Alt om bomåpningen 2024

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får.

Takster og rabatter
 • «Passeringstak» hva menes med det?

  "Passeringstak", eller "Tak for antall passeringer" innebærer at du maksimalt betaler for 70 bompasseringer pr. bil  i hver kalendermåned. Passeringer utover dette betaler du ikke for. Dette forutsetter at du har AutoPASS-avtale og bombrikke.

 • Betaler jeg hver gang jeg passerer en bom ?

  Innkreving av bompenger skjer én vei, og du betaler kun for én passering innenfor én time. Utvidet timesregel er en ordning som gjelder i tidsrommet fra klokken 17.30 til 20.30 på hverdager. Da betales det kun for én passering, men merk at utvidet timesregel forutsetter bomavtale og brikke.

 • Elbiler og hydrogenbiler, koster det noe å passere bommene?

  Ja, men de får store rabatter i forhold til fossilt drevne biler. Elbiler og hydrogenbiler kalles nullutslippskjøretøy.

  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 prosent rabatt etter brikkerabatt. Altså 12,80 for passering.
  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 passerer gratis.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt personbiler i
   kjøretøykategori M1 med gyldig elektronisk brikke og avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler
   i kjøretøykategori M1 med gyldig elektronisk brikke og avtale.
 • Er det moms på bompenger?

  Nei, det er ikke moms (MVA) på bomstasjoner i Norge, kun på fergestrekninger der du kan benytte din AutoPASS-brikke.

 • Er det rushtidsavgift i bommene?

  Bommene har ikke rushtidsavgift eller differensierte avgifter for diesel eller bensin. Dette er politisk vedtatt.

  Ordinære tidsdifferensierte bomtakster, såkalt rushtidsavgift, er en permanent ordning. Skal dette innføres, må det som andre bompengesaker vedtas av Stortinget.

 • Får elektrisk varebil rabatt?

  Har du elektrisk drevet varebil under 3500 kilo, så må du huske at du må ha brikke og AutoPASS-avtale for å få rabatt. Da blir passeringsprisen 12,80 kroner.

 • Fritak fra betaling i bomstasjonene – hvem kan få det?

  Du får fritak fra betaling hvis du:

  • Er passasjer
  • Går eller sykler
  • Kjører motorsykkel eller moped
  • Kjører utrykningskjøretøy (uniformert eller sivilt i tjenesteoppdrag)**
  • Kjører kollektivtransport i rute*
  • Har parkeringskort for forflytningshemmede*

  * Forutsatt at du har gyldig AutoPASS-brikke.

  ** Forutsatt at kjøretøyet har status utrykningskjøretøy hos Statens vegvesen.

 • Hvor mye koster en passering?
  • Ordinær pris er 32 kroner pr. passering for takstgruppe 1, og 64 kroner for takstgruppe 2.
  • Bilister i takstgruppe 1, som har bombrikke og AutoPASS-avtale får 20 prosent rabatt, og betaler 25,60 for passering.
  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 prosent rabatt etter brikkerabatt, og betaler 12,80 for passering.
  • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe passerer gratis.
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt personbiler i
   kjøretøykategori M1 med gyldig elektronisk brikke og avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, med unntak av personbiler
   i kjøretøykategori M1 med gyldig elektronisk brikke og avtale.

  Det er begrenset hvor mange ganger du blir belastet i løpet av en time:

  Timesregel betyr at du kun betaler for én passering innenfor én time i bomringen. Krever ikke avtale og brikke.
  Utvidet timesregel er en ordning som gjelder i tidsrommet fra klokken 17.30 til 20.30 på hverdager. Da betales det kun for én passering, men merk at utvidet timesregel forutsetter bomavtale og brikke.

 • Hvordan betaler jeg for passeringene?

  Dersom du har passert bomstasjoner med et kjøretøy som ikke har en aktiv AutoPASS-avtale vil du automatisk få tilsendt en faktura enten per post til din folkeregistrerte adresse, eller elektronisk i din nettbank dersom du har aktivert dette.

