Legger frem nytt forslag til fase 2 av Bypakke Nedre Glomma

I nytt forslag til fase 2 betaler bilistene betydelig mindre når de passerer en bom enn de gjør i Fredrikstad i dag. Samtidig må kommuner og fylke finansiere en større del av prosjektporteføljen enn tidligere.

Styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma fikk 1. oktober presentert et nytt forslag til fase 2 som er nedskalert fra 2018-porteføljen i tråd med regjeringens bompengeforlik. Det betyr at bilistene samlet sett skal betale mindre i bompenger for å finansiere prosjektene det er foreslått gjennomført i fase 2 – en andel på kun 74 %.

I det nye forslaget finansierer bilistene kun 6,7 milliarder av kostnadene i porteføljen med bompenger. I forslaget fra 2018 skulle bilistene finansiere 11,2 milliarder i bompenger. Reduksjonen tilsvarer ca. 40 %.

– Vi har jobbet etter de nye føringene fra regjeringen og redusert den økonomiske belastningen for bilistene betydelig. Samtidig har vi sørget for å beholde de viktigste prosjektene for å utvikle transportsystemet og løse de trafikale utfordringer vi har langs de aktuelle strekningene, sier daglig leder av Bypakke Nedre Glomma, Jostein Haug.

Prosjektene i fase 2 og kostnader

Det nye forslaget til prosjektporteføljen er redusert fra en totalsum på 13 milliarder* til 9,1 milliarder kroner. Det var i fjor høst at en prosjektgruppe gikk i gang med å utarbeide en nedskalert pakke for fase 2 på bakgrunnen er bompengeforliket som ga nye statlige føringer.

Prosjektgruppen beholdt en del av rammene som ble lagt i 2018 og har jobbet med å nedskalere ut ifra forrige portefølje.

*Alle summer i 2021-kr.

Til politisk behandling

Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan:

 • 12. november 2021: Styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma behandler forslaget til fase 2.
 • 9. desember: Behandling av forslaget i bystyret i Fredrikstad kommune.
 • 16. desember: Behandling av forslaget i bystyret i Sarpsborg kommune.
 • Februar 2022: Behandling av forslaget i fylkestinget i Viken fylkeskommune.

Målet er like vedtak hos kommunene og fylkeskommunen før fase 2-forslaget sendes til Samferdselsdepartementet og Storting for endelig behandling.

 

Hva ligger i forslaget til fase 2

 • Disse prosjektene ligger i forslaget til fase 2

  Prosjektene i fase 2 er veiprosjekter som er innrettet for å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og for å bedre forholdene for gående og syklende. Det er også lagt opp til to nye veibruer over Glomma i Sarpsborg og Fredrikstad, som vil gjøre kryssing av Glomma mindre sårbar enn i dag.

  Fv. 118 ny Sarpsbru er et sentralt prosjekt i porteføljen. Med dagens trafikkmengde er det anslått at brua har en restlevetid frem til 2027. Det betyr at den vil bli nedklassifisert og at det må innføres vektbegrensning for kjøretøy som kan benytte brua.

  Prosjekt Kostnad i mill. 2021-kr
  Etablering av bomstasjoner 37
  Rv. 22 Hafslund – Dondern 583
  Fv. 109 Råbekken – Torsbekkdalen 3425
  Fv. 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg 2647
  Ny bru over Glomma i Fredrikstad 1349
  Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei* 520
  Programområdetiltak på riksvei* 520
  Sum 9081

  *Programområdetiltak er et utvalg mindre prosjekter som skal oppfylle hovedsykkelplanen for Nedre Glomma og gi bedre, sammenhengende infrastruktur for syklister, gående og kollektivtrafikken.

  Foreløpig er prosjektene på et overordnet planleggingsnivå og prosjektene ligger i tabellen under i den rekkefølgen det er antatt at byggingen kan starte opp.    

 • Forslag til takster

  For å finansiere prosjektene i porteføljen er det foreslått følgende takster i bomringen:

  Beskrivelse   Takstgruppe1  Kjøretøy med totalvekt til og med 3.500 kg   Takstgruppe 2  kjøretøy med totalvekt over 3.500 kg 
  Grunntakst Kr. 26,00 Kr. 52,00
  Takst m/brikke og avtale Kr. 20,80 Kr. 52,00
  Nullutslippskjøretøy Kr. 10,40 Kr. 0,00

  Takstgruppe 1 er personbiler og lette kjøretøy som veier under 3,5 tonn. Takstgruppe 2 er kjøretøy over 3,5 tonn. Det gis 20 % rabatt på taksten for de kjøretøyene som har gyldig Autopass-abonnement og bombrikke. Takstene justeres årlig i forbindelse med prisstigning.

