Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

NTP: Regjeringen setter av 10 milliarder til byvekstavtaler

Fredag la Samferdselsdepartementet frem ny Nasjonal Transportplan for den kommende 12-års perioden. Planen viser at regjeringen nå forplikter seg til å satse langsiktig på byvekstavtaler for de mellomstore byområdene. I planen ligger det inne en bevilgning til byvekstavtaler på totalt kr. 10 milliarder.

– Dette viser en satsning på byvekstavtaler fra regjeringens side og vi ser frem til å komme i gang med forhandlingene med staten, sier daglig leder i Bypakke Nedre Glomma, Jostein Haug.

Midlene som ligger til grunn for byvekstforhandlinger er satt av til de mellomstore byområdene, Nedre Glomma, Kristiansandregionen, Buskerudbyen, Grenland og Tromsø.

Gjennom en byvekstavtale vil Nedre Glomma få større økonomisk handlingsrom til å fortsette å gjøre gode grep for å styrke kollektivtrafikken og bygge ut mer og bedre infrastruktur for gående og syklende.

I NTP understreker regjeringen at arealutviklingen er et viktig premiss for å skape gode byer og må virke sammen med transportpolitikken. Utredninger gjennomført for de største byområdene, viser at mer konsentrert bebyggelse vil kunne redusere trafikkarbeidet betydelig, både som eget tiltak og i kombinasjon med andre tiltak.

I Nedre Glomma har kommunene lokalt allerede tatt grep for mer arealeffektiv innretning på utbyggingen av byene våre.

– En arealeffektiv utbygging av byområdene vil være et godt bidrag for å nå nullvekstmålet, sier Haug.

Jobber med nytt forslag til bypakke – fase 2

Før forhandlingene med staten kan starte opp, kreves det et nytt vedtak om en fase 2 av Bypakke Nedre Glomma.  Det jobbes nå med å utarbeide en ny pakke for fase 2 som er betydelig redusert i omfang.

Det er lagt opp til lokalpolitisk behandling i kommunene og Viken fylkeskommune høst 2021.

– Samferdselsdepartementet har gitt tydelige signaler om at så snart et nytt forslag til bypakke fase 2 er lokalpolitisk vedtatt, kan vi starte opp forhandlinger om byvekstavtale, sier Haug

500 millioner til Barnas NTP

For første gang har regjeringen nå valgt å prioritere 500 millioner til Barnas transportplan i første seksårsperiode av NTP. Midlene skal gå til tiltak som kommer barn og unge og deres lokalsamfunn til gode. Trafikksikkerhet skal prioriteres høyt, og en sentral målsetning er at prosjektene som får midler skal bidra til å oppnå nullvisjonen om antall hardt skadde og drepte i trafikken.

– Det er et positivt signal fra regjeringen at det nå følger midler med Barnas transportplan. Det betyr at skoleveien blir tatt på høyeste alvor, og at flere barn og unge nå kan få en tryggere vei til skole og fritidsaktiviteter, sier Haug.

Regjeringens forslag til NTP skal behandles av Stortinget før den blir endelig vedtatt.

Hele NTP kan du lese her 

Foto: Skjermdump fra regjeringen.no