  Har du en gyldig AutoPASS-avtale på ditt kjøretøy vil passeringene bli registrert på brikken og fakturert med rabatt via din brikkeutsteder.

  Ønsker du å opprette en AutoPASS-avtale, besøk www.autopass.no

 • Hvorfor får jeg faktura fra Vegfinans når jeg har brikke?

  Da har du ikke en gyldig AutoPASS-avtale. Vegfinans sender faktura for passeringer som blir foretatt uten en gyldig avtale ved passeringstidspunkt. Dersom du mener du hadde en aktiv avtale, må du ta kontakt med din brikkeutsteder for mer informasjon om hvorfor din avtale ikke har vært gyldig.

 • Hvorfor skal el-biler betale mindre, de har vel den samme slitasjen på veinettet som fossile kjøretøyer?

  Nasjonal politikk og føringer setter rammene for at elbilene og hydrogenbilene (kalles nullutslippskjøretøy) betaler mindre.

 • Jeg er forflytningshemmet – slipper jeg å betale bompenger?

  Ja, hvis du har HC-kort kan du søke Vegfinans om fritak.
  For å søke om dette må du ha en gyldig AutoPASS-avtale registrert på kjøretøyet.

  Fritaket kan kun registreres på én bil. Fritaket kan registreres på to biler dersom parkeringskortet tilhører barn under 18 år.

  Dersom AutoPASS-avtalen ikke er gyldig, f.eks. hvis den sperres grunnet manglende betaling, gjelder ikke fritaket før AutoPASS-avtalen er gyldig igjen. I perioden hvor avtalen er sperret betaler du full takst på bompasseringene dine. Dersom du får en ny brikke, må du søke om fritak på nytt.

  Ved bytte av bil hvor samme brikke flyttes fra én bil til en annen, overføres fritaket når du registrerer flyttingen hos brikkeutsteder.

  Dersom du får ny brikke tilsendt fra utstederselskapet du har avtale med, bør du kontakte Vegfinans for å forsikre deg om at fritaket har fulgt med den nye brikken.

  Ved bytte av utsteder må du sende inn ny søknad til Vegfinans.

  For at Vegfinans skal kunne behandle din søknad, er det viktig at de mottar følgende informasjon:

  • Kopi av ditt parkeringskort (både forside og bakside)
  • Hvilket kjøretøy fritaket skal registreres på
  • Brikkenummer på din AutoPASS-brikke. Dette finner du på enten brikken, på en faktura fra din brikkeutsteder eller på Min side
  • Bekreftelse på at du allerede har en gyldig AutoPASS-avtale fra en utsteder. Dette kan være et skjermbilde fra Min side som viser at brikken står i ditt navn, kopi av faktura fra din brikkeutsteder som viser navn og brikkenummer eller en bekreftelse direkte fra brikkeutsteder.

  Fritaket gjelder fra dagen søknad om fritak blir innvilget hos bompengeselskapet og kan ikke registreres tilbake i tid.

  Trykk her for å søke om fritak for forflytningshemmede

 • Jeg har handicap-kort. Må jeg også betale full pris?

  Nei, med gyldig HC-kort, avtale med Vegfinans og brikke, gis det fritak. NB! Du må søke Vegfinans om fritak.

 • Jeg ikke har bombrikke. Hva skjer da?

  Da betaler du høyere pris for bompassering enn om du hadde hatt bombrikke og avtale.

  Vegfinans vil kreve inn bompenger dersom du ikke har brikke. Spørsmål om takst- og rabattopplegget i det enkelte bompengeprosjekt håndteres fortsatt av bompengeselskapet, samt spørsmål om fakturering for passeringer som ikke er tilknyttet en brukeravtale.

 • Jeg mottar fakturaene til feil adresse. Hvorfor?

  For kunder uten AutoPASS-avtale hentes adresseopplysninger automatisk fra Folkeregisteret. Faktura vil bli sendt til kjøretøyets eier, adressen som står registrert i Folkeregisteret.

