble vedtatt av stortinget i Prop. 50 S (2014-2015). Prosjekter og tiltak i fase 1 har en økonomisk ramme på 1,2 milliarder kroner og finansieres med statlige midler (536), fylkeskommunale midler (109), og bompenger (555).

Dette er det viktig for deg å vite:

 • Det er enveis innkreving –  du betaler kun når du passerer et bomsnitt på vei inn mot sentrum.
 • Satsen for vanlige biler er 30 kroner per passering, med Autopass-avtale får du 20% rabatt og betaler da 24 kroner.
 • Elbiler passerer gratis, men må ha bomavtale og brikke.
 • Det er timesregel i bomringen – du betaler kun for én passering i løpet av en klokketime, uavhengig av hvor mange bomsnitt du passerer. Timesregelen forutsetter bomavtale og brikke.
 • Det er et øvre tak på 70 passeringer hver måned, ut over dette kjører du gratis. Passeringstaket forutsetter bomavtale og brikke.

Her er bomsnittene i Fredrikstad plassert:

Bomring Fase 2 – Nedre Glomma

Nedre Glomma er en av de byområdene som det er åpnet for at kan inngå byvekstavtaler med staten.

De oppdaterte lokalpolitiske vedtakene og statlige føringer medførte noen endringer for Bypakke Nedre Glomma fase 2 i forhold til tidligere vedtak.

 • Bypakka skal ikke lenger være faseinndelt, men man skal nå følge prinsipper for porteføljestyring
 • Innholdet i porteføljen (prosjektreserven) er noe endret.
 • Kostnadsrammen for prosjektporteføljen økes fra ca. 8 milliarder til ca 12,3 milliarder (+53,75%).
 • Det blir parallellinnkreving og ikke etterskuddinnkreving, dette er en rimeligere løsning men er mer uheldig psykologisk.

Statens økonomiske bidrag blir først avklart i forhandlingene om byvekstavtale og er foreløpig satt til 0. Dermed er forslaget på finansiering av porteføljen på 12,3 milliarder kroner slik: Fylkeskommunale midler (320), kommunale midler (100), MVA refusjon (1500), og bompenger (10360).

Dette er det viktig for deg å vite:

 • Det er enveis innkreving –  du betaler kun når du passerer et bomsnitt i en gitt retning
 • Satsen for vanlige biler er 30 kroner per passering, med Autopass-avtale får du 20% rabatt og betaler da 24 kroner.
 • Elbiler betaler 30% av ordinær takst etter fratrukket brikkerabatt 7,2 kroner.
 • Det er timesregel – du betaler kun for en passering i løpet av en klokketime, uavhengig av hvor mange bomsnitt du passerer. Timesregelen forutsetter bomtale og brikke.
 • Det innføres en utvidet timesregel i tidsrommet 17:30 – 21:00 på hverdager. Du betaler da kun for en passering i dette tidsrommet
 • Det er et øvre tak på 70 passeringer hver måned, ut over dette kjører du gratis. Passeringtaket forutsetter bomavtale og brikke.

Kart over alle bomsnitt i Nedre Glomma, forventet åpning i 2022.

Hva får vi igjen for å betale bompenger?

Flere viktige veistrekninger blir oppgradert og modernisert, noe som binder de to byområdene våre tettere sammen.

Kollektivtransporten i Nedre Glomma får et løft og skal for de fleste nå være et realistisk alternativ til bilen, eventuelt som en del av en kombinasjonsreise.

Gode anlegg for de syklende er en viktig integrert part av alle de store vegprosjektene våre, samtidig jobber vi videre med å utvikle et helhetlig sykkelnett.

Du kan lese mer om våre prosjekter og aktiviteter her.

Fant du ikke svaret på det du lurte på?

Sjekk ut – Spørsmål og svar om bomringen