Alt om bomåpningen 2024

Bedre fremkommelighet og bymiljø

BYPAKKE FASE 2 – NOEN FAKTA

(Av: Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma)

Nedre Glomma er bare et stortingsvedtak unna å få vedtatt en etterlengtet utbygging av transportsystemet i regionen.

Det er et stort engasjement og mange meninger rundt en slik utbygging. Dette forsterkes selvfølgelig når bompenger er en finansieringskilde. Engasjement og gode diskusjoner er viktig for gjennomføringen av et omfattende prosjekt som har betydning langt utover det å bygge veier, kollektivfelt, sykkelveier og broer. Bystyrene i begge kommunene og Viken fylkesting har vedtatt neste fase av bypakka. Formålet er klart – prosjektet skal bidra til god og framtidsrettet byutvikling, bedre folkehelse og bedre miljø. Dessuten å sikre bedre rammebetingelser for næringslivet og bedre framkommeligheten for alle trafikantgrupper. Skal meningsutvekslingene og diskusjonene bli gode og konstruktive, er det viktig at fakta legges til grunn.

Bompenger som finansieringskilde

Norge har lange tradisjoner for å finansiere samferdselsprosjekter med brukerfinansiering (bompenger), og det er klare retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.

 • Nytteprinsippet er et viktig grunnlag for å få godkjent en Bypakke. Det innebærer at de som betaler for prosjektet skal ha nytte av det.
 • Lokalpolitisk initiativ og godkjenning er det andre prinsippet. Initiativet bør komme fra lokale myndigheter. Etter lokalpolitisk behandling skal en slik bypakke oversendes samferdselsdepartementet for kvalitetssikring, behandling og godkjenning i Stortinget.

Det er gjort lokalpolitiske vedtak for bypakke fase 2. Samferdselsdepartementet har gjennomført kvalitetssikring av forutsetningene, og forslaget til stortingsproposisjon er godkjent i statsråd og oversendt til videre behandling i Stortinget.

Statlig belønningsordning

Nedre Glomma er av statlige myndigheter valgt ut som ett av ni byområder som det satses på for å nå målene om redusert bilbruk og færre trafikkskader. Premissene for en avtale med staten er:

 • Nullvekstmål som innebærer at all vekst i biltrafikken skal overføres til kollektiv, gange og sykkel.
 • Nullvisjonen er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken.

Nedre Glomma har vært en del av denne ordningen siden 2014 og har mottatt totalt 600 millioner kroner i statlige belønningsmidler. Med en godkjent bypakke kan det forventes en betydelig økning i disse midlene gjennom en byvekstavtale.

Dette skal bygges

 • Riksvei 22 Hafslund – Dondern
 • Fylkesvei 109 Råbekken-Torsbekkdalen
 • Fylkesvei 118 Ny bru over Sarpsfossen
 • Ny bru over Glomma i Fredrikstad, Torp – Omberg.
 • I tillegg kommer en rekke mindre tiltak for alle som går, sykler og reiser kollektivt.

Oppstart og fremdrift vil overlappe og avhenge av hvor langt det enkelte prosjekt er kommet i planleggingen.

Hva har vi fått?

Flere tiltak har allerede gitt resultater i regionen. Bruken av buss for reiser i Fredrikstad og Sarpsborg økte med 17 prosent etter at busstilbudet i Nedre Glomma ble lagt om i 2018. Antall fergepassasjerer har økt betraktelig, til tett på 1,5 millioner i 2022. Disse forbedringene er i stor grad finansiert av belønningsmidlene.

Simo – Ørebekk har bedret trafikkflyten for alle trafikantgrupper. Årum bru har gitt et vesentlig løft for trafikksikkerheten og fremkommeligheten for buss og myke trafikanter.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen, Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje og Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland åpnet ny Årum bru.

Disse prosjektene inngår i fase 1 av bypakka.

For gående og syklende er følgende gjennomført og finansiert gjennom fase 1 og belønningsmidler:

 • Sandbakken – Skjeberg
 • Sykkelbrua Opsund – Hafslundsøy
 • Sandbakken – Tveter
 • Begby – Borge
 • Møklegård – Øyenkilen
 • Lisleby allé

Når vi nå får et vedtak om neste fase av Bypakka i Stortinget i løpet av våren, er vi rustet til å nå målene våre. Disse er nullvekst i personbiltrafikken og nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken. Kollektivandelen skal øke, sykkelandelen skal øke, og det skal utvikles gode knutepunkter. Utslippene fra veitrafikken skal reduseres og fremkommeligheten skal bedres, spesielt for kollektiv- og næringstransport. Alt dette skal skape bedre bymiljøer i Nedre Glomma-regionen.

Kronikken på trykk lørdag 18.2.2023 i Sarpsborg Arbeiderblad og Fredriksstad Blad