Informasjon om bomringen

Den siste perioden har det vært mye diskusjon knyttet til bomringene. Lurer du på hva bomring vil bety for deg, hvorfor det blir bomring og hva pengene skal brukes til? Her har vi samlet relevant informasjon som kan gi svar på spørsmål om bomringene.

Det er lagt opp til at bomringen i Fredrikstad åpner når veistrekningen Ørebekk-Simo står ferdig i 2019. Bomringen i Sarpsborg er planlagt åpnet i 2022. Bompengene skal gå til bedre veier og andre tiltak for å skape et mer moderne transportsystem i Sarpsborg og Fredrikstad. De kommer med andre ord innbyggerne og byene våre til gode.

Disse vilkårene gjelder for bomringen i Fredrikstad fra 2019 – 2022:

 • Innkreving av bompenger skjer en vei – mot sentrum av Fredrikstad
 • Du betaler kun for én passering av bomringen per time
 • Satsen blir omtrent 30 kroner per passering for personbil. Bilister som har bombrikke (Autopass-avtale) betaler omtrent 24 kroner per passering (Satsen indeksreguleres årlig).
 • El-biler kjører avgiftsfritt (forutsatt at de har bomavtale og brikke) i bomringen
 • Stortinget har fastsatt et tak på 70 passeringer per kalendermåned. Reiser ut over dette kjører du gratis.

Høsten 2018 skal disse vilkårene behandles på nytt, noe som kan gi endringer fra 2022.

Mer om bomring leser du på nettsidene til Statens vegvesen.

Hvorfor bomring?

Innbyggertallet i regionen vokser, noe som gir større press på transportsystemet og byområdene våre. Målet er at transportsystemet i Fredrikstad og Sarpsborg skal bli mer moderne og effektivt. Vi trenger å bygge ut bedre veier, styrke kollektivtilbudet og få mer og bedre gang- og sykkelveier. Det er en nasjonal målsetning at veksten i persontransport ikke skal skje med bil, men at flere skal gå, sykle og reise med kollektivtransport.

Hva skal midler fra bomring finansiere?

Fra bomringen åpner, er det flere veistrekninger som skal oppgraderes. Noen steder vil det blir et ekstra felt som gir økt kapasitet for bilister, i andre prosjekter legges det opp til kollektiv- og samkjøringfelt og til utvikling av sykkel- og gangstier.

Eksempel på prosjekter:

 • Utbygging av Fv. 109 (Råbekken – Rolvsøysund, Nye Tindlund-Torsbekkdalen og Rolvsøysund-Nye Tindlundvei, inkludert Rolvsøysund bru)
 • 111 (Hafslund – Dondern)
 • Rv 110 Simo-St. Croix
 • Ny bro over Glomma i Sarpsborg
 • Ny bro over Glomma i Fredrikstad
 • Helhetlig sykkelveinett mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Det er også budsjettert flere mindre ressurskrevende prosjekter/tiltak.

Her finner du mer informasjon om de enkelte prosjektene.

Hvor er bomstasjonene plassert?

Bomringen er plassert nær bykjernene for å sikre et godt nok inntektsgrunnlag til å forbedre infrastrukturen i Nedre Glomma. Se plassering i kart:

Kart over ny bomring i Fredrikstad, planlagt åpnet høst 2019

Oversikt over bomringen i Fredrikstad

Kart over nye bomstasjoner i Sarpsborg, planlagt åpnet i 2022.

Kart over nye bomstasjoner i Sarpsborg

Se oversiktskart over samtlige bomstasjoner i Nedre Glomma vegvesen.no

Autopass og bombrikke

Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale. Det kan du gjøre hos Vegfinans Bypakke Nedre Glomma.