Slik er Bypakke Nedre Glomma organisert

Partene i Bypakke Nedre Glomma samarbeider om å løse felles transportutfordringer i Nedre Glomma.

Samarbeider om å løse felles transportutfordringer

Partene er Viken fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommune, samt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Disse har inngått en samarbeidsavtale som omhandler areal- og transportutvikling. Samarbeidet jobber også for å få tilgang til midler fra statlige belønnings- og tilskuddordninger.

Ny samarbeidsavtale mellom partene skal være på plass fra 2021.

 

Nivåene i Bypakke Nedre Glomma

 • Styringsgruppe

  Styringsgruppa består av øverste politiske ledelse med vararepresentanter fra Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune. Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet representeres ved regiondirektører.

  Mandat:

  • Gi anbefaling i saker som skal fremmes til behandling i partenes politiske organer.
  • Vedta budsjett og handlingsplaner for belønningsmidler.
  • Sikre bredest mulig politisk og samfunnsmessig forankring.
  • Fungere som styringsgruppe for porteføljestyring av bypakkeprosjekter.

   

  Her ser du hvem som sitter i styringsgruppen

 • Referansegruppe

  Samarbeidet har en referansegruppe. Formålet med gruppen er å sikre forankring, få innspill til beslutninger og bidra til et formalisert samarbeid med næringslivet i Nedre Glomma. Partene i arbeidslivet skal stille med en representant fra LO, NHO og en fra næringsforeningene i Sarpsborg og Fredrikstad. Styringsgruppen beslutter i hvilke saker referansegruppen skal involveres.

   

   

 • Administrativ ledergruppe

  I administrativ ledergruppe har alle parter i samarbeidet en representant på kommunedirektørnivå. Gruppen har en leder og konstituerer seg selv.

  Mandat:

  • Drøfte og innstille i saker til styringsgruppen.
  • Vedta årlige budsjetter for bruk av belønningsmidler.
  • Opprette og bemanne prosjektgrupper.
  • Informere om og følge opp bypakkesaker og vedtak i egen organisasjon.
 • Sekretariatet

  Bypakke Nedre Glommas sekretariat er partsuavhengig og ledes av en daglig leder. Sekretariatet skal legge til rette for koordinering og god informasjonsflyt mellom partene. Sekretariatet skal driftes etter retningslinjer utarbeidet av Vegdirektoratet.