Alt om bomåpningen 2024

Porteføljestyring – en forklaring

I Bypakke Nedre Glomma legges det opp til styring i det enkelte prosjekt, og prosjektporteføljen som helhet. Hva betyr det?

Når vi skal vurdere eventuelle endringer i det enkelte prosjekt, eller mellom prosjekter, skal det prioriteres slik:

  • Måloppnåelse
  • Økonomi
  • Fremdrift
  • Kapasitet
  • Geografi

Med porteføljestyring skal måloppnåelsen sikres. Økonomien i det enkelte prosjekt skal følges opp og prosjektene skal sees i sammenheng som helhet. Her kan du lese om stortingsbehandlingen.

Fra stortingsproposisjonen:

«Det vil bli lagt til grunn porteføljestyring og kostnadskontroll innenfor den fastsatte økonomiske rammen. Dette innebærer bl.a. at en eventuell kostnadsøkning og/eller inntektssvikt skal skje ved kutt i porteføljen. Eventuelle kostnadsøkninger i de enkelte prosjektene – og/eller inntektssvikt – skal håndteres gjennom porteføljestyringen, og ikke gjennom økte takster og/eller forlenget innkreving.«

Det blir forutsatt sterk kostnadskontroll. Arbeidet med porteføljestyringen skal skje gjennom rullering av et handlingsprogram med vekt på mål- og resultatstyring.

Gjennomføring

Det er styringsgruppen i samarbeidet som er ansvarlig for porteføljestyringen. Gjennom bystyrenes og fylkestingets behandling av handlingsprogrammet, vedtas prioriteringer og fremdrift i prosjektporteføljen. Dette er basert på måloppnåelse og kostnadskontroll i prosjektene og porteføljen som helhet.

Resultatet av porteføljestyringen kan gi konsekvenser for de økonomiske rammebetingelsene eller innholdet i enkeltprosjekter. Dette kan føre til behov for å sette i gang prosesser for å ta prosjekter ut av porteføljen, om nødvendig. Alternativt kan partene bidra med en større egenfinansiering/egenandel.

Foto: Thomas Andersen