Alt om bomåpningen 2024

Bompengesatser

Arbeidet med ny bomring i Fredrikstad sentrum går fremover. Statens vegvesen foreslår satser på 26 kroner for personbil og 52 kroner for lastebil. Bare personbiler kan få rabatt.

 

Det nye forslaget til takst- og rabattstruktur ble fredag 12. mai behandlet i styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma. Det sendes nå videre til politisk behandling i Østfold fylkeskommune og kommunene som er tilknyttet bypakkesamarbeidet.

 

Bomringen rundt Fredrikstad sentrum skal åpnes når veiprosjektet riksveg 110 Simo-Ørebekk åpner for trafikk, etter foreliggende planer våren 2018, men det er foreløpig ikke satt noen åpningsdato.

 

Les mer: Riksvei 110 Ørebekk-Simo (Statens vegvesen)

 

Satsene 

 

I forslaget til Statens vegvesen ligger en grunntakst for personbil på 26 kroner og for lastebil 52 kroner, målt i 2013-kroner. Omregnet til dagens kroneverdi utgjør dette 29 kroner per passering for personbil, før eventuell rabatt fra Autopass-avtale på 20 prosent. I så fall vil bilister med bombrikke ende opp med å betale omtrent 23 kroner per passering. Lastebiler får imidlertid ingen rabatt.

 

 

Totalt åtte bomstasjoner

 

Dagens to bomstasjoner på Kråkerøy videreføres, mens det kommer nye bomstasjoner ved Fredrikstadbrua, den nye Seutbrua, Veumveien og tre stasjoner i området ved Råbekken. Satsene vil bli like og innkreving skjer en vei, mot sentrum.

 

Det er selskapet Vegfinans AS som vil administrere innkrevingen av bompenger. De overtok 1.januar 2017 ansvaret for alle bomprosjekter i Østfold, inkludert fv. 108 Kråkerøyforbindelsen, og vil få ansvar for Bypakke Nedre Glomma når bomringen åpnes.

 

Adskilt økonomi

 

Økonomien til Kråkerøyforbindelsen skal holdes adskilt fra Bypakke Nedre Glomma. Det forslås en fordelingen av de samlede inntektene fra bomringen på 27 % til Kråkerøyforbindelsen og 73 % til Bypakke Nedre Glomma. Dette skal evalueres et år etter åpningen.

 

Det foreslås fortsatt timeregel, det vil si at trafikantene kan passere gjennom bomringen på nytt uten å betale i løpet av en time. De skal maksimalt betale for 70 passeringer per måned, og kjører deretter gratis.

 


Anbefaling i felles saksframlegg for Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommuner, og Østfold fylkeskommune:

  1. Takst- og rabattstrukturen i den samordnede bompengeinnkrevingen for fv
    108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma endres i tråd med Prop.1 S. Tillegg 2 (2015-2016).
  2. Grunntakstene for takstgruppe 1 settes til kr 26,- 2013-kr. Takstene må ved oppstart innkreving i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma prisjusteres til gjeldende kroneverdi.
  3. Takstgruppe 2 betaler dobbelt takst av grunntakst for takstgruppe 1.
  4. Rabatten for takstgruppe 1 settes til 20 % for alle med AutoPASS brikke.
  5. Det gis ingen rabatt for takstgruppe 2.
  6. Økonomien og gjeldshåndteringen til fv 108 Kråkerøyforbindelsen skal holdes adskilt fra Bypakke Nedre Glomma. Framtidige inntekter til Kråkerøyforbindelsen må ta utgangspunkt i at dagens inntektsnivå skal videreføres. Fordelingen av inntekter mellom fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma settes det første året til 27 % til Kråkerøyforbindelsen og 73 % til Bypakke Nedre Glomma. Denne fordelingen evalueres etter ett år fra oppstart når man har trafikktall for ett år og kan se hvordan felles timesregel og passeringstak påvirker inntektene.
  7. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur samtidig med oppstart av innkreving i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma.

 

Tekst: Georg Ståle Brødholt/Statens vegvesen