Alt om bomåpningen 2024

Kollektivutredning for Nedre Glomma

Enklere, raskere og oftere. Det er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Nedre Glomma-regionen. Nå har eksterne konsulenter lagt fram sitt forslag – et forslag som nå skal slipes, behandles og foredles av både kommune- og fylkespolitikere.

 

I grove trekk er dette anbefalingen fra konsulentselskapet Ubanet Analyse, som har arbeidet fram rapporten på bestilling fra Østfold fylkeskommune og Bypakke Nedre Glomma:

 

Ti  stamruter – hovedrutenett:

  • I all hovedsak pendelruter i/og mellom byene i Nedre Glomma
  • Lengre driftsdøgn og høyere frekvens
  • Mulig med flere direktereiser dvs. uten bussbytte og bedre korrespondanser mellom ruter gir kortere reisetid
  • 70% av befolkningen i Nedre Glomma vil ha en holdeplass for stamlinje innenfor en avstand på 500 meter.

 

Sekundærruter – skoleruter:

  • Betjener mer spredtbygde områdene sammen med skoleruter.
  • Skoleruter gjennomgås.

 

Flexx – bestillingsruter:

  • Vurderes som minimumstilbud etter behov ved omlegging. Evalueres etter en tids drift.

 

La bilen stå!

 

Målsettingen med omleggingen er å få flere til å la bilen stå, og heller reise kollektivt. Det fordrer at tilbudet er både godt og raskt. Tall Urbanet har hentet inn viser at hurtighet er en avgjørende faktor for valget av transportmiddel. 90 prosent av reisene foregår internt i Nedre Glomma, og reiser til/ fra Fredrikstad og Sarpsborg sentrum kommer i hovedsak fra egen kommune. Derfor foreslår konsulentselskapet å sette inn støtet der trafikkgrunnlaget er størst, og heller sette inn supplerende løsninger der det er lavere passasjergrunnlag (for eksempel Flexx-tilbud). Ruter med for lavt trafikkgrunnlag foreslås nedlagt, og heller erstattes av fleksible løsninger. Tallmaterialet som er hentet inn, viser at det er lite marked utenfor de bynære områdene, men desto mer å hente langs det.
– Det undersøkelsene fra Urbanet viser, er at det er for enkelt å bruke bil, og oppleves som for tungvint å reise kollektivt. De positive sidene ved å reise kollektivt er ikke nok til å få folk til å la bilen stå. Derfor må restriktive tiltak virke sammen med bedret, enklere og raskere kollektivtilbud. Etablering av bomringene om ett til to år er nok blant sakene som vil få folk til å tenke seg om før de vrir om tenningsnøkkelen. Nå skal vi gå gjennom forslagene fra konsulentselskapet, behandle dem behørig i de rette organene og lytte til innspill som måtte komme, slik at det gis et best mulig grunnlag for beslutninger som skal tas politisk senere på året. Dette er en viktig og omfattende sak, derfor er det viktig at vi setter våre fingeravtrykk på den. Jeg vil understreke at anbefalingen fra Urbanet analyse er et godt utgangspunkt, men på ingen måte fasiten for hvordan kollektivtilbudet i Nedre Glomma blir i framtiden. Den avgjørelsen tas i fellesskap lokalt, sier samferdselssjef Jostein Haug.

 

Veien videre

Interne orienteringer i styringsorganene i Bypakke Nedre Glomma – juni måned.
Innspill til utredningen kan gis siste del av juni, juli frem til begynnelsen av august.
Politisk behandling september til desember
Oppstart mars/april 2018

 

Last ned rapport: Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma

 

Tekst: Fredrik Norland/Østfold fylkeskommune