Alt om bomåpningen 2024

Finansiering og belønningsmidler

Prosjektene som drives i regi av Bypakke Nedre Glomma finansieres av både statlige og lokale midler, samt bompenger. Her er en oversikt over de ulike finansieringskildene.

Finansieringsmodell

Det er ulike kilder som finansierer prosjektene i Bypakke Nedre Glomma. Illustrasjonen viser  hvilke midler som finansierer hvilke prosjekter.

 

Finansiering av Bypakke Nedre Glomma Fase 2 

Med en økonomisk ramme på 10.771 millioner 2023-kroner, får vi et effektivt, miljøvennlig og robust transportsystem i Nedre Glomma-regionen. Dette ble vedtatt i Stortinget 13. april, og har navnet Bypakke Nedre Glomma fase 2.

Her kan du lese mer om fase 2 av bypakka, og hvilke utbyggingsprosjekter som inngår.

Finansiering av Bypakke Nedre Glomma Fase 1 

Bomringen i Fredrikstad ble åpnet 15. november 2019, og stengt i mai 2023. Utbygging og finansiering av fase 1 ble vedtatt av stortinget i Prop. 50 S (2014-2015) med en økonomisk ramme på 1,2 milliarder kroner og finansieres med statlige midler (536 millioner), fylkeskommunale midler (109 millioner), og bompenger (555 millioner).  

Bompenger: 555 millioner

Bompenger var en forutsetning for å finansiere prosjektene i fase 1 av Bypakka. Bilistene bidro med bompengene når de passerte gjennom en bom i Fredrikstad. 

Det var bompengeselskapet Fremtind service som administrerer bompengeinnkrevingen og fakturerer kunder med gyldig Autopass-avtale i fase 1 av bypakka. Det er Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS som fakturerer kunder uten gyldig Autopass-avtale. 

Midler fra fylket: 109 millioner

Fylkeskommunen bidrar med en egenandel på 109 millioner kroner.

Fylkeskommunen får tilbakeført moms for sine investeringer. Disse midlene går tilbake til å finansiere prosjektene i fase 1, noe som bidrar til å holde bompengeandelen så lav som mulig. 

Statlige midler: 536 millioner

Staten bidrar med midler som går til prosjektene på riksveiene, finansiering av enkeltprosjekter gjennom Nasjonal transportplan, samt programområdemidler, som er midler til mindre tiltak for gående og syklende. 

Bypakke Nedre Glomma mottar belønningsmidler 

Samferdselsdepartementet har en belønningsordning som Nedre Glomma har inngått avtale om. Bypakka har hatt avtale med departementet siden 2013 og har i løpet av disse årene mottatt til sammen 518 millioner kronerHvilke prosjekter disse midlene har finansiert ser du her. 

For å få utbetalt belønningsmidlene har Bypakke Nedre Glomma forpliktet seg til å nå nullvekstmålet. 

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Se avtale om belønningsmidler 2020 – 2023

Avtalen signeres for fire år av gangen og gjelder i denne perioden fra 2020 frem til 2023. I disse årene får Nedre Glomma Nedre Glomma midler til å styrke kollektivtransporten, og gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle. 

Dette går belønningsmidlene til

En stor del av belønningsmidlene går til kollektivtransport, både fergene i Fredrikstad og til buss i Nedre Glomma. Belønningsmidler brukes også til å finansiere mobilitetsordningen HjemJobbHjem som startet opp i Nedre Glomma i 2019. Også mindre prosjekter som for eksempel Bysyklær dekkes av disse midlene. 

Se flere prosjekter finansiert via belønningsordningen her.

Les mer om belønningsordningen her.

Midler for å redusere prisen på kollektivtransport

Siden 2020 har Bypakke Nedre Glomma mottatt tlskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport fra Samferdselsdepartementet. Tildelingen til Bypakka er på 20 millioner årlig. Formålet er å holde prisene på kollektivtransport lave.