Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Bypakka vedtatt i Stortinget

Med en økonomisk ramme på 9.155 millioner 2022-kroner, får vi et effektivt, miljøvennlig og robust transportsystem i Nedre Glomma-regionen.

Nå er pakken endelig vedtatt, og jobben kan starte for alvor. Målet er å gjøre hverdagen enklere for alle som ferdes i regionen. Klimagassutslipp, luftforurensning og støy i byområdene skal reduseres. Veksten i persontrafikken skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing. Vi skal arbeide for å nå de statlige målene for antall drepte og skadde i trafikken.

Store prosjekter

– Dette er bra for hele regionen, byenes attraktivitet og næringsutvikling. Å forbedre selve hovedpulsåren mellom Sarpsborg og Fredrikstad, fylkesvei 109, er ett av de viktigste prosjektene som nå står på trappene, sier Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen, som også er leder av styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma.

Prosjektene, som også er vedtatt lokalt, er mange og omfattende. De viktigste er riksvei 22 på strekningen Hafslund – Donderen, og nye bruer både ved Sarpsfossen og over Glomma i Fredrikstad. Det iverksettes også en rekke prosjekter for å legge til rette for kollektivtransport, sykling og gåing.

Nå skal de to byene, fylkeskommunen og staten samarbeide om å utvikle regionen. Aktiviteten i byggeperioden vil bli stor ved at det investeres nesten 10 milliarder kroner i årene som kommer. Det skal utvikles gode trafikale knutepunkter, fremkommeligheten skal bedres, og utslippene fra veitrafikken skal reduseres.

Nødvendig med bompenger

– Nå blir det ny Sarpsbru, og det iverksettes mange andre gode prosjekter i regionen vår. En slik satsing ville ikke vært mulig uten finansiering med bompenger, sier Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Det planlegges oppstart av bompengeinnkreving fase 2 fra januar 2024, med varighet på inntil 15 år. Bompengeinnkrevingen for fase 1 i Fredrikstad (unntatt Kråkerøy) vil settes på pause fra juni og ut dette året. Bypakke fase 2 gjør det mulig å starte forhandlinger med Staten om en byvekstavtale. En slik avtale vil bidra med betydelig økte midler til regionen. Disse midlene kan benyttes til blant annet et bedre kollektivtilbud.

Målet om å øke kollektivandelen i trafikken er vi allerede på god vei mot. I årets første kvartal var det totalt 1.464.774 passasjerturer på buss i regionen. Dette er hele 11 prosent flere enn i tilsvarende periode for 2022. Også bruken av ferge har passasjervekst.

– Helhetsløsningen med bypakke fase 2 og en byvekstavtale, er en god løsning på de store samferdselsutfordringene vi har i Nedre Glomma-regionen. Dette vil bidra til at vi når politiske målsetninger innenfor næringsutvikling, byutvikling, folkehelse og klima/miljø, sier fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes.