Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Parkeringsutredning for Nedre Glomma

Forslag om ny parkeringspolitikk skal bidra til styrking av sentrumsområdene som sosiale, kulturelle og kommersielle arenaer, og skal være i tråd med de føringer som ligger i målet om nullvekst for personbiltrafikken og i forventninger til kommende byvekstavtaler.

 

På oppdrag fra Bypakke Nedre Glomma er det derfor gjennomført en parkeringsutredning, og arbeidsgruppe for areal- og byutvikling i Bypakke Nedre Glomma har mottatt endelig leveranse fra konsulentfirmaet Via Trafik til en helhetlig parkeringspolitikk for Nedre Glomma. Rapporten er et selvstendig faglig arbeid utarbeidet av Via Trafik.  Administrasjonen jobber nå med en gjennomgang av konsulentmaterialet. Det skrives en politisk sak hvor det foreslås prinsipper for en fremtidig og felles parkeringsstrategi for regionen. Utredningen skal behandles i  styringsorganene i Bypakke Nedre Glomma etter sommeren, og i de politiske fora i kommunene og fylkeskommunen til høsten.

 

Utredningen består av fire deler

  • Delrapport 1: Kartlegging
  • Delrapport 2: Evaluering av prøveordninger
  • Delrapport 3: Virkemiddelkatalog og Handlingsplan

Leveransen omfatter også en rekke vedlegg med kart og annet datamateriale som også kan gjøres tilgjengelig.

 

50 prosent belegg

Kartleggingen viser blant annet at parkeringsplassene i byene har maksimalt 50% belegg både hverdag og helg. Likevel etterlyser næringslivet og innbyggere flere p-plasser. Det kan tyde på et stort potensiale knyttet til synliggjøring av eksisterende parkeringsplasser og en gjennomgang av eksisterende plasser.

 

Utredningene har hatt fokus på å se på løsninger som øker bylivet – det vil si gjøre det lettere å finne en ønsket parkeringsplass for besøkende som vil handle, spise ute, gå på kino m.m. Funn viser også at det, spesielt i Sarpsborg, parkeres hele dagen på de plassene som burde være tilgjengelig for besøkende i byen. Forslaget tar derfor for seg parkering som virkemiddel for å redusere arbeidsplassparkeringen i sentrum. Utredningen peker også på behovet for samhandling – særlig med de som driver private parkeringsplasser og arbeidsgivere som tilbyr gratis parkering til ansatte. I tillegg går det fram av utredningen at for dem som ikke har mulighet til å velge buss, sykkel eller gange til/fra jobb, vil et parkeringstilbud med gangavstand til sentrumskjernen ivareta denne gruppen.

 

Her kan du laste ned rapportene

Delrapport 1: Kartlegging

Delrapport 2: Evaluering av prøveordningen

Delrapport 3: Virkemiddelkatalog og Handlingsplan