Alt om bomåpningen 2024

Informasjonsmøte om planene for Rolvsøyveien i Fredrikstad

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om planene for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i Fredrikstad onsdag 22. mars.

 

– Vi vil orientere om reguleringsplanen som vi jobber med for Rolvsøyveien mellom Råbekken og Rolvsøysund. I tillegg blir det informasjon om grunnerverv og rettigheter ved innløsing av eiendommer, sier Lise Larsen planleggingsleder i Statens vegvesen.

 

 

Møtet finner sted på Litteraturhuset i Fredrikstad onsdag 22. mars, mellom klokken 14 og 19.

Det blir like orienteringer i plenum klokken 14:00, 16:00 og 18:00.

 

– Møtet er åpent for alle. Planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er tilgjengelige etter hver orientering for å svare på spørsmål og ta imot innspill til reguleringsplanen, opplyser Larsen.

 

Planene så langt
Fylkesvei 109, Rolvsøyveien, skal utvides fra to til fire felt. Ett felt i hver retning blir kollektiv- eller sambruksfelt. Samtidig skal det bygges gode løsninger for fotgjengere og syklister på begge sider av veien.
Det jobbes for fullt med reguleringsplanen for strekningen mellom Råbekken og Rolvsøysund i Fredrikstad kommune.

 

– Mellom Råbekken og Kirkeveien planlegger vi å utvide fylkesvei 109 med to felt og gang- og sykkeltilbud der den ligger nå. Noen steder er det mest hensiktsmessig at veien utvides på østsiden av dagens vei, mens andre steder blir det på vestsiden, forklarer Larsen. Nær krysset med Råkollveien er det funnet flere helleristninger. Veien må legges utenom disse.

 

– For strekningen mellom Kirkeveien og Rolvsøysund foreslår vi å legge fylkesvei 109 i en ny trasé nord for dagens vei, forteller Larsen.

 

Det ligger an til at reguleringsplanen for Råbekken-Rolvsøysund kan legges ut til offentlig ettersyn mot slutten av 2017. Etter høringsperioden er det bystyret i Fredrikstad kommune som behandler og vedtar planen – sannsynligvis sommeren 2018.

 

Egen reguleringsplan i Sarpsborg
Det jobbes parallelt med en egen reguleringsplan for fylkesvei 109 videre fra Rolvsøysund til Alvim i Sarpsborg kommune. Denne legges ut til offentlig ettersyn noe senere enn reguleringsplanen for Råbekken-Rolvsøysund.
– Det vil bli arrangert eget informasjonsmøte om denne reguleringsplanen i Sarpsborg til høsten, forteller Larsen i Statens vegvesen.

 

Bypakkeprosjekt
Hensikten med utvidelsen av fylkesveg 109 er først og fremst å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken, og legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister. Det er Østfold fylkeskommune som er veieier, mens Statens vegvesen har ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbyggingen. Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

 

Kontaktperson: Lise Larsen, planleggingsleder i Statens vegvesen. Tlf. 414 27 080.

Les mer om prosjektet på nettsiden vil Statens vegvesen

 

Illustrasjon: Statens vegvesen/Pål Dixon Sandberg