Alt om bomåpningen 2024

Statsbudsjettet: 174 statlige millioner til Nedre Glomma i 2024

Regjeringen vil invitere Nedre Glomma til forhandlinger om byvekstavtale, og prioriterer 174 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange. Altså en kraftfull satsing på miljø- og klimavennlig transport.

– Regjeringen vil legge til rette for at Nedre Glomma-regionen når nullvekstmålet for personbiltransport. Derfor vil byområdet bli invitert til forhandlinger om en byvekstavtale. Regjeringen vil prioritere om lag 174 millioner kroner i 2024 til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange i regionen, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på sykkeltur i Sarpsborg.

Fra statsbudsjettet for 2024

Regjeringen melder dette i en melding på sine nettsiden like før fremleggelsen av statsbudsjettet.

I vår vedtok Stortinget en ny bompengefinansiert bypakke for Nedre Glomma. Denne skal bidra til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Bypakka er en viktig forutsetning for å kunne starte forhandlinger om en byvekstavtale. En bypakke er et viktig grunnlag for en byvekstavtale, og vil bli en del av avtalen.

– Nedre Glomma har i dag en belønningsordning med staten som går ut i 2023. Av de 174 millioner kronene som er prioritert til Nedre Glomma i 2024, er om lag 87 millioner kroner belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette svarer til videreføring av nivået i dagens belønningsordning. Midlene blir innlemmet i byvekstavtalen, dersom det blir inngått en slik avtale.

Friske midler
Videre har regjeringen prioritert om lag 87 millioner kroner i friske midler til forhandlinger om byvekstavtaler for 2024. Utbetaling forutsetter at forhandlingene fører fram, og at det blir inngått en slik avtale.

– En byvekstavtale skal gi et løft, og en klar retning for areal- og transportpolitikken i byområdet. Formålet er å bedre samordningen mellom staten, fylkeskommunen og kommunen, som har ansvaret for de ulike tiltakene og virkemidlene i byområdene som skal til for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken, sier samferdselsministeren.

Dersom det ikke blir inngått byvekstavtale, er det mulig å inngå en ny belønningsordning, gitt at byområdet kan redegjøre for at midlene vil bidra til å nå nullvekstmålet.