Alt om bomåpningen 2024

Byutredning Nedre Glomma

All vekst i persontransporten i de større byene i Norge skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. For å belyse hvilke virkemidler som er nødvendige for å oppfylle målet i Nedre Glomma, er det nå satt i gang et faglig utredningsarbeid.

 

Byutredning – hensikt

 

Byutredningen skal gjennomføres i byområder som er aktuelle for byvekstavtale. Hensikten med byutredningen er å besvare utredningsbehovet knyttet til inngåelse av en slik avtale. I tillegg vil utredningen være et bidrag til arbeidet med neste revisjon av Nasjonal Transportplan for perioden 2022-2033.

Utredningen skal være et faggrunnlag som viser hva som må til for å nå nullvekstmålet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Byutredningen skal vise hvilke effekter de ulike tiltakspakkene kan ha, og skal ikke ende opp i ett konkret alternativ/konsept. Valg av tiltak og tiltakspakker avklares i forhandlinger om byvekstavtaler.

I utredningen vil man ta utgangspunkt i det gode arbeidet som er gjort og gjennomføres gjennom KVUen og Bypakke Nedre Glomma, og vil bygge videre på de lokale samarbeidsarenaene som allerede eksisterer.

 

Ferdigstilles innen utløpet av 2017

 

Statens vegvesen Region øst har ansvar for at byutredningen gjennomføres i tråd med vedtatt mandat. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Jernbanedirektoratet, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune. Styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma fungerer som styringsgruppe for byutredningen. Tanja Loftsgarden er prosjektleder for arbeidet. Utredningen skal være ferdig innen utløpet av 2017.