   

 • Forslag til rabatter i bomringen

  Dersom forslaget blir vedtatt politisk som det står, er det disse rabattene som gjelder når bomringen åpner for fase 2. Bilister med Autopass-avtale og bombrikke får rabatter og innkreving i bomringen skjer i én retning – inn mot bysentrene.

  Disse rabattene gjelder i bomringen i Fredrikstad i dag og er foreslått videreført i fase 2:

  • Ingen brikkerabatt i takstgruppe 2 – tunge kjøretøy
  • Nullutslipp takstgruppe 1 – 50 % rabatt av ordinær takst etter brikkerabatt
  • Nullutslipp takstgruppe 2 – 100 % brikkerabatt av ordinær takst
  • Passeringstak på 70 passeringer i måneden.
  • Timesregel: Kun betaling for én passering per klokketime
  • Motorsykler og mopeder belastes ikke i bomringen
  • Bilister med HC-kort og Autopass-brikke belastes ikke i bomringen

  I tillegg til disse ordningene ligger det inne et nytt forslag om utvidet timeregel for personbiler som er nytt for fase 2. Det betyr at bilistene kun skal betale for én passering i løpet av tre timer i tidsrommet mellom kl. 17:30 og 20:30 på hverdager.

 • Forslag til plassering av bomstasjoner

  Kartet under viser hvor bomstasjonene er foreslått plassert:

  1. Rv. 110 – Seut
  2. Rv. 110 – Fredrikstadbrua øst
  3. Fv. 381 – Veumveien
  4. Fv. 109 – Råbekken
  5. Kv. – Dikeveien
  6. Kv. – Evjebekkveien
  7. Fv. 112 – Hauge bru
  8. Fv. 109 – Rolvsøysund
  9. Rv. 22 – Årum vest
  10. Fv. 107- Vardeveien
  11. Fv. 130 – Skjærviken
  12. Rv. 22 – Hafslund syd  
  13. Kv. – Navestadveien
  14. Fv. 118 – Sarpsbru
  15. Fv. 114 – Grålum
  16. E6 – Rampe avkjøring Lekevoll fra sør
  17. E6 – Rampe avkjøring Lekevoll fra nord
  18. Fv. 118 – Kalnes
  19. Fv. 109 – Alvim vest
  20. Fv. 1168 – Alvimveien
  21. E6 – Rampe avkjøring Alvim fra nord E6 –
  22. Rampe avkjøring Alvim fra sør
  23. Kv. – Tuneveien (erstatter forslag fra 2018 med bussluse)
  24. Fv. – Ny bru i Fredrikstad (siste del av perioden)

Fakta om fase 2 av Bypakke Nedre Glomma:

 • Fase 2 er neste prosjektportefølje av Bypakke Nedre Glomma
 • Et tidligere forslag til fase 2 ble politisk vedtatt i 2018. Forslaget ble refusert da det ikke oppfylte kravene fra bompengeforliket som kom i 2019.
 • Prosjektporteføljen er nedskalert fra tidligere forslag og er nå på 9,1 milliarder kroner
 • Fire store, og flere mindre prosjekter utgjør porteføljeforslaget
 • I det nye forslaget finansierer bilistene kun 74 % av kostnadene i porteføljen
 • Det er ca. 40 % reduksjon i bompegefinansieringen fra 2018-forslaget
 • Lokale myndigheter finansierer 15 % egenandel for de lokale prosjektene, til sammen 960 millioner kr.
 • Mva.-refusjon går tilbake til finansiering av prosjektene og utgjør sammen med lokal egenandel 26 % av finansieringen av porteføljen.
 • Nullvekstmålet ligger til grunn for porteføljen og for å få den godkjent i Stortinget. Det betyr at prosjektene samlet sett ikke skal føre til mer personbiltrafikk, men sikre mer infrastruktur og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, syklende og gående.
 • Like vedtak om fase 2 fra Sarpsborg og Fredrikstad kommune og fylkeskommunen gjør det mulig for partene i Nedre Glomma å forhandle om byvekstavtale.
 • En byvekstavtale er en avtale med 10-års perspektiv med staten om mer midler for å realisere flere prosjekter innen kollektiv, sykkel og gange.