Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Ny bro over Glomma i Sarpsborg

Den sterkt købelastede strekningen mellom øst og vest i Sarpsborg skal utvides fra to til fire felt. Utvidelsen gjelder hele strekningen fra Sarpsborg sentrum til Dondern. Ett felt i hver retning skal være kollektiv- eller sambruksfelt. Tiltaket har stor betydning for kapasiteten over Glomma. Det arbeides for at den nye forbindelsen skal stå klar så snart som mulig, og målet er at ny bru skal stå ferdig i 2020 (ihht. lokale vedtak fra juni 2013). Denne framdriften er avhengig av at Stortinget vedtar delvis bompengefinansiering også av de neste faser i Bypakke Nedre Glomma.