Riksvei 111 – Kollektivfelt Årum bru

Det skal bygges kollektivfelt over rv. 111 Årum bru. 

 

Formålet med planen er å utvide rv.111 med kollektivfelt ved Årum, slik at framkommeligheten for kollektivtrafikken blir bedre. Planen skal inkludere gode løsninger for gående og syklende, samt legge til rette for kollektivholdeplasser i området. Det skal planlegges for tilstrekkelig kapasitet i kryss og på ramper slik at kø tilbake på E6 unngås.

 

Prosjektet er i oppstart av reguleringsfase, og bygging er planlagt i 2018.

 

Planavgrensning for Rv. 111 kollektivfelt Årum Bru.

Planavgrensning for Rv. 111 kollektivfelt Årum Bru.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Kollektiv

Prosjektdetaljer:

Byggestart:
2018
Tidspunkt for ferdigstilling:
-
Status:
Kommer

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
Statens vegvesen