Alt om bomåpningen 2024

Fylkesvei 110 – Begbyveien-Borge skole

Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 110 fra Begby til Borge skole inkludert utbedring av krysset mellom fv. 110 og Vardeveien.

 

Reguleringsplanen inkluderer også bygging av ny fv. 110 utenom Borge gravlund. I tillegg skal reguleringsplanen legge til rette for en framtidig breddeutvidelse og kantforsterkning på strekningen. Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn sommeren 2017.

 

Formålet er å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveger for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken, og legge til rette for en sikrere skoleveg.

 

Prosjektet er i planfase.

 

[prosjekt_info]