Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Mandat for statlig milliardbeløp

Fredag 8. mars starter samtalene og forhandlingene rundt 1,7 milliarder kroner til Nedre Glomma-regionen gjennom en tiårsperiode.

I dag troppet fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje, Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten og Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen opp på samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sitt kontor i Oslo. Med seg hadde de fremtidsutsikter og ambisjoner om å gjøre Nedre Glomma-regionen til et bedre sted å ferdes. Byene Sarpsborg og Fredrikstad jobber mot nullvekstmålet i trafikken, i samarbeid med staten. På møtet fikk de i dag overlevert mandatet, et fem siders dokument fra samferdselsdepartementet, som en føring til de kommende forhandlingene om statlige millioner.

Starter allerede fredag

Allerede fredag 8. mars er det oppstartsmøte for forhandlingene i bystyresalen i Sarpsborg. Dette vil bli streamet og sendes på nett, for de som ønsker å følge oppstartsmøtet.

Gjennom byvekstavtale ønsker staten å bidra til kraftfull og langsiktig satsing på miljøvennlig transport i Nedre Glomma-regionen. I slutten av august kom det en ikke så rent liten budsjettlekkasje fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård rundt dette.

– Regjeringen vil bidra ytterligere til en kraftfull og langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for at Nedre Glomma når nullvekstmålet for personbiltransport, uttalte Nygård i høst.

Styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma.

Samarbeid for felles mål

Regjeringen gikk inn for at Nedre Glomma skal få 867 millioner kroner mer til å sikre at flere velger kollektiv, sykkel og gange de neste ti årene. Nå er det like før forhandlingene starter.

– Samarbeidet med staten er for å nå felles mål. Nedre Glomma har allerede fått til mye med statlige belønningsmidler, og nå skal satsingen styrkes ytterligere for å nå nullvekstmålet og nullvisjonen, sier fylkesordfører i Østfold og leder av bypakkas styringsgruppa Sindre Martinsen-Evje.

Det handler om å bidra til en betydelig styrking av kollektivtilbudet og tilbudet for de som går og sykler.

Forsterker effekten

Det overordnede målet for byvekstavtalene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet).

Ved forhandlingsstart vil det etableres en forhandlingsgruppe som ledes av Statens vegvesen og med representanter fra Jernbanedirektoratet, statsforvalteren, fylkeskommune og kommuner. Statens vegvesen skal også lede oppfølgingen av avtalene på vegne av staten.

Ved enighet om en byvekstavtale skal et framforhandlet forslag til avtale behandles lokalpolitisk og drøftes i regjeringen før avtalen blir inngått.

Foto: Thomas Andersen

– Dette vil forsterke effekten av prosjektene som skal bygges i fase 2 av bypakka, sier ordfører i Sarpsborg, Magnus Arnesen, som også er medlem av styringsgruppa for bypakka.

10 år fremover

Det legges videre til grunn at belønningsmidlene i dagens belønningsavtale, innlemmes i byvekstavtalen og videreføres 10 år frem i tid. Summen av byvekstmidler og belønningsmidlene fra staten kan gi 170 millioner kroner årlig til regionen.

– Det blir et løft for hele regionen. Midlene det er snakk om er mer enn dobling av tidligere mottatt tilskudd. Bedre kollektivtilbud, både med buss og ferge, er noen av tiltakene som kan benyttes til byvekstmidler, sier Fredrikstad-ordfører og styringsgruppemedlem Arne Sekkelsten.

Avtalen vil sikre forutsigbarheten i mange år, og gjøre det enklere å nå målene om nullvekst og trafikksikkerhet.

Her kan du lese brevet fra samferdselsdepartementet: