Avtaler

De to viktigste avtalene som er inngått av Bypakke Nedre Glomma er styrende for mye av det arbeidet vi gjør. Vi har avtaler som regulerer samarbeidet mellom partene i Bypakka, samt avtale med Samferdselsdepartementet om belønningmidler.Samarbeidsavtale

Hensikten med samarbeidsavtalen er å forplikte partene til å løse felles areal- og transportfordringer i Nedre Glomma-regionen. Avtalen er inngått mellom Viken fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommune, samt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Samarbeidet jobber for felles mål for areal- og transportutvikling. Samarbeidet skal også bidra til tilgang på midler fra statlige belønnings- og tilskuddordninger.

Avtale om belønningsmidler

Bypakke Nedre Glomma har inngått en avtale om belønningsmidler med staten. Avtalen har som overordnet mål at veksten i persontransporten med bil, ikke skal øke. Belønningsmidlene fra staten brukes i Nedre Glomma til å redusere prisene på buss, bistå med gratis ferger i Fredrikstad, mobilitetsordningen HjemJobbHjem, bysyklær mm.

Tiltakene som er gjennomført med belønningsmidler har gitt gode resultater for byene våre og bidradd til en positiv utvikling i hvordan vi reiser. Resultatene er oppnådd ved å legge til rette for gange, sykkel og kollektiv.