Fase 2 - Bypakke Nedre Glomma

Nasjonale og lokale politikere har vedtatt videreføring av bypakka. Fase 1, med prosjekter i Fredrikstad er sluttført, mens fase 2 starter i januar 2024. Da blir det bompengeinnkreving i Sarpsborg og Fredrikstad.
Det skal utvikles bedre veisystem, nye bruer tilrettelegges for at flere kan sykle og gå - i tillegg til å styrke kollektivtrafikken. Byggingen og forandringene i regionens infrastruktur vil pågå i mange år fremover.

Med en økonomisk ramme på 9.155 millioner 2022-kroner, får vi et effektivt, miljøvennlig og robust transportsystem i Nedre Glomma-regionen. Dette ble vedtatt i Stortinget 13. april.

Jobben kan starte for alvor. Målet er å gjøre hverdagen enklere for alle som ferdes i regionen. Klimagassutslipp, luftforurensning og støy i byområdene skal reduseres. Veksten i persontrafikken skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing. Vi skal arbeide for å nå de statlige målene for antall drepte og skadde i trafikken.

Her kan du lese Stortingsproposisjonen og saken.

Lokalt forankret

24. februar 2022 ble fase 2 vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune. Allerede i desember 2021 vedtok bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad fase 2 av Bypakke Nedre Glomma. Det betyr at den lokalpolitiske behandlingen er gjennomført.

Det er partene i Bypakke Nedre Glomma har utarbeidet prosjektportefølge og en innretning for finansiering av den. Bla ned på siden for å lese mer om prosjektene som inngår i fase 2 og finansiering.

– Dette er bra for hele regionen, byenes attraktivitet og næringsutvikling. Å forbedre selve hovedpulsåren mellom Sarpsborg og Fredrikstad, fylkesvei 109, er ett av de viktigste prosjektene som nå står på trappene, sier Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen, som også er leder av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma.

Prosjektene, som også er vedtatt lokalt, er mange og omfattende. De viktigste er riksvei 22 på strekningen Hafslund – Donderen, og nye bruer både ved Sarpsfossen og over Glomma i Fredrikstad. Det iverksettes også en rekke prosjekter for å legge til rette for kollektivtransport, sykling og gåing.

Byene samarbeider

Nå skal de to byene, fylkeskommunen og staten samarbeide om å utvikle regionen. Aktiviteten i byggeperioden vil bli stor ved at det investeres nesten 10 milliarder kroner i årene som kommer. Det skal utvikles gode trafikale knutepunkter, fremkommeligheten skal bedres, og utslippene fra veitrafikken skal reduseres.

Det planlegges oppstart av bompengeinnkreving fase 2 fra januar 2024, med varighet på inntil 15 år. Bompengeinnkrevingen for fase 1 i Fredrikstad (unntatt Kråkerøy) vil settes på pause fra juni og ut dette året. Bypakke fase 2 gjør det mulig å starte forhandlinger med Staten om en byvekstavtale. En slik avtale vil bidra med betydelig økte midler til regionen. Disse midlene kan benyttes til blant annet et bedre kollektivtilbud.

Dette inngår i fase 2

 • Disse prosjektene inngår i fase 2

  Målet med fase 2 er å løse de største transportutfordringene vi har i Nedre Glomma. 

  Fase 2 er også et viktig virkemiddel for byutvikling. Ved å legge til rette med mer infrastruktur for at flere kan sykle og gå, styrker vi bysentrene og næringslivet. Det gjør vi gjennom å skape et mer effektivt transportsystem med bedre fremkommelighet for alle reisende. Vi jobber også for å oppnå nullvisjonen – at det innen 2050 skal være null hardt skadde og drepte i trafikken.  

  Tabellen under viser de fire store veiprosjektene som er planlagt gjennomført i fase 2.  

  Prosjekt Kostnad i mill. 2021-kr
  Etablering av bomstasjoner   40
  Rv. 22 Hafslund – Dondern 660
  Fv. 109 Råbekken – Torsbekkdalen 3400
  Fv. 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg 2450
  Ny bru over Glomma i Fredrikstad 1350
  Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei* 520
  Programområdetiltak på riksvei* 520
  Sum 8940

  *Programområdetiltak er et utvalg mindre prosjekter som skal gi bedre, sammenhengende infrastruktur for syklister, gående og for kollektivtrafikken. Se mer informasjon om programområdetiltak i egen fane. 

  Prosjektene i tabellen er på et overordnet planleggingsnivå. De fire store prosjektene ligger i  den rekkefølgen det er antatt at byggingen kan starte opp. 

  I porteføljen er det planlagt to nye veibruer over Glomma, en i Sarpsborg og en i Fredrikstad. Disse vil gjøre kryssingen av Glomma mindre sårbar enn den er i dag. Det blir utbedringer på fv. 109 for å unngå kødannelser, samt for å sikre bedre fremkommelighet for buss og taxi.  

  Det er satt opp følgende prioritering for bruk av kjørefeltene:  

  1. Kollektivtrafikk (buss og taxi) 
  2. Tungbiler 3
  3. Sambruk (2+ eller 3+) 
  4. Nullutslippskjøretøy  

  Det er kun der det er tre eller fire felt det settes begrensninger og prioritering av bruken av kjørefeltene. Kollektivtrafikken prioriteres først. Avhengig av hvor mye kapasitet som gjenstår slippes de andre inn. Dersom kapasiteten blir for liten fjernes tillatelsen for bruk av feltet.    

