Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Arbeidet med neste fase av bypakka er i gang

Arbeidet med å lage et nytt forslag til fase 2 av Bypakke Nedre Glomma er godt i gang. Årsaken til at jobben gjøres på ny, er at regjeringen høsten 2019 enige om et bompengeforlik med krav om at fylkeskommunale og kommunale prosjekter i bompengefinansierte bypakker skal ha en lokal egenandel på 20 prosent. I den opprinnelige pakka var egenandelen kun på 5 %. Når den nå er høynet er det nødvendig at partene i fellesskap blir enige om en nytt forslag til prosjektportefølje innenfor rammen.

Hva er gjort hittil?

Høsten 2020 ble det opprettet en prosjektgruppe som skal lage et nytt forslag. I prosjektgruppen er både politikere og administrasjon fra partene i Bypakke Nedre Glomma representert. Gruppen valgte ordfører Jon-Ivar Nygård til prosjektgruppeleder og fylkesråd i Viken Olav Skinnes til nestleder.

Les mer om første møte i gruppen her.

Gruppen har besluttet at arbeidet skal ta utgangspunkt i den prosjektporteføljen som er vedtatt og at nye prosjekter ikke skal tas inn. Årsaken er at prosjektene som ligger i den opprinnelige porteføljen allerede er vurdert som de viktigste for trafikksystemet i Nedre Glomma.

Prosjektgruppen har startet med nye, oppdaterte kostnadsberegninger for disse prosjektene for å sikre at estimatene er så realistiske som mulig når de skal vurdere sammensetningen av ny portefølje.

Arbeidet tar utgangspunkt i eksisterende portefølje.

For å nå kravet om 20 prosent egenandel kan prosjektgruppen gjøre dette:

  1. Ta ut prosjekter fra opprinnelig portefølje.
  2. Finne løsninger som reduserer kostnadene i det enkelte prosjekt.
  3. Øke det økonomiske bidraget fra partene.

Her kan du se de prosjektene som ligger i eksisterende portefølje som blir utgangspunkt for det nye forslaget Prosjektoversikt januar 2021 (PDF, 2020)

Målsettingen om at veksten i personbiltrafikken ikke skal øke, vil fortsatt ligge til grunn for arbeidet. Det er Statens vegvesen som har ansvar for å gjennomføre beregninger på trafikkutviklingen og vurdere inntektspotensialet i bomringen.

Prosjektgruppen ønsker rask fremdrift

Det er viktig for partene i Bypakke Nedre Glomma at arbeidet med en videreføring kommer raskt i gang for å sikre kontinuitet for å forbedre veisystemet i Nedre Glomma. Samtidig er både beboere og lokalt næringsliv berørt av tidligere planer, og det er viktig at de får en avklaring på sin situasjonen.

Prosjektgruppen legger opp til en fremdrift hvor et forslag til en videreføring kan vedtas av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma høsten 2021, og behandles lokalpolitisk umiddelbart etter dette. Når videreføringen er vedtatt lokalt, skal portefølgen gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS2) før det legges frem for behandling i Stortinget. Nedre Glomma har fått signaler fra departementet om at behandlingen sentralt blir prioritert, og forhåpentligvis fullført innen 2023.

Møtepapirene for arbeidet som gjøres i prosjektgruppen finner du her.

Foto: Trine Sirnes