Alt om bomåpningen 2024

Jernbanedirektoratet: Banen bør gå gjennom begge byene

Østfoldbanen bør også i framtida gå gjennom både Fredrikstad og Sarpsborg. Andre alternativer vil heller ikke være billigere enn å gå gjennom byene, viser nye vurderinger gjort av Jernbanedirektoratet.

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert om det kan være alternative tiltak som kan gjennomføres på Østfoldbanen for å få til en mer effektiv togframføring og økt frekvens til Fredrikstad og Sarpsborg. Det er også gjort en oppdatering av alternative trasévalg fra mulighetsstudien i 2011 for å se om det kan være grunn til å vurdere den utbyggingsstrategien for Østfoldbanen som er fastlagt.

Bakgrunnen for disse vurderingene er den store kostnadsøkningen som Bane NOR har avdekket for utbyggingen av Østfoldbanen på strekningen fra Haug Råde gjennom Fredrikstad og Sarpsborg.

Vurderingene viser at andre alternativer ikke blir rimeligere enn å bygge banen i det alternativet som så langt er lagt til grunn. Ved en alternativ traséføring vil også store investeringer i fornyelse av den gamle banen komme i tillegg da denne i et slikt alternativ må beholdes også av hensyn til godstrafikken.

En trinnvis utbyggingsstrategi for Østfoldbanen der første trinn er å få fram dobbeltsporutbyggingen til Seut rett før Fredrikstad, vil sammen med en mindre ombygging av Fredrikstad stasjon kunne gi to tog i timen til Fredrikstad i grunnrute.

For at jernbanen skal fylle sin funksjon må den fortsatt gå gjennom byene, viser vurderingene. Det er heller ikke funnet enklere tiltak langs eksisterende bane som vil kunne gi en økning i frekvensen som er lagt til grunn for utbyggingen av intercitystrekningene.

Jernbanedirektoratets vurderinger er nå oversendt Samferdselsdepartementet.

Se mer informasjon på Jernbanedirektoratets nettsider.

Foto: Hilde Lillejord/Bane NOR