Alt om bomåpningen 2024

Anbefaler jernbane- og veialternativer til videre utredning

Bane NOR, Statens vegvesen og rådmennene i Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg har lagt fram sine vurderinger av hvilke mulige traseer for dobbeltsporet jernbane gjennom Nedre Glomma samt sentrale veistrekninger i byene som skal utredes videre.

 

Dette framgår av et saksframlegg fra rådmannsutvalget til styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma, som er offentliggjort mandag 8. mai. Anbefalingen om hvilke traseer som bør være med i det videre arbeidet, vil bli behandlet av styringsgruppen fredag 12. mai. Anbefalingen vil bli presentert for referansegruppen og styringsgruppen, onsdag 10. mai. Styringsgruppen ledes av fylkesordføreren, og har sentrale politikere i Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune som medlemmer. Referansegruppen består av folkevalgte, partene i arbeidslivet, samt de regionale næringslivsorganisasjonene. I juni blir det politisk behandling i fylkeskommunene og kommunene.

 

Planarbeidet for ny InterCity-forbindelse gjennom Fredrikstad og Sarpsborg, samt oppgradering av veinettet mellom Simo og St. Croix i Fredrikstad og over Glomma i Sarpsborg, er fortsatt i en tidlig fase. Men partene i bypakkesamarbeidet er nå, med forbehold om den politiske behandlingen i kommunene og fylkeskommunen, enige om hvilke trasealternativer som skal gå videre til konsekvensutredning for fire av fem delområder. For det femte delområdet, som inkluderer ny jernbanebru og ny veibru over Sarpsfossen, skal det gjøres en tilleggsutredning før det besluttes hva som skal konsekvensutredes. En konsekvensutredning er en systematisk kartlegging og vurdering av et tiltaks konsekvenser.

 

De forestående konsekvensutredningene er en del av arbeidet med kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane gjennom Nedre Glomma, samt fire felts riksvei 110 mellom Simo og St. Croix i Fredrikstad og fylkesvei 118 over Glomma i Sarpsborg. En kommunedelplan er et overordnet plannivå som i hovedsak skal fastsette en korridor som skal ligge til grunn for den videre og mer detaljerte planleggingen. For å belyse konsekvensene er det likevel nødvendig å legge konkrete linjer og løsninger til grunn. Det er ikke gitt at endelig planforslag vil se likedan ut, da det kontinuerlig vurderes om det er hensiktsmessig å endre løsningene ettersom konsekvensene klargjøres. For å begrense om fanget av utredningsarbeidet vil denne fasen også medføre at det gjøres en utsiling av noen løsninger.

 

– Utbygging av InterCity gjennom Nedre Glomma, samt oppgradering av veinettet mellom Simo og St. Croix i Fredrikstad og over Glomma i Sarpsborg, betyr enormt mye for regionens framtid. En slik utbygging vil ha store konsekvenser, både positive og negative. Planarbeidet er omfattende og krevende. Det er derfor viktig at vi er enige om hvordan det skal jobbes videre med dette, uttaler rådmennene Anne Skau (Østfold fylkeskommune), Ole Petter Finess (Fredrikstad kommune) og Unni Skaar (Sarpsborg kommune).

 

Strekningen Seut-Klavestad er delt inn i fem områder. For tre av dem er det Bane NOR alene som er forslagsstiller i planarbeidet. For området Seut-Kjæråsen er Statens vegvesen forslagsstiller sammen med Bane NOR, mens Sarpsborg kommune har samme rolle for kryssing av Glomma ved Sarpsfossen.

 

Hvilke løsninger som skal konsekvensutredes er drøftet bredt gjennom samarbeidet i Bypakke Nedre Glomma, der kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, Østfold fylkeskommune, Bane NOR og Statens vegvesen er deltagende parter. Riksantikvaren er også involvert i dette arbeidet. Målet er å komme fram til mest mulig omforente løsninger.

 

Rådmennene støtter forslagsstillernes anbefalinger om hva som skal konsekvensutredes for de tre første delområdene. For delområdet fra E6 til Borg Bryggerier i Sarpsborg vil rådmennene at Bane NOR skal konsekvensutrede også en løsning der jernbanen legges i kulvert under E6. Bane NOR har selv ikke anbefalt dette da løsningen vil bli for kostbar, men det er gjennom bypakkesamarbeidet avklart at Bane NOR vil konsekvensutrede alternativet dersom de andre partene i samarbeidet ber om dette.

 

For det siste delområdet er det enighet om at det må gjøres tilleggsutredninger før beslutning om hva som skal konsekvensutredes skal tas. Tilleggsutredningene skal avklare om en jernbanetrasé nord for Olavsvollen kan være gjennomførbar, og også om det er mulig å legge traseen enda lenger nord. Dessuten skal det vurderes hvorvidt fylkesvei 118 kan utvides sørover.

 

For beskrivelse av de løsningene forslagsstillerne anbefaler å konsekvensutrede samt rådmennenes vurderinger henvises det til saksframlegget med vedlegg.

 

Et utkast til kommunedelplan forventes å foreligge i 2018. Dersom bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg slutter seg til at dette utkastet sendes ut på høring, kan de få planen til endelig behandling i 2019. Når en godkjent kommunedelplan foreligger kan arbeidet med en reguleringsplan starte opp.