Alt om bomåpningen 2024

Justert nullvekstmål for Bypakke Nedre Glomma

I et brev fra Samferdselsdepartementet fremgår det at regjeringen har fastsatt et videreutviklet nullvekstmål for byene med fokus på å redusere utslipp, støy, fremkommelighet og arealbruk.

– Vi er fornøyd med at det nå foreligger et nytt nullvekstmål. Det gir oss mulighet til å jobbe mer systematisk opp mot lokale områder der trafikken er en utfordring, sier Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

Den nye målformuleringen er tydeligere på hvilke hensyn som ligger til grunn for nullvekstmålet, samtidig som målet om nullvekst i persontransport med bil, videreføres.

Følgende mål legges til grunn: I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

– Nullvekst er ikke et mål i seg selv, men det er viktig for framkommeligheten i byene og for å redusere de negative virkningene veitransport har. Nullvekst betyr gode bomiljøer, økt mobilitet for folk som bor i by og bedre vilkår for næringslivet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Åpner opp for soneinndeling

Det fornyede nullvekstmålet gir blant mulighet for inndeling av byområdene i soner. Med inntil tre ulike soner kan byområdene følge måloppnåelsen for nullvekstmålet tilpasset de trafikale problemene i hver sone. Departementet foreslår å bruke trafikktellinger som fanger opp trafikken på en treffsikker måte. Tellingen i trafikkpunktene vil være hovedindikatoren for oppfølging av det videreutviklede nullvekstmålet.

Den mest sentrale delen av byområdet skal utgjøre den indre sonen med et større antall tellepunkter. I den midtre sonen mellom den mest sentrale delen av byområdet og definerte vekstområder plasseres det tellepunkter på sentrale innfartsårer, samt i, eller i nær tilknytning til vekstområdene. Begge sonene utgjør områder der hensynene bak nullvekstmålet er tilstede.

Den ytre sonen omfatter mer spredtbygde strøk, der det kan godtgjøres at hensynene bak nullvekstmålet ikke er tilstede gjennom regional plan. Inndeling i soner og plassering av tellepunkter i det avklares gjennom forhandlinger om byvekstforhandlinger, heter det i brevet fra departementet.

Ser utfordringer knyttet til nullutslippskjøretøy

I brevet løfter departementet utfordringer knyttet til kø, støy, lokal luftforurensning og arealkonflikter som følge av at biltrafikk ikke forsvinner selv om store deler av bilparken erstattes med nullutslippskjøretøy. Antallet kjøretøy på veiene er en avgjørende faktor. Trafikkveksten bør derfor begrenses der den er et reelt problem.
Når man ikke måler trafikken i ytre deler av byområdet gjennom tellepunkter, blir det enda viktigere at det føres en effektiv arealbruk som bygger opp under kollektivknutepunktene og stimulerer til overgang fra bil til kollektivtransport inn til byene, som fremmer sykling og gange i hele byområdet, samt ivaretar gode og levende lokalsamfunn også i de ytre delene av byområdene. Det skal etableres et tilstrekkelig system for trafikkmåling, men det bør baseres på eksisterende infrastruktur der det er mulig.

Se pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet her.

Se brevet om fornyet nullvekstmål fra Samferdselsdepartementet her.

Foto: Stortinget