 • Koster det noe for hybridbiler å passere bomringen?

  Ja, hybridbiler er ikke fritatt for bompenger. Kan få ordinær brikkerabatt som andre biler i takstgruppe 1.

 • Moped, scooter og motorsykkel, koster det noe å passere en bom?

  Mopeder, scootere og motorsykler kjører avgiftsfritt i bommen.

 • Takstfastsettelse – Hvordan og hvem fastsetter dette?

  I bypakker som delvis finansieres med bompenger er det Stortinget som fastsetter forutsetningene for takster og rabatter.

  Det må i forkant være lokalpolitisk enighet (fylkeskommune og kommune) om nivået på takstene.

  Etter stortingets beslutning er det Statens vegvesen/Vegdirektoratet som er takstmyndighet.

  Alle endringer av takster ut over konsumprisindeks må først behandles lokalpolitisk før bompengeselskapet søker Vegdirektoratet om endringer.

 • Takstgruppe – hva er det?
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt personbiler i
   kjøretøykategori M1 (for eksempel bobil) med gyldig elektronisk brikke og avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, med unntak av personbiler
   i kjøretøykategori M1 med gyldig elektronisk brikke og avtale.
 • Timesregel og utvidet timesregel – hva er det?

  Timesregel betyr at du kun betaler for én passering innenfor én time i bomringen. Krever ikke avtale og brikke.
  Utvidet timesregel er en ordning som gjelder i tidsrommet fra klokken 17.30 til 20.30 på hverdager. Da betales det kun for én passering, men merk at utvidet timesregel forutsetter bomavtale og brikke.

 • Traktor, har den fritak i bomringene?

  Nei, traktor er ikke fritatt for bompenger.

Generelt og begreper
 • Blir det kortere innkrevingsperiode med utsatt bomåpning?

  Nei. Det er stipulert 15 år med bompenger i Bypakke Nedre Glomma, så en forsinkelse av åpning innebærer en forskyving av innkrevingsperioden.

 • Bomring, hvorfor har vi det?

  Partene i Bypakke Nedre Glomma samarbeider om å utvikle transportsystemet i regionen. Det er nødvendig med oppgraderinger og nyinvesteringer. Arbeidet med transportsystemet er både omfattende og kostbart, derfor er det bestemt både lokalpolitisk og i Stortinget at finansieringen skal være et spleiselag.

  Personbiler og næringstransport bidrar ved å betale bompenger når de passerer en bom.

 • Er det én eller flere bomringer i regionen?

  Det er bare én bomring , som omfatter begge byer (hele Nedre Glomma-regionen). Maksprisen (taket på 70 passeringer i måneden per bil) er 1792 kroner, dersom du kjører bensin-, diesel, eller hybridbil med bombrikke og avtale. For elbil blir maksprisen 896 i måneden. De fleste kjører mindre og vil havne mellom 500 og 1000 kroner måneden.

 • Er det rushtidsavgift i bommene?

  Bommene har ikke rushtidsavgift eller differensierte avgifter for diesel eller bensin. Dette er politisk vedtatt.

  Ordinære tidsdifferensierte bomtakster, såkalt rushtidsavgift, er en permanent ordning. Skal dette innføres, må det som andre bompengesaker vedtas av Stortinget.

 • Hva får vi igjen for å betale bompenger?

  Flere viktige veistrekninger blir oppgradert og modernisert, noe som binder de to byområdene Sarpsborg og Fredrikstad tettere sammen. Kollektivtransporten i Nedre Glomma får et løft.

  God og trygg fremkommelighet for gående og syklende er en viktig del av alle veiprosjektene våre, samtidig jobber vi videre med å utvikle et helhetlig sykkelnett.

  Du kan lese mer om våre prosjekter og aktiviteter her.

 • Hva om jeg ikke kan reise kollektivt?

  Noen må kjøre bil, og det skal de gjøre uten dårlig samvittighet. Poenget er at når flere tar buss, ferge, tog, sykler eller går, så blir også din reise med bil mer forutsigbar og med mindre kø.

