HjemJobbHjem ordningen har kommet til Nedre Glomma

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Bypakke Nedre Glomma og bedrifter for å endre reisevanene i Nedre Glomma. Målet er å redusere bruken av personbil ved å lette overgangen til mer miljøvennlige transportformer. HjemJobbHjem-samarbeidet skal bidra til at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet).

HjemJobbHjem er et konsept som kommer fra Rogaland. Der er de inne i sitt tredje år, og det er nærmere 550 bedrifter med over 53 000 ansatte som deltar i HjemJobbHjem-ordningen.

HjemJobbHjem finansieres av belønningstilskudd. I tillegg avsettes det ressurser i fylkeskommunen og Østfold kollektivtrafikk for å følge opp ordningen. Det legges vekt på å legge et godt grunnlag for ordningen og 2019 gjennomføres som et pilotår.

Bedriftene tilbys en mobilitetspakke som kort fortalt består av en personlig pendlerbillett, krav om å gjennomføre reisevaneundersøkelse og aktiviteter som motiverer til reisevaneendringer, samt en markedspakke.


Mobilitetspakken i HjemJobbHjem:

 • HjemJobbHjem-billett:

Arbeidstagere kan kjøpe HjemJobbHjem-billetter som er en personlig kollektivbillett. HjemJobbHjem-billetten er en periodebillett som kan benyttes på buss i hele Østfold. HjemJobbHjem-billetten koster 199 kroner i måneden.

 • Aktivitetsplan:

Alle HjemJobbHjem-bedrifter skal lage en årlig aktivitetsplan som beskriver gjennomføringen av fire aktiviteter. Aktivitetsplanen skal være basert på tilbudet i aktivitetskatalogen, og utarbeides av bedriftens kontaktperson sammen med HjemJobbHjem-rådgiveren. Aktivitetene skal ha som mål å motivere, informere eller på andre måter legge til rette for færre reiser med personbil.

Reisevaneundersøkelsen er en obligatorisk del av aktivitetsplanen og skal gjennomføres for å for å kartlegge eventuelle endringer i reisevanene. Den første undersøkelsen gjennomføres før andre HjemJobbHjem-aktiviteter settes i gang. Deretter skal det gjennomføres en årlig reisevaneundersøkelse. Det må være minimum 60 prosent svarprosent på reisevaneundersøkelsen for å kvalifisere som HjemJobbHjem-bedrift.

 • Markedspakke:

Bedriften blir profilert med logo på nettsidene til HjemJobbHjem. Bedriften kan profilere seg som samarbeidspartner med HjemJobbHjem. Leverandøren kan årlig rapportere fakta for implementering i kundens miljøregnskap.

Som en del av markedsarbeidet ønsker HjemJobbHjem samtykke til å kontakte ansatte etter nærmere avtale med bedriften for å vise frem hverdagshistorier om arbeidsreisende som benytter HjemJobbHjem ordningen. Informasjon og bilder vil benyttes på Bypakke Nedre Glomma sin hjemmeside, kun etter avtale med den enkelte ansatte og representant fra bedriften.

HjemJobbHjem i Nedre Glomma vil være et pilotprosjekt i 2019 for å bygge erfaring og sikre godt samspill med næringslivet.

 

Fakta om HjemJobbHjem:

 • HjemJobbHjem ble opprinnelig opprettet som et samarbeid mellom Kolumbus AS (kollektivselskap eid av Rogaland fylkeskommune), Bysykkelen, Statens vegvesen, kommunene Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg og Rogaland fylkeskommune. Les mer om den opprinnelige ordningen  i Rogaland her: www.hjemjobbhjem.no
 • HjemJobbHjem Rogaland startet opp høsten 2015 og har i dag 550 HjemJobbHjem-bedrifter tilknyttet ordningen som totalt omfatter ca. 53 000 ansatte. Andelen respondenter i Rogaland sin reisevaneundersøkelse som svarte at de benyttet kollektivtransport økte fra 13 til til 28 prosent i perioden fra oppstart til sommeren 2018.
 • Partene i Bypakke Nedre Glomma ønsker på samme måte å legge mer aktivt til rette for at arbeidstakere i Østfold oftere velger bort fra privatbilen og går over til kollektivtransport, sykkel, gange eller annen miljø- og helsevennlig transport til og fra arbeid.
 • I Bypakkesamarbeidet er det allerede gjort grep som er en styrke for innføringen av et HjemJobbHjem-konsept. Det nye rutetilbudet i Nedre Glomma er bedre tilpasset de store reisestrømmene og skal gi et tilbud som er mer attraktivt.
 • Det er nær sammenheng mellom det som skjer i Smart Mobility Grålum og et HjemJobbHjem-konsept. Dette for å bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken.
 • HjemJobbHjem organiseres som en arbeidsgruppe under Bypakke Nedre Glomma på linje med arbeidsgruppe sykkel, arbeidsgruppe kollektiv og arbeidsgruppe by- og arealutvikling.
 • I arbeidsgruppen er næringsforeningene fra Sarpsborg og Fredrikstad representert i tillegg til partene i Bypakkesamarbeidet.
 • Et av flere innsatser er at ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilbys et personlig reisekort for buss til kr 199,- per måned.