Fase 2 av Bypakke Nedre Glomma

Sist oppdatert 12.11.2021

Fredag 12. november overleverte styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma sin anbefaling om videreføring av fase 2 av Bypakke Nedre Glomma til bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad og Viken fylkeskommune.

– Dette er en viktig milepæl for arbeidet med å forbedre transportsystemet i Nedre Glomma og vi er nå klare for neste steg som er behandling i bystyrene og Viken fylkesting, sier Siri Martinsen, leder av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma.

Arbeidet med nytt forslag til fase 2 har pågått i litt over et år. Det er partene i Bypakke Nedre Glomma som har utarbeidet et forslag til en prosjektportefølje og en innretning for finansiering av prosjektporteføljen.

– Prosjektene i fase 2 av bypakka vil gi bedre fremkommelighet for næringstransport og buss og sikre den utviklingen regionen vår trenger, sier Martinsen.

Målsetningen med fase 2 er å løse de største transportutfordringene i regionen. Prosjektporteføljen skal bidra til en god utvikling av infrastrukturen og være et virkemiddel for å oppnå nullvekstmålet, som betyr at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Til politisk behandling

Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan:

 • 9. desember: Behandling av forslaget i bystyret i Fredrikstad kommune.
 • 16. desember: Behandling av forslaget i bystyret i Sarpsborg kommune.
 • Februar 2022: Behandling av forslaget i fylkestinget i Viken fylkeskommune.

Når det foreligger vedtak hos kommunene og fylkeskommunen skal fase 2 til  Samferdselsdepartementet og Stortinget for endelig behandling.

 

Hva ligger i forslaget til fase 2

 • Disse prosjektene er foreslått i fase 2

  Målet med fase 2 er å løse de største transportutfordringene vi har i Nedre Glomma. Prosjektporteføljen skal bidra til en god utvikling av infrastrukturen og være et virkemiddel for å oppnå nullvekstmålet, som betyr at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.  

  Fase 2 er også et viktig virkemiddel for byutvikling. Ved å legge til rette med mer infrastruktur for at flere kan sykle og gå, styrker vi bysentrene og næringslivet. Det gjør vi gjennom å skape et mer effektivt transportsystem med bedre fremkommelighet for alle reisende. Vi jobber også for å oppnå nullvisjonen – at det innen 2050 skal være 0 hardt skadde og drepte i trafikken.  

  Tabellen under viser de fire store veiprosjektene som er planlagt gjennomført i fase 2.  

  Prosjekt Kostnad i mill. 2021-kr
  Etablering av bomstasjoner   40
  Rv. 22 Hafslund – Dondern 660
  Fv. 109 Råbekken – Torsbekkdalen 3400
  Fv. 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg 2450
  Ny bru over Glomma i Fredrikstad 1350
  Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei* 520
  Programområdetiltak på riksvei* 520
  Sum 8940

  *Programområdetiltak er et utvalg mindre prosjekter som skal gi bedre, sammenhengende infrastruktur for syklister, gående og for kollektivtrafikken. Se mer informasjon om programområdetiltak i egen fane. 

  Prosjektene i tabellen er på et overordnet planleggingsnivå. De fire store prosjektene ligger i  den rekkefølgen det er antatt at byggingen kan starte opp.    

  I porteføljen er det planlagt to nye veibruer over Glomma, en i Sarpsborg og en i Fredrikstad. Disse vil gjøre kryssingen av Glomma mindre sårbar enn den er i dag. Det blir utbedringer på fv. 109 for å unngå kødannelser, samt for å sikre bedre fremkommelighet for buss og taxi.  

  Det er satt opp følgende prioritering for bruk av kjørefeltene:  

  1. Kollektivtrafikk (buss og taxi) 
  2. Tungbiler 3
  3. Sambruk (2+ eller 3+) 
  4. Nullutslippskjøretøy  

  Det er kun der det er tre eller fire felt det settes begrensninger og prioritering av bruken av kjørefeltene. Kollektivtrafikken prioriteres først. Avhengig av hvor mye kapasitet som gjenstår slippes de andre inn. Dersom kapasiteten blir for liten fjernes tillatelsen for bruk av feltet.    

 • Programområdetiltak

  Programområdetiltak er et utvalg mindre prosjekter som skal bidra til sammenhengende løsninger og gode overganger mellom transportmidler. De skal også bidra til en økning i reiser med kollektiv, gange og sykkel og bygge opp under de store prosjektene (se tabell med oversikt over fase 2). Derfor er det viktig å prioritere bedre tilrettelegging for disse brukerne.

  Planen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad» (2017) er lagt til grunn for sykkelprosjektene i begge kommunene.  Sykkelrosjektene skal oppfylle hovedsykkelplanen og gi bedre, sammenhengende infrastruktur for syklister.

