Riksvei 111 – Kollektivfelt Årum bru

Det skal bygges kollektivfelt over rv. 111 Årum bru. 

 

Formålet med planen er å utvide rv.111 med kollektivfelt ved Årum, slik at framkommeligheten for kollektivtrafikken blir bedre. Planen skal inkludere gode løsninger for gående og syklende, samt legge til rette for kollektivholdeplasser i området. Det skal planlegges for tilstrekkelig kapasitet i kryss og på ramper slik at kø tilbake på E6 unngås.

 

Prosjektet er i planfase, og bygging er planlagt i 2020.

 

Planavgrensning for Rv. 111 kollektivfelt Årum Bru.

Planavgrensning for Rv. 111 kollektivfelt Årum Bru.