 • Hvem bestemmer at vi skal betale bompenger?

  Det er politikerne som bestemmer om det skal innføres bompenger. Et bompengeprosjekt skal altså ta utgangspunkt i et lokalt vedtak fra dem som er direkte berørt. Kommunestyrene i Fredrikstad og Sarpsborg har fattet vedtak om å innføre bompenger. Det var en forutsetning for  behandling i Stortinget. Beslutning om innføring av bompenger krever et flertall i Stortinget.

  Vedtak om etablering av bomring og innkreving av bompenger i Bypakke Nedre Glomma fase 2, er gjort av Stortinget på vilkår som framgår vedtak fattet i Stortinget Prop. 41 S (2022–2023) - regjeringen.no.

 • Hvordan kan jeg komme i gang med å reise kollektivt, sykle eller gå oftere?

  Går det buss der du bor?

  Sjekk reiseplanleggeren til Østfold Kollektivtrafikk (ostfold-kollektiv.no)

  Kan du sykle, kjøre eller gå til en bussholdeplass?

  Jobber du i en HjemJobbHjem-bedrift?

  Da får du rabattert periodebillett til buss og fordeler knyttet til sykkel. Les mer her: HjemJobbHjem Nedre Glomma - HjemJobbHjem Nedre Glomma

  Kan du sykle til jobb?

  Har du vurdert elsykkel?

  Elsykkel kan erstatte bil på veldig mange reiser. For folk som kan tenke seg å bruke sykkel til jobb, vil en elsykkel øke radiusen fra 7 til 15 kilometer for hva som er akseptabelt (Kilde: Elbilforeningen)

  Kan du kjøre sammen med noen?

  Ofte er det kun én person i bilen. Det er svært unødvendig dersom mange er på vei til samme sted. Har du en kollega som bor i nærheten eller en nabo som skal samme vei? Dere kan kanskje dele på å kjøre. Det er både mer økonomisk, fornuftig og ikke minst hyggelig.

 • Hvorfor er bomstasjonene plassert der de er plassert?

  Ved plassering av bommene er det tatt hensyn til at disse skal gi en inntekt som gjør at den bompengefinansierte andelen av byggekostnadene, dekkes inn i løpet av 15 år. Jo flere som passerer, desto fortere betales prosjektet ned.

  Ved etablering er det regnet med at bommene vil ha en viss avvisende effekt, og at det på sikt ikke skal bli en økning i personbiltrafikken, i tråd med nullvekstmålet.

  Det er et mål at trafikkbelastningen ikke skal overføres til lokale småveier. Trafikklekkasje til sideveier vil kunne gi uheldige konsekvenser for trafikksikkerhet og miljø.

 • Takstfastsettelse – Hvordan og hvem fastsetter dette?

  I bypakker som delvis finansieres med bompenger er det Stortinget som fastsetter forutsetningene for takster og rabatter.

  Det må i forkant være lokalpolitisk enighet (fylkeskommune og kommune) om nivået på takstene.

  Etter stortingets beslutning er det Statens vegvesen/Vegdirektoratet som er takstmyndighet.

  Alle endringer av takster ut over konsumprisindeks må først behandles lokalpolitisk før bompengeselskapet søker Vegdirektoratet om endringer.

 • Universell utforming – Hvordan kan jeg gi en tilbakemelding på dette?
Brikke/AutoPASS
 • «Passeringstak» hva menes med det?

  "Passeringstak", eller "Tak for antall passeringer" innebærer at du maksimalt betaler for 70 bompasseringer pr. bil  i hver kalendermåned. Passeringer utover dette betaler du ikke for. Dette forutsetter at du har AutoPASS-avtale og bombrikke.

 • AutoPASS-avtale, hva er det?

  En AutoPASS-avtale er en avtale med et selskap som utsteder bombrikker. Avtalen gir deg rabatt i bomstasjonene.

  Her kan du lese mer om AutoPASS og bombrikke.

 • Får elektrisk varebil rabatt?