  Prosjektene skal også binde sammen lokalsentra med hverandre og med sentrum. Det er vektlagt prosjekter som gir god tilgang til handelsområder, steder med mange arbeidsplasser, skoler, og til mye besøkte rekreasjonsområder.

  Programområdetiltakene er en del av porteføljestyringen. Det betyr at dersom prosjekter som bygges tidlig i perioden blir dyrere enn planlagt for, må prosjekter som kommer senere kuttes eller omfanget av de reduseres. Her er prosjektene listet opp i foreløpig prioritert rekkefølge:

  Fv. 118 Undergang ved Tune kirke

  Fergeleier – Utvikling og oppgradering

  Gang- og sykkelvei langs Dikeveien

  Etablere sykkelvei med fortau i forlengelsen av Vingulmorkveien og til ny undergang under fv. 118

  Sykkelvei med fortau langs Tuneveien fra fv. 118 til bro over E6

  Holdeplasser på fv. 118 Skjebergveien

  Holdeplasser og sykkelvei med fortau langs Leiegata

  Sykkelvei med fortau langs Traraveien mellom Glemmengata og Åsebråtveien

  Gang- og sykkelvei langs fv. 581 Nordbyveien, fra Edvard Strands vei til golfbanen

  Gang- og sykkelvei i Greåkerdalen

  Sykkelvei med fortau mellom Brohodet og Torsnesveien

  Eget anlegg sykkel langs Tuneveien, fra bro over E6 til rundkjøringen ved Quality Hotel Sarpsborg

  Gang- og sykkelvei langs fv. 108 mellom Trolldalen og Kjøkøysund bro

  Ladeinfrastruktur for ferger

  Sykkelinfrastruktur i Sarpsborg

  Eget anlegg for sykkel langs fv. 108 fra Fuglevik Li til Bekkhus

  Holdeplasser langs fv. 117 mellom Ørebekk og Ålekilene

  Gang- og sykkelvei langs fv. 109 i Torsbekkdalen

  Kollektivtilrettelegging langs fv. 109 mellom Råbekken og Fredrikstad sentrum

   

  Rv. 22 Nygårdshaugen – Holmegil 24

  Rv. 110 St. Croix – Brohodet vest, inkludert kapellveien 25

  Rv. 22 Torp 26

  Rv. 22 Universell utforming av holdeplasser 27

  Fv. 118 Skjeberg 28

  Rv. 110 Brohodet øst – Rakkestadsvingen 29

  Rv. 110 Skåra – Ørmen 30

  Rv. 22 Kampenes – Ise

  Trykk her for kart og mer informasjon om hvert enkelt prosjekt (PDF). 

 • Forslag til takster

  For å finansiere prosjektene i porteføljen er det foreslått følgende takster i bomringen:

  Beskrivelse   Takstgruppe1  Kjøretøy med totalvekt til og med 3.5 tonn   Takstgruppe 2  kjøretøy med totalvekt over 3.5 tonn  
  Grunntakst Kr. 27,00 Kr. 54,00
  Takst m/brikke og avtale Kr. 21,60 Kr. 54,00
  Nullutslippskjøretøy Kr. 10,80 Kr. 0,00

  Det gis 20 % rabatt på taksten for de lette kjøretøyene som har gyldig Autopass-abonnement og bombrikke. Takstene justeres årlig i forbindelse med prisstigning.

   

 • Forslag til rabatter i bomringen

  Dersom forslaget blir vedtatt politisk som det står, er det disse rabattene som gjelder når bomringen åpner for fase 2. Bilister med Autopass-avtale og bombrikke får rabatter og innkreving i bomringen skjer i én retning – inn mot bysentrene.

  Disse rabattene gjelder i bomringen i Fredrikstad i dag og er foreslått videreført i fase 2:

  • Takstgruppe 1 – 20 % brikkerabatt
  • Takstgruppe 2 – Ingen brikkerabatt
  • Nullutslipp takstgruppe 1 – 50 % rabatt av ordinær takst etter brikkerabatt
  • Nullutslipp takstgruppe 2 – 100 % brikkerabatt av ordinær takst
  • Passeringstak på 70 passeringer i måneden.
  • Timesregel: Kun betaling for én passering per klokketime
  • Motorsykler og mopeder belastes ikke i bomringen
  • Bilister med HC-kort og Autopass-brikke belastes ikke i bomringen

  I tillegg til disse ordningene ligger det inne et nytt forslag om utvidet timeregel for personbiler som er nytt for fase 2. Det betyr at bilistene kun skal betale for én passering i løpet av tre timer i tidsrommet mellom kl. 17:30 og 20:30 på hverdager.

 • Forslag til plassering av bomstasjoner

  Kartet under viser hvor bomstasjonene er foreslått plassert: