Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Fase 2 får gode skussmål av Samferdselsdepartementet

Departementet sender positive signaler til Nedre Glomma: Nytt forslag til prosjektportefølje for fase 2 blir tatt godt imot og departementet åpner for å godkjenne en bypakke med lavere egenandel, på enkelte premisser.

– Vi er svært positive til det gode arbeidet som er gjort. Dere har jobbet godt for å komme frem til en portefølje som vi opplever langt på vei imøtekommer de føringene regjeringen har lagt, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i møte med Bypakke Nedre Glomma.

Partene i Bypakke Nedre Glomma møtte torsdag Samferdselsdepartementet for å drøfte det pågående arbeidet med en ny portefølje for fase 2 av bypakka. Formålet var å få nødvendige avklaringer på flere punkter, blant annet det som omhandler den lokale egenandelen for prosjektporteføljen.

Åpner for redusert egenandel

Fra bompengeforliket av 2019 ble det fastslått at egenandelen for de lokale partene i bypakkene skulle utgjøre 20 %. Samtidig har Bypakke-Tønsbergregionen fått godkjent sin portefølje med en prosentandel på omtrent 16 %. Olav Skinnes (Sp), fylkesråd i Viken, spurte Noresjø om dette er mulig også for samarbeidet i Nedre Glomma.

–  Regjeringen har ikke gått bort i fra 20 %-kravet, det står fast. Men for de bypakkene som har hatt aktivitet og vært i gang lenge før ny politikken kom inn, vil vi kunne se på å gjøre noen unntak. Der bør egenandelen ligge på rundt 15-20 %. Det har vi signalisert til Tønsberg og det vil vi signalisere til dere, svarte Noresjø i møtet.

Samtidig legger departementet vekt på at det er totaliteten i pakke som avgjør om de vil strekke seg mot å godkjenne en lavere egenandel. Hvor godt pakken i sin helhet oppnår nullvekstmålet, samt i hvor stor grad prosjektporteføljen legger opp til gode alternativer for gående, syklister og kollektivtrafikken, vil spille inn.

Jon-Ivar Nygård (Ap), ordfører i Fredrikstad og leder av styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma er fornøyd med at regjeringen åpner for en lavere egenandel.

–  Når vi operer med så høye summer som vi gjør, vil noen prosenter nedgang i egenandel fort kunne utgjøre en god del for fylkeskommunal- og kommunal økonomi, og gjøre det enklere å komme i mål med en finansieringsplan, sier han.

Nygård understreket også at flere av de store prosjektene i pakka i hovedsak er rettet mot å forbedre vilkårene for kollektiv, sykkel og gange.

Kritisk for ny Sarpebru

Sarpebrua som er det største prosjektet i forslaget til fase 2, ble også drøftet med departementet. Blant annet på grunn av den tidskritiske situasjonen vi står i og at vi er pålagt av staten å planlegge jernbanebro sammen med veibro.

– At forskyvning av jernbaneplaner gir store utfordringer har vi forståelse for. Ikke minst gjelder dette båndlegging av areal i bysentrene. Hva som skjer videre henger sammen med utfallet av behandlingen i NTP, svarer Noresjø.

Som en del av bypakkeforslaget ligger det inne programområdemidler fra staten på til sammen 1,3 milliarder. Akkurat hva midlene skal gå til er ikke avgjort enda, men en så høy sum vil kunne bidra til lokalmiljøene våre på en svært god måte.

Mindre pakke, mindre bompenger

På bakgrunn av regjeringens bompengeforlik i 2019 har det vært nødvendig å gjøre endringer for fase 2 av Bypakke Nedre Glomma. Forliket var tydelig på at finansieringen av prosjektene i de bompengefinansierte bypakkene skulle inkludere en egenandel på 20%, et krav som det opprinnelige forslaget fra 2018 ikke oppfylte.

Et nytt forslag til en videreføring av Bypakke Nedre Glomma er nå under utarbeidelse og snart klart for politisk behandling. Prosjektporteføljen er redusert fra 12,2 mrd. til 7,8 mrd. kroner og beløpet som skal betales av bompenger er redusert fra 10,5 mrd til 5,7 mrd. kroner.

Når finansieringen med bompenger er redusert, innebærer det at kostnaden per passering gjennom bomringen vil reduseres for bilistene når innkrevingen starter opp.

Foto: Fra departementsbesøk i Nedre Glomma september 2020. Fra venstre: Knut Sletta (Viken), Jon-Ivar Nygård (Fredrikstad kommune), Ingelin Noresjø (Samferdselsdepartementet) og Sindre Martinsen Evje (Sarpsborg kommune).