Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Slik er Bypakke Nedre Glomma organisert

Partene i Bypakke Nedre Glomma samarbeider om å løse felles transportutfordringer i Nedre Glomma.

Samarbeider om å løse felles transportutfordringer

Partene er Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Disse har inngått en samarbeidsavtale som omhandler areal- og transportutvikling. Samarbeidet jobber også for å få tilgang til midler fra statlige belønnings- og tilskuddordninger.

 

Nivåene i Bypakke Nedre Glomma

 • Styringsgruppe

  Styringsgruppa består av øverste politiske ledelse med vararepresentanter fra Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet representeres ved regiondirektører.

  Mandat:

  • Gi anbefaling i saker som skal fremmes til behandling i partenes politiske organer.
  • Vedta budsjett og handlingsplaner for belønningsmidler.
  • Sikre bredest mulig politisk og samfunnsmessig forankring.
  • Fungere som styringsgruppe for porteføljestyring av bypakkeprosjekter.

   

  Disse sitter i styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma 2023 – 2027:

  Sindre Martinsen-Evje Østfold fylkeskommune Leder av styringsgruppa
  Arne Kim Sekkelsten Fredrikstad kommune Nestleder av styringsgruppa
  Siri Martinsen Fredrikstad kommune Medlem av styringsgruppa
  Truls Velgaard Østfold fylkeskommune Medlem av styringsgruppa
  Magnus Arnesen Sarpsborg kommune Medlem av styringsgruppa
  Andreas Brännström Sarpsborg kommune Medlem av styringsgruppa
  Fred Anton Mykland Statens vegvesen Medlem av styringsgruppa
  Therese Thorbjørnsen Sarpsborg kommune Medlem av styringsgruppa
  Anette Lindahl Raakil Østfold fylkeskommune Medlem av styringsgruppa
  Bjørnar Laabak Fredrikstad kommune Medlem av styringsgruppa
  Sefrid Line Jakobsen Jernbanedirektoratet Medlem av styringsgruppa
 • Referansegruppe

  Samarbeidet skal ha en referansegruppe. Formålet med referansegruppen er å sikre forankring, få innspill til beslutninger og bidra til et formalisert samarbeid med næringslivet i Nedre Glomma. Styringsgruppen beslutter hvilke saker referansegruppen skal involveres i. Referansegruppen skal ha politiske representanter fra hver av partene Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune. Partene i arbeidslivet skal ha en representant hver fra organisasjonene NHO og LO og næringsforeningene i Sarpsborg og Fredrikstad skal ha en representant hver. Andre interesseorganisasjoner kan involveres i saker hvor det er relevant.

   

   

 • Administrativ ledergruppe

  I administrativ ledergruppe har alle parter i samarbeidet en representant på kommunedirektørnivå. Gruppen har en leder og konstituerer seg selv.

  Mandat:

  • Drøfte og innstille i saker til styringsgruppen.
  • Vedta årlige budsjetter for bruk av belønningsmidler.
  • Opprette og bemanne prosjektgrupper.
  • Informere om og følge opp bypakkesaker og vedtak i egen organisasjon.

  Disse sitter i administrativ ledergruppe 2023 – 2027:

  Ole-Henrik Holøs Pettersen Fredrikstad kommune Leder av administrativ ledergruppe
  Sefrid Line Jakobsen Jernbanedirektoratet Medlem av admistrativ ledergruppe
  Sigmund Vister Sarpsborg kommune Medlem av administrativ ledergruppe
  Ina Abrahamsen Statens vegvesen Medlem av administrativ ledergruppe
  Elisabeth Bechman Østfold fylkeskommune Medlem av administrativ ledergruppe
 • Sekretariatet

  Bypakke Nedre Glommas sekretariat er partsuavhengig og ledes av en daglig leder. Sekretariatet skal legge til rette for koordinering og god informasjonsflyt mellom partene. Sekretariatet skal driftes etter retningslinjer utarbeidet av Vegdirektoratet.

  Jostein Haug er daglig leder i bypakkesekretariatet.

  Kontaktinformasjon til sekretariatet.