 • Programområdetiltak

  Programområdetiltak er et utvalg mindre prosjekter som skal bidra til sammenhengende løsninger og gode overganger mellom transportmidler. De skal også bidra til en økning i reiser med kollektiv, gange og sykkel og bygge opp under de store prosjektene (se tabell med oversikt over fase 2). Derfor er det viktig å prioritere bedre tilrettelegging for disse brukerne.

  Planen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad» (2017) er lagt til grunn for sykkelprosjektene i begge kommunene.  Sykkelrosjektene skal oppfylle hovedsykkelplanen og gi bedre, sammenhengende infrastruktur for syklister.

  Prosjektene skal også binde sammen lokalsentra med hverandre og med sentrum. Det er vektlagt prosjekter som gir god tilgang til handelsområder, steder med mange arbeidsplasser, skoler, og til mye besøkte rekreasjonsområder.

  Prosjekter for kommunal- og fylkeskommunal vei

  • Fv. 118 Undergang ved Tune kirke
  • Fergeleier – Utvikling og oppgradering
  • Gang- og sykkelvei langs Dikeveien
  • Etablere sykkelvei med fortau i forlengelsen av Vingulmorkveien og til ny undergang under fv. 118
  • Sykkelvei med fortau langs Tuneveien fra fv. 118 til bro over E6
  • Holdeplasser på fv. 118 Skjebergveien
  • Holdeplasser og sykkelvei med fortau langs Leiegata
  • Sykkelvei med fortau langs Traraveien mellom Glemmengata og Åsebråtveien
  • Gang- og sykkelvei langs fv. 581 Nordbyveien, fra Edvard Strands vei til golfbanen
  • Gang- og sykkelvei i Greåkerdalen
  • Sykkelvei med fortau mellom Brohodet og Torsnesveien
  • Eget anlegg sykkel langs Tuneveien, fra bro over E6 til rundkjøringen ved Quality Hotel Sarpsborg
  • Gang- og sykkelvei langs fv. 108 mellom Trolldalen og Kjøkøysund bro
  • Ladeinfrastruktur for ferger
  • Sykkelinfrastruktur i Sarpsborg
  • Eget anlegg for sykkel langs fv. 108 fra Fuglevik Li til Bekkhus
  • Holdeplasser langs fv. 117 mellom Ørebekk og Ålekilene
  • Gang- og sykkelvei langs fv. 109 i Torsbekkdalen
  • Kollektivtilrettelegging langs fv. 109 mellom Råbekken og Fredrikstad sentrum

  Programområdetiltak for riksvei

  • Rv. 22 Nygårdshaugen – Holmegil
  • Rv. 110 St. Croix – Brohodet vest, inkludert kapellveien
  • Rv. 22 Torp
  • Rv. 22 Universell utforming av holdeplasser
  • Fv. 118 Skjeberg
  • Rv. 110 Brohodet øst – Rakkestadsvingen
  • Rv. 110 Skåra – Ørmen
  • Rv. 22 Kampenes – Ise

  Trykk her for kart og mer informasjon om hvert enkelt prosjekt (PDF). 

 • Takster (oppdateres desember 2023)

  For å finansiere prosjektene i porteføljen er det lokalpolitisk vedtatt følgende takster i bomringen:

  Beskrivelse   Takstgruppe1  Kjøretøy med totalvekt til og med 3.5 tonn   Takstgruppe 2  kjøretøy med totalvekt over 3.5 tonn  
  Grunntakst Kr. 27,00 Kr. 54,00
  Takst m/brikke og avtale Kr. 21,60 Kr. 54,00
  Nullutslippskjøretøy Kr. 10,80 Kr. 0,00

  Det gis 20 % rabatt på taksten for de lette kjøretøyene som har gyldig Autopass-abonnement og bombrikke. Takstene justeres årlig i forbindelse med prisstigning.

   

 • Rabatter i bomringen

  Det er disse rabattene som vil gjelde når bomringen åpner for fase 2, i januar 2024. Bilister med Autopass-avtale og bombrikke får rabatter og innkreving i bomringen skjer i én retning – inn mot bysentrene.

  Disse rabattene gjaldt i bomringen i Fredrikstad i fase 1 av bypakke, og er foreslått videreført i fase 2 (både Sarpsborg og Fredrikstad):

  • Takstgruppe 1 – 20 prosent brikkerabatt
  • Takstgruppe 2 – Ingen brikkerabatt
  • Nullutslipp takstgruppe 1 – 50 prosent rabatt av ordinær takst etter brikkerabatt
  • Nullutslipp takstgruppe 2 – 100 prosent brikkerabatt av ordinær takst
  • Passeringstak på 70 passeringer i måneden.
  • Timesregel: Kun betaling for én passering per klokketime
  • Motorsykler og mopeder belastes ikke i bomringen
  • Bilister med HC-kort og Autopass-brikke belastes ikke i bomringen

  Det blir dessuten en utvidet timseregel for personbiler. Det betyr at bilistene kun skal betale for én passering i løpet av tre timer i tidsrommet mellom kl. 17:30 og 20:30 på hverdager.

 • Plassering av bomstasjoner

  Her kommer bomstasjonene:

Bomstasjoner i Sarpsborg og Fredrikstad fra januar 2024.