Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Finansiering

Prosjektene som drives i regi av Bypakke Nedre Glomma finansieres av både statlige og lokale midler, samt bompenger. Her er en oversikt over de ulike finansieringskildene:

Finansieringsmodell

Det er ulike kilder som finansierer prosjektene i Bypakke Nedre Glomma. Illustrasjonen viser  hvilke midler som finansierer hvilke prosjekter.

 

Bypakke Nedre Glomma fase 2 

Med en økonomisk ramme på 10.771 millioner 2023-kroner, får vi et effektivt, miljøvennlig og robust transportsystem i Nedre Glomma-regionen. Dette ble vedtatt i Stortinget 13. april, og har navnet Bypakke Nedre Glomma fase 2. Her kan du lese mer om fase 2 av bypakka, og hvilke utbyggingsprosjekter som inngår.

Bypakke Nedre Glomma fase 1 

Bomringen i Fredrikstad ble åpnet 15. november 2019, og stengt i mai 2023. Utbygging og finansiering av fase 1 ble vedtatt av stortinget i Prop. 50 S (2014-2015) med en økonomisk ramme på 1,2 milliarder kroner og finansieres med statlige midler (536 millioner), fylkeskommunale midler (109 millioner), og bompenger (555 millioner).  

Bompenger var en forutsetning for å finansiere prosjektene i fase 1 av Bypakka. Bilistene bidro med bompengene når de passerte gjennom en bom i Fredrikstad.  Fylkeskommunen bidro med en egenandel på 109 millioner kroner. Fylkeskommunen fikk tilbakeført moms for sine investeringer. Disse midlene går tilbake til å finansiere prosjektene i fase 1, noe som bidrar til å holde bompengeandelen så lav som mulig. 

Staten bidro med midler som gikk til prosjektene på riksveiene, finansiering av enkeltprosjekter gjennom Nasjonal transportplan, samt mindre tiltak for gående og syklende. 

Belønningsmidler 

Samferdselsdepartementet har en belønningsordning som Nedre Glomma har inngått avtale om. Bypakka har hatt avtale med departementet siden 2013 og har i løpet av disse årene mottatt til sammen 518 millioner kroner.

For å få utbetalt belønningsmidlene har Bypakke Nedre Glomma forpliktet seg til å nå nullvekstmålet. 

Byvekstmidler 

I tillegg til statlige belønningsmidler, ligger det an til at Nedre Glomma-regionen kan få 867 millioner de neste 10 årene, 86,7 millioner kroner årlig. Regjeringen har gått inn for at Nedre Glomma skal få 867 millioner kroner mer til å sikre at flere velger kollektiv, sykkel og gange de neste ti årene.

Forhandlingene om om en byvekstavtale skal gjennomføres i 2024. Det overordnede målet for byvekstavtalene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet).

Ved forhandlingsstart vil det etableres en forhandlingsgruppe som ledes av Statens vegvesen og med representanter fra Jernbanedirektoratet, statsforvalteren, fylkeskommune og kommuner. Statens vegvesen skal også lede oppfølgingen av avtalene på vegne av staten.

MÅLSETNENG:

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Se avtale om belønningsmidler 2020 – 2023

Avtalen signeres for fire år av gangen. Bypakke Nedre Glomma får midler til å styrke kollektivtransporten, samt å gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle. 

Dette går belønningsmidlene til:

En stor del av belønningsmidlene går til kollektivtransport, byfergene i Fredrikstad og til buss i Nedre Glomma-regionen. Belønningsmidler brukes også til å finansiere mobilitetsordningen HjemJobbHjem som startet opp i Nedre Glomma i 2019. Også mindre prosjekter dekkes av disse midlene. 

Les mer om belønningsordningen her.

Midler for å redusere prisen på kollektivtransport

Siden 2020 har Bypakke Nedre Glomma mottatt tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport fra Samferdselsdepartementet. Tildelingen til Bypakka er på 20 millioner årlig. Formålet er å holde prisene på kollektivtransport lave.