  Har du elektrisk drevet varebil under 3500 kilo, så må du huske at du må ha brikke og AutoPASS-avtale for å få rabatt. Da blir passeringsprisen 12,80 kroner.

 • Hvordan betaler jeg for passeringene?

  Dersom du har passert bomstasjoner med et kjøretøy som ikke har en aktiv AutoPASS-avtale vil du automatisk få tilsendt en faktura enten per post til din folkeregistrerte adresse, eller elektronisk i din nettbank dersom du har aktivert dette.

  Har du en gyldig AutoPASS-avtale på ditt kjøretøy vil passeringene bli registrert på brikken og fakturert med rabatt via din brikkeutsteder.

  Ønsker du å opprette en AutoPASS-avtale, besøk www.autopass.no

 • Hvordan tegner jeg AutoPASS-avtale og får bombrikke?

  Det finnes flere tilbydere av brikke og avtale. Les om de ulike utstederselskapene her, og gjør gjerne noen søk på nett om kundetilfredshet og annet før du bestemmer deg for hvem du vil bruke.

  Brikken får du tilsendt i posten.

 • Hvorfor får jeg faktura fra Vegfinans når jeg har brikke?

  Da har du ikke en gyldig AutoPASS-avtale. Vegfinans sender faktura for passeringer som blir foretatt uten en gyldig avtale ved passeringstidspunkt. Dersom du mener du hadde en aktiv avtale, må du ta kontakt med din brikkeutsteder for mer informasjon om hvorfor din avtale ikke har vært gyldig.

 • Hvorfor får jeg faktura fra Vegfinans når jeg har brikke?

  Da har du ikke en gyldig AutoPASS-avtale. Vegfinans sender faktura for passeringer som blir foretatt uten en gyldig avtale ved passeringstidspunkt. Dersom du mener du hadde en aktiv avtale, må du ta kontakt med din brikkeutsteder for mer informasjon om hvorfor din avtale ikke har vært gyldig.

 • Jeg er forflytningshemmet – slipper jeg å betale bompenger?

  Ja, hvis du har HC-kort kan du søke Vegfinans om fritak.
  For å søke om dette må du ha en gyldig AutoPASS-avtale registrert på kjøretøyet.

  Fritaket kan kun registreres på én bil. Fritaket kan registreres på to biler dersom parkeringskortet tilhører barn under 18 år.

  Dersom AutoPASS-avtalen ikke er gyldig, f.eks. hvis den sperres grunnet manglende betaling, gjelder ikke fritaket før AutoPASS-avtalen er gyldig igjen. I perioden hvor avtalen er sperret betaler du full takst på bompasseringene dine. Dersom du får en ny brikke, må du søke om fritak på nytt.

  Ved bytte av bil hvor samme brikke flyttes fra én bil til en annen, overføres fritaket når du registrerer flyttingen hos brikkeutsteder.

  Dersom du får ny brikke tilsendt fra utstederselskapet du har avtale med, bør du kontakte Vegfinans for å forsikre deg om at fritaket har fulgt med den nye brikken.

  Ved bytte av utsteder må du sende inn ny søknad til Vegfinans.

  For at Vegfinans skal kunne behandle din søknad, er det viktig at de mottar følgende informasjon:

  • Kopi av ditt parkeringskort (både forside og bakside)
  • Hvilket kjøretøy fritaket skal registreres på
  • Brikkenummer på din AutoPASS-brikke. Dette finner du på enten brikken, på en faktura fra din brikkeutsteder eller på Min side
  • Bekreftelse på at du allerede har en gyldig AutoPASS-avtale fra en utsteder. Dette kan være et skjermbilde fra Min side som viser at brikken står i ditt navn, kopi av faktura fra din brikkeutsteder som viser navn og brikkenummer eller en bekreftelse direkte fra brikkeutsteder.

  Fritaket gjelder fra dagen søknad om fritak blir innvilget hos bompengeselskapet og kan ikke registreres tilbake i tid.

