Alt om bomåpningen 2024

Riksvei 111 – Kollektiv-/sambruksfelt Rakkestadsvingen-Fjeldstad holdeplass

Det er bygget ca. 300 meter med nytt kollektivfelt fra holdeplass Fjeldstad til holdeplass Rakkestadsvingen. 

 

Riksveg 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er en viktig strekning for kollektivtrafikken i Nedre Glomma. Den trafikkeres blant annet av «Glommaringen», som har avganger hvert 7,5 min i rushtiden i begge retninger. Inn mot Fredrikstad sentrum er det kø og stillestående trafikk på morgen og ettermiddag, noe som skaper store forsinkelser for bussene.

 

Eksisterende veg på strekningen er utvidet med et ensidig kollektivfelt mellom Fjellstad og Rakkestadsvingen holdeplasser. Kollektivfeltet vil betjene busser som kjører i retning Fredrikstad og vil ha startpunkt direkte ut fra holdeplassen Fjellstad. Kollektivfeltet er lagt på nordvestsiden av vegen.

 

Det nye kollektivfeltet er markert med lilla linje. Gul linje indikerer fylling/skjæring; blå linje indikerer gang- og sykkelveg; grønn linje indikerer grøft.

[prosjekt_info]