Alt om bomåpningen 2024

Riksvei 111 – Ensidig kollektivfelt Vardeveien-Sundløkka holdeplass (E6)

Det er bygget et kollektivfelt langs rv. 111 fra Vardeveien til Årumskrysset vest, for å bedre trafikkflyt og kollektivforhold spesielt i rushtiden. Prosjektet stod ferdig våren 2015.

 

Utbedringene innebar:

  • Feltutvidelse (kollektivfelt) av rv.111 fra Vardeveien opp til eksisterende busslomme
  • Oppgradering av busslommer til universelt utformet standard i begge kjøreretninger
  • Flytting av belysningsanlegg

 

[prosjekt_info]