  Trykk her for å søke om fritak for forflytningshemmede

 • Jeg ikke har bombrikke. Hva skjer da?

  Da betaler du høyere pris for bompassering enn om du hadde hatt bombrikke og avtale.

  Vegfinans vil kreve inn bompenger dersom du ikke har brikke. Spørsmål om takst- og rabattopplegget i det enkelte bompengeprosjekt håndteres fortsatt av bompengeselskapet, samt spørsmål om fakturering for passeringer som ikke er tilknyttet en brukeravtale.

 • Timesregel og utvidet timesregel – hva er det?

  Timesregel betyr at du kun betaler for én passering innenfor én time i bomringen. Krever ikke avtale og brikke.
  Utvidet timesregel er en ordning som gjelder i tidsrommet fra klokken 17.30 til 20.30 på hverdager. Da betales det kun for én passering, men merk at utvidet timesregel forutsetter bomavtale og brikke.

Bomstasjoner
 • Betaler jeg hver gang jeg passerer en bom ?

  Innkreving av bompenger skjer én vei, og du betaler kun for én passering innenfor én time. Utvidet timesregel er en ordning som gjelder i tidsrommet fra klokken 17.30 til 20.30 på hverdager. Da betales det kun for én passering, men merk at utvidet timesregel forutsetter bomavtale og brikke.

 • Bomring, hvorfor har vi det?

  Partene i Bypakke Nedre Glomma samarbeider om å utvikle transportsystemet i regionen. Det er nødvendig med oppgraderinger og nyinvesteringer. Arbeidet med transportsystemet er både omfattende og kostbart, derfor er det bestemt både lokalpolitisk og i Stortinget at finansieringen skal være et spleiselag.

  Personbiler og næringstransport bidrar ved å betale bompenger når de passerer en bom.

 • Er det én eller flere bomringer i regionen?

  Det er bare én bomring , som omfatter begge byer (hele Nedre Glomma-regionen). Maksprisen (taket på 70 passeringer i måneden per bil) er 1792 kroner, dersom du kjører bensin-, diesel, eller hybridbil med bombrikke og avtale. For elbil blir maksprisen 896 i måneden. De fleste kjører mindre og vil havne mellom 500 og 1000 kroner måneden.

 • Fritak fra betaling i bomstasjonene – hvem kan få det?

  Du får fritak fra betaling hvis du:

  • Er passasjer
  • Går eller sykler
  • Kjører motorsykkel eller moped
  • Kjører utrykningskjøretøy (uniformert eller sivilt i tjenesteoppdrag)**
  • Kjører kollektivtransport i rute*
  • Har parkeringskort for forflytningshemmede*

  * Forutsatt at du har gyldig AutoPASS-brikke.

  ** Forutsatt at kjøretøyet har status utrykningskjøretøy hos Statens vegvesen.

 • Hva får vi igjen for å betale bompenger?

  Flere viktige veistrekninger blir oppgradert og modernisert, noe som binder de to byområdene Sarpsborg og Fredrikstad tettere sammen. Kollektivtransporten i Nedre Glomma får et løft.

  God og trygg fremkommelighet for gående og syklende er en viktig del av alle veiprosjektene våre, samtidig jobber vi videre med å utvikle et helhetlig sykkelnett.

  Du kan lese mer om våre prosjekter og aktiviteter her.

 • Hvem bestemmer at vi skal betale bompenger?

  Det er politikerne som bestemmer om det skal innføres bompenger. Et bompengeprosjekt skal altså ta utgangspunkt i et lokalt vedtak fra dem som er direkte berørt. Kommunestyrene i Fredrikstad og Sarpsborg har fattet vedtak om å innføre bompenger. Det var en forutsetning for  behandling i Stortinget. Beslutning om innføring av bompenger krever et flertall i Stortinget.

  Vedtak om etablering av bomring og innkreving av bompenger i Bypakke Nedre Glomma fase 2, er gjort av Stortinget på vilkår som framgår vedtak fattet i Stortinget Prop. 41 S (2022–2023) - regjeringen.no.

