Alt om bomåpningen 2024

Sentrale kommunestyrevedtak

15. juni 2023 ble en viktig dag fremdriften i Bypakke Nedre Glomma. Bystyrene i både Fredrikstad og Sarpsborg hadde store samferdselssaker på agendaen, og gjorde vedtak som sikret fremdriften i bypakka.

– Stortingsvedtaket som kom 13. april var selvsagt sentralt for det som skal skje i bypakka de neste 15 årene. Men gårsdagens beslutninger lokalt i Sarpsborg og Fredrikstad om reguleringsplanene for fylkesvei 109 var egentlig minst like viktige. Og med Sarpsborg bystyres valg av trasé for den nye Sarpsbrua, ser det riktig bra ut, sier daglig leder Jostein Haug i Bypakke nedre Glomma.

Kort fortalt

I går vedtok begge kommunene i regionen flere bypakkesaker:

  • Fylkesvei 109, vedtatt reguleringplaner
  • Sarpsbru ved fossen, vedtatt brualternativ som skal bygges
  • Porteføljestyring, prioritering av prosjektene i Bypakke Nedre Glomma
  • Biogass, Lastebilnæringens behov støttes ved at tunge kjøretøy på biogass likestilles med el-kjøretøy tungbil, og passerer gratis i bomringen.

Fylkesvei 109

Ny Rolvsøyvei i Fredrikstad ble godkjent av bystyret i Fredrikstad. Deler av strekningen får tre kjørefelt, og deler får fire felt. Nullvekstmålet skal nås, og fremkommeligheten skal bedres for kollektivtrafikken og de som virkelig behøver å kjøre bil. For prioriteringer og tilrettelegging i veisystemet er det sentralt at flere bør reise med buss, sykle eller gå.

For hele strekningen på fylkesvei 109 fra Råbekken til Torsbekkdalen er det i stortingsvedtaket anslått investeringer for 3,5 milliarder 2022-kroner.

Fylkesvei 109 er en viktig transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Nå skal veien oppgraderes med kollektivfelt på store deler av strekningen og langsgående hovedsykkelvei med fortau med hovedsakelig planskilte krysninger, samt utbedringer av kryss.

I bystyret i Sarpsborg ble det også flertall for å støtte reguleringsplanene for fylkesvei 109. Dette er det ene av de fire store prosjektene i Bypakke Nedre Glomma fase 2.

Trasévalg ny Sarpsbru

Tre ulike brualternativer er utredet. Flertallet i bystyret gikk inn for at det er trasévalget og alternativ 2 det skal arbeides videre med. De tre alternativene er beskrevet i denne rapporten. Brualternativet innebærer at veien vil gå på bru fra krysset mellom St. Marie gate og St. Nikolas gate. Etter ca. 100 meter går brua over industrisporet til Borregaard, jernbanen og Tarris, og til motsatt side av elva. Brua er omlag 750 meter lang, og vil være rundt 25 meter over normal vannstand. Veien ender på en ca. fem meter høy fylling på Hafslundsiden og skal kobles på Nordbyveien. Nordbyveien utvides til fire kjørefelt til rundkjøring ved Hafslund skole. 

Dette var det alternativet veieier Viken fylkeskommune anbefalte. Det forutsettes at inntakskanalen til kraftverket bygges før brua.