Alt om bomåpningen 2024

Byvekstavtalen vil styrke regionen

Forhandlingene om en byvekstavtale starter forhåpentligvis tidlig i 2024, med en endelig avtale som resultat i løpet av 2024. Det kan gi omtrent 170 millioner kroner årlig til regionen over en tiårsperiode.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 foreslås det at Nedre Glomma skal få 867 millioner kroner mer til å sikre at flere velger kollektiv, sykkel og gange de neste ti årene. Dette kommer i tillegg til omtrent 86 millioner i statlige belønningsmidler årlig.

Nå har Samferdselsdepartementet sendt brev til Statens vegvesen, som gjelder mandat for byvekstforhandlinger. Det betyr at oppstart av forhandlingene nærmer seg.

– Vi er veldig glade for god framdrift og at dette kan gi betydelige økonomiske midler til regionen. Vi jobber godt med forberedelsene til forhandlingene som vi håper kommer i gang raskt på nyåret, sier daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma.

Grep for miljøet
Partene innenfor samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling i Nedre Glomma har jobbet lenge for å få fremforhandlet en byvekstavtale med staten. Dette vil bidra til en betydelig bedring av kollektivtilbudet og tilbudet for gående og syklende. En slik utvikling vil bidra til å nå de overordnede målene om nullvekst i personbiltrafikken – og ingen drepte eller hardt skadde i trafikken (nullvisjonen).

I brevet fra Samferdselsdepartementet står det at utbygging og finansiering av bypakkas fase 2 ble behandlet av Stortinget våren 2023. Og at man på denne bakgrunn finner det naturlig å igangsette en prosess med sikte på å forhandle fram en byvekstavtale for Nedre Glomma med utgangspunkt i den vedtatte bypakka – fase 2.

Overordnede mål

Det overordnede målet for byvekstavtalene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet).
Ved forhandlingsstart vil det etableres en forhandlingsgruppe som ledes av Statens vegvesen og med representanter fra Jernbanedirektoratet, statsforvalteren, fylkeskommune og kommuner. Statens vegvesen skal også lede oppfølgingen av avtalene på vegne av staten. Ved enighet om en byvekstavtale skal et framforhandlet forslag til avtale behandles lokalpolitisk og drøftes i regjeringen før avtalen blir inngått.

– Det er svært positivt at staten bidrar med betydelige økonomiske ressurser i det felles arbeidet med å utvikle Nedre Glomma-regionen, og at fremdriften er god, avslutter Jostein Haug.