Alt om bomåpningen 2024

Det går mot Stortingsvedtak 13. april

Bypakke Nedre Glomma er fortsatt i rute i forhold til vår framdriftsplan for endelig vedtak i Stortinget om bypakke fase 2. Etter planen skal saken endelig behandles i Stortinget 13. april. Her er lenke til innstillingsdokumentet: Innst. 266 S (2022-2023) – stortinget.no

I går, 28. mars 2023, fremmet transport- og kommunikasjonskomiteen følgende:

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av medlemmene i komiteen fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I              Stortinget slutter seg til utbygging og delvis bompengefinansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Viken.

II            Stortinget samtykker i at bompengeselskapet Vegfinans AS med prosjektselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Viken fylkeskommune. Vilkårene for finansieringen framgår av Prop. 41 S (2022–2023).

III           Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet Vegfinans AS med prosjektselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS om delfinansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2. Avtalen gir bompengeselskapet rett til å kreve inn bompenger innenfor de vilkårene Prop. 41 S (2022–2023) fastsetter.