Alt om bomåpningen 2024

Byggestart for nytt kollektivfelt i Fredrikstad

Nå starter byggingen av et nytt kollektivfelt langs riksvei 111 mellom holdeplassene Fjellstad og Rakkestadsvingen. Kollektivfeltet skal sørge for bedre framkommelighet for bussene, og med det mer forutsigbar reisetid. Tiltaket er en del av Bypakke Nedre Glomma og skal stå ferdig våren 2017.

 

Riksveg 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er en viktig strekning for kollektivtrafikken i Nedre Glomma. Den trafikkeres blant annet av «Glommaringen», som har avganger hvert 8. minutt i rushtiden. Køen inn mot Fredrikstad sentrum på morgenen og ettermiddagen fører til forsinkelser for bussene.

 

– Ved å utvide riksvei 111 med et eget kollektivfelt skal det bli enklere for bussene å komme fram og å holde rutetidene, sier Ronny Thorbjørnsen, byggeleder i Statens vegvesen.

 

Det nye kollektivfeltet starter ved holdeplassen Fjellstad og avsluttes ved holdeplassen Rakkestadsvingen.

– Kollektivfeltet legges inntil riksveien på nordvestsiden, over en strekning på 300 meter. Som følge av at veien utvides må vi samtidig forskyve dagens gang- og sykkelvei litt ut til siden, forteller Thorbjørnsen.

 

Nedsatt fartsgrense i anleggsperioden

 

Arbeidene starter nå i uke 2. I anleggsperioden settes fartsgrensen ned til 50 km/t langs strekningen.

 

– Arbeidene skal i hovedsak gjøres på dagtid. Gang- og sykkelveien langs strekningen vil være åpen for fotgjengere og syklister i hele anleggsperioden, opplyser Thorbjørnsen i Statens vegvesen.

 

Kollektivfeltet skal stå ferdig våren 2017. Statens vegvesen er byggherre, med Nicolaysen Anlegg og Transport AS som utførende entreprenør. Prosjektkostnaden er på 6,5 millioner kroner, inkludert innløsing av en eiendom.

 

Skal bli enklere å la bilen stå

 

Det nye kollektivfeltet er et av tiltakene i Bypakke Nedre Glomma for å legge bedre til rette for kollektivtrafikken.

 

– I Bypakke Nedre Glomma jobber vi for at det skal bli enklere å la bilen stå. For å redusere personbiltrafikken må vi i større grad velge å sykle, gå eller ta bussen. Dette kollektivfeltet er ett av virkemidlene for å nå målene våre, sier Gry Rustad Pettersen, prosjektleder for Bypakke Nedre Glomma.

 

Når det nye kollektivfeltet står ferdig våren 2017 vil også dagens sambruksfelt (2+) videre fra Rakkestadsvingen til rundkjøringen ved Fredrikstadbrua på østsiden bli omgjort til kollektivfelt.
Kontaktpersoner:

Ronny Thorbjørnsen, byggeleder i Statens vegvesen — Tlf. 918 00 291.

Gry Rustad Pettersen, prosjektleder for Bypakke Nedre Glomma — Tlf. 913 13 345

 

Tekst: Gry Løvhaugen Norderhaug, Statens vegvesen