Alt om bomåpningen 2024

Store sykkelplaner

Sarpsborg og Fredrikstad har i all hovedsak et flatt landskap og godt klima. Likevel er vi blant de dårligste i landet til å velge å sykle i stedet for å kjøre bil. Reisevaneundersøkelse viser sykkelandelen av alle reiser i Nedre Glomma er fem prosent, med tre prosent i Sarpsborg og seks prosent i Fredrikstad. Målet i planen er 12 prosent. Det betyr eksempelvis at én av fire bilreiser under fem kilometer må overføres til sykkel.

 

Ved å bygge bedre og sammenhengende hovedsykkelveinett vil det gjøre det mer attraktivt å sykle. Mer sykling vil bidra til en mer aktiv befolkning, redusere klimagassutslipp og gi renere luft.

 

Hovedykkelplanen er nå behandlet av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma. Planen er også behandlet  og godkjent av av Sarpsborg og Fredrikstad kommuner samt Østfold fylkeskommune. Representanter fra Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen har fungert som arbeidsgruppe for planarbeidet.

 

Planen viser lokalisering og prioritering av hovedsykkelveiene. Det beskriver dagens standard på rutene, samt ønsket framtidig standard og tiltaksbehovet. Løsninger med egne anlegg til syklister foreslås brukt i større grad enn før fordi det gir best framkommelighet.

 

Planen har vært på høring i perioden 13. september til 31. oktober. Det er mottatt 30 innspill til planen.

 

Klare prioriteringer

 

Derfor er det lagt opp til klare prioriteringer i sykkelarbeidet. Hovedrutene er valgt ut fra følgende kriterier:
• Ruter som vil bli brukt av mange syklister
• Ruter som knytter sammen viktige målpunkter
• Direkte, logiske ruter
• Rutenett med tilstrekkelig maskevidde (finmasket nok)

 

Det er foreslått å prioritere strekninger basert på følgende kriterier:
• Strekninger i og mot sentrum
• Strekninger/ruter med størst potensial for sykkeltrafikk

 

I tillegg prioriteres manglende, korte lenker og strekninger ved skoler. Det skal også gjennomføres enkle punktutbedringer og andre mindre forbedringer på det eksisterende sykkelveinettet.

 

Store investeringer

 

Det er anslått at utbygging av prosjekter som er høyest prioritert blant de som ikke allerede er finansiert, vil koste mellom 287 og 431 millioner kroner i Sarpsborg og mellom 255 og 407 millioner kroner i Fredrikstad.

 

Utbygging av nye sykkelveier vil også medføre økte kostnader til drift og vedlikehold. For å nå målet om 12 prosent sykkelandel er det avgjørende at hovedsykkelveiene er framkommelige året rundt.

 

Noen tilskuddsordninger forutsetter at prosjekter er ferdig planlagte og kan gjennomføres i løpet av året tilskuddet blir gitt. For kompliserte tiltak kan prosessen fra planoppstart til man er klar til å starte utbygging ta flere år. For å unngå situasjoner der planleggingstiden forsinker prosjekter framgår det av saksframlegget at det er viktig å ha en «planreserve» for sykkelprosjekter. Det vil si at man må ha prosjekter som er klare til gjennomføring før midlene blir tilgjengelige.

 

Hovedplan for sykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad – Strategi og handling  (PDF)

 

 

Tekst: Morten Nilsen, Sarpsborg kommune