 • Hvor er bommene plassert i Sarpsborg og Fredrikstad?

  Her kan du se kart og beskrivelse av de ulike passeringspunktene. Nytt og bedre kart kommer om kort tid.

  Bomstasjoner i Sarpsborg og Fredrikstad fra januar 2024.
  Bomstasjonskart Bypakke Nedre Glomma fase 2. Pilene viser innkrevingsretningen.

  Bomstasjoner
  1. Rv. 110 – Seut
  2. Rv. 110 – Fredrikstadbrua øst
  3. Fv. 381 – Veumveien
  4. Fv. 109 – Råbekken
  5. Kv. – Dikeveien
  6. Kv. – Evjebekken
  7. Fv. 112 – Hauge bru
  8. Fv. 109 – Rolvsøysund
  9. Rv. 22 – Årum vest
  10. Fv. 107 – Vardeveien
  11. Fv. 130 – Skjærviken
  12. Rv. 22 – Hafslund syd
  13. Kv. Navestadveien
  14. Fv. 118 – Sarpsbru
  15. Fv. 114 – Grålum
  16. E6 – Rampe avkjøring Lekevoll fra sør
  17. E6 – Rampe avkjøring Lekevoll fra nord
  18. Fv. 118 – Kalnes
  19. Fv. 109 – Alvim vest
  20. Fv. 1168 – Alvimveien
  21. E6 – Rampe avkjøring Alvim fra nord
  22. E6 – Rampe avkjøring Alvim fra sør
  23. Kv. Tuneveien
  24. Fv. – Ny bru i Fredrikstad

  Her kan du se bilder fra de enkelte bomstasjonene, som gir deg mer detaljer.

 • Hvor lenge skal det kreves inn bompenger?

  Bypakke Nedre Glommas fase 2 har en innkrevingsperiode på 15 år. Det betyr maksimalt til 23. januar 2039. Dersom inntektene i bomstasjonene blir høyere enn stipulert, blir perioden kortere. I Bypakke Nedre Glomma fase 1 (Fredrikstad-bomringen), ble perioden kortere enn forventet. Dermed ble det bompause i Fredrikstad i 7 måneder, før oppstarten av fase 2 i januar 2024.

 • Hvordan betaler jeg for passeringene?

  Dersom du har passert bomstasjoner med et kjøretøy som ikke har en aktiv AutoPASS-avtale vil du automatisk få tilsendt en faktura enten per post til din folkeregistrerte adresse, eller elektronisk i din nettbank dersom du har aktivert dette.

  Har du en gyldig AutoPASS-avtale på ditt kjøretøy vil passeringene bli registrert på brikken og fakturert med rabatt via din brikkeutsteder.

  Ønsker du å opprette en AutoPASS-avtale, besøk www.autopass.no

 • Hvorfor er bomstasjonene plassert der de er plassert?

  Ved plassering av bommene er det tatt hensyn til at disse skal gi en inntekt som gjør at den bompengefinansierte andelen av byggekostnadene, dekkes inn i løpet av 15 år. Jo flere som passerer, desto fortere betales prosjektet ned.

  Ved etablering er det regnet med at bommene vil ha en viss avvisende effekt, og at det på sikt ikke skal bli en økning i personbiltrafikken, i tråd med nullvekstmålet.

  Det er et mål at trafikkbelastningen ikke skal overføres til lokale småveier. Trafikklekkasje til sideveier vil kunne gi uheldige konsekvenser for trafikksikkerhet og miljø.

 • Kråkerøy-bommene – hva skjer der ?

  Når innkrevingen for fase 2 av bypakken starter i januar 2023, legges det opp til at takst- og rabattsystemet for bomstasjonene i fase 2 også skal gjelde for de to bomstasjonene ved bruene til Kråkerøy.

  Innkrevingen i disse to bomstasjonene vil avsluttes så snart fv. 108 Kråkerøyforbindelsen er nedbetalt, anslagsvis i 2025/2026. Da skal bommene avvikles/fjernes.