Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Hafslund-finansieringen er sikret

Finansieringen for gjennomføring av prosjektet riksvei 22, området Hafslund-Dondern, er nå i boks. Byggestart blir i 2025.

(Pressemelding fra Statens Vegvesen 17. april 2023)

Torsdag 13. april vedtok Stortinget proposisjon 41 S. Det betyr at Bypakke Nedre Glomma og rv. 22 Haflsund-Dondern er sikret finansiering.

I 2021 og 2022 fattet kommunene Fredrikstad og Sarpsborg og Viken fylkeskommune endelig vedtak om Bypakke Nedre Glomma fase 2 med en samlet prosjektportefølje 9155 mill. 2022-kr. Et av hovedelementene i bypakka er veiprosjektet rv. 22 Hafslund Dondern.

Vedtaket i Stortinget betyr at Viken fylkeskommune tillates å ta opp lån og sette i gang bompengeinnkreving.

-Dette er svært gledelige nyheter. Det betyr at vi er et viktig skritt nærmere å få realisert et viktig og etterlengtet prosjekt, sier direktør for Transport øst i Statens vegvesen, Fred Anton Mykland.

Hensikten

Hensikten med planen er å bedre fremkommeligheten for busser, gående og syklende og økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Prosjektet innebærer en utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern for å tilrettelegge for kollektivfelt i begge retninger. Det planlegges også kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern fra fv. 118 Skjebergveien og fra øst på Iseveien.

I tillegg legger planen opp til å oppgradere tilbudet for gående og syklende, med sykkelveg med fortau på nordsiden av riksveg 22 og gang- og sykkelveg på sørsiden. Det er også planlagt to fotgjengerunderganger; en ved Hafslund skole og en ved Iseveien senter. Gaten er tenkt beplantet med trerekker og alleer, og det skal oppføres nye støyskjermer på deler av strekningen.

Fremdrift

Går alt etter planen har vi denne fremdriftsplanen

2023/2024: Grunnerverv. Vi kartlegger og erverver nødvendig arealer for gjennomføring av prosjektet)

2023/2024: Konkurransegrunnlag. Vi produserer og legger ut konkurransegrunnlaget. Tilbyderne henter ut konkurransegrunnlaget og gir tilbud.

2024: Prekvalifisering av tilbydere og forhandlingsperiode. Vi går gjennom mottatte tilbud, prekvalifiserer og går videre med de beste i en forhandlingsrunde. Valg av tilbyder/ leverandør

2024: Forberedende arbeider

2025: Anleggsstart