Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Nedre Glomma møtte med Samferdselsdepartementet

I et brev fra Samferdselsdepartementet fremgår det at regjeringen nå har fastsatt et videreutviklet nullvekstmål med fokus på reduserte utslipp (lokale utslipp og klimagassutslipp), støy, fremkommelighet og arealbruk.

– Vi er veldig fornøyd med at det videreutviklede nullvekstmålet nå er på plass. Dette er et viktig premiss for å kunne starte forhandlinger om en byvekstavtale, sier leder av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma, Jon-Ivar Nygård.

Møte med Samferdselsdepartementet 

Onsdag 17. juni møtte ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg, Jon-Ivar Nygård og ordføreren i Sindre Martinsen-Evje, samt fylkesråd i Viken Tonje Brenna, med statssekretær Ingelin Noresjø.

Jobber med videreføring av portefølje

Foreløpig er ikke en videreføring av Bypakke Nedre Glomma avklart. Det er nedsatt en gruppe som skal se på mulighetene for å redusere kostnader i den eksisterende porteføljen. Også dette vil bli tema i møtet med statssekretæren.

– Vi ser frem til møtet og å få en avklaring på om det trengs nye lokalpolitiske vedtak, sier Martinsen-Evje.

Inndeling i soner, større fokus på hensyn

Den nye målformuleringen er tydeligere på hvilke hensyn som ligger til grunn for nullvekstmålet, samtidig som den viderefører målet om nullvekst i personbiltrafikken. Målet er formulert slik:

I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Det åpnes for at avtaleområdet kan deles opp i inntil tre ulike soner slik at måloppnåelsen følges opp der hensynene bak nullvekstmålet er til stede.

– Inndeling av byer i soner er en spennende mulighet som det kan jobbes videre med. Det er stor forskjell på trafikken i ulike deler av Nedre Glomma, sier Nygård.