Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Fra belønningsmidler til byvekstavtale

Nedre Glomma ønsker å starte forhandlinger om byvekstavtale med staten så snart premissene for å gå i gang er oppfylt. En byvekstavtale vil sikre et langsiktig samarbeid med staten og tilgang på mer midler til utbygging og investering.

Hvorfor byvekstavtale?

Antallet reiser i Nedre Glomma øker. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, vil regjeringen at flere skal gå, sykle og reise kollektivt.

I dag har Nedre Glomma er avtale med staten om belønningsmidler som vi får ved å forplikte oss til å jobbe for at veksten i personbiltransporten ikke skal øke. En byvekstavtale vil ha samme mål for øye, men sikrer en mer langsiktig avtale mellom byområdet og staten. Belønningsavtalen har en ramme på fire år mens en byvekstavtale har en ramme på ti år. I avtalen vil staten blant annet stille krav til Nedre Glomma om effektiv arealbruk i byområdene, et sentralt virkemiddel for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken.

 

Størrelse og innretning på avtalen er til forhandling

Gjennom Nasjonal transportplan er det satt av 10 milliarder til de fem mellomstore byområdene gjennom byvekstavtaler, fordelt over 10 år. Midlene skal gå til å investere i kollektivinfrastruktur og kollektivtilbud, samt infrastruktur for syklende og gående. Nedre Glomma får tilbud om en byvekstavtale gjennom forhandlinger med staten. Først når forhandlingene er gjennomført vet vi hva som ligger i avtalen for Nedre Glomma. 

Bypakke Nedre Glomma jobber etter en fremdriftsplan som tilsier at vi skal være klare for å starte forhandlinger i løpet av 2023.  

På regjeringens sider finner du mer informasjon om byvekstavtaler.