Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Bane NORs anbefaling for nytt dobbeltspor er klar

Bane NOR og Statens vegvesen er ferdige med utredningene for nytt dobbeltspor og vei på strekningen Seut-Rolvsøy. Utredningsmaterialet er nylig sendt til Fredrikstad kommune for videre behandling.

InterCity-satsingen skal gi et nytt og bedre togtilbud til de reisende med kortere reisetid, flere avganger og færre togforsinkelser. Siden 2016 har Bane NOR utredet alternative løsninger mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Nå er anbefaling for nytt dobbeltspor på strekningen fra Seut til Rolvsøy klar.

– For strekningen mellom Kiæråsen og Rolvsøy godsterminal anbefaler Bane NOR alternativet med lang tunnel gjennom Kiæråsen til nord for Gamle Glemmen kirke. Dette alternativet er totalt sett best med lavere kostnad og færrest ulemper for miljø og samfunn, sier prosjektleder Alf Louis Solvang.

Bane NOR anbefaler ikke alternativet over Lisleby. Alternativet er dyrere og har flere negative konsekvenser for kulturmiljø, nærmiljø- og friluftsliv, og naturressurser i området.

Nye Fredrikstad stasjon skal ligge på Grønli. Her det utredet to forskjellige baneløsninger og tre vegløsninger for ny riksvei 110 Simo-St.Croix.

– Alternativene for jernbanen mellom Seut-Grønli-Kiæråsen er ganske like, og vi vil kunne bruke elementer fra begge alternativer videre. Vi anbefaler den nordligste løsningen som ligger litt lavere i terrenget. Denne har mindre komplisert anleggsgjennomføring, kortere byggetid og lavest kostnad, forteller Alf Louis Solvang.

Illustrasjon fra BaneNor: Illustrasjonen viser mulig løsning for Fredrikstad stasjon på Grønli. Spor og plattformer ligger under bakkeplan i en delvis åpen løsning.

Har utredet konsekvenser for kulturminner

Bane NOR og Statens vegvesen har blant annet vurdert konsekvenser for landskap, naturressurser, kulturminner og nærmiljø. I kulturmiljørapporten har Bane NOR og Statens vegvesen utredet hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha for kulturminner og miljøet som kulturminnene er en del av. Rapporten kartlegger hvilken kulturhistorisk verdi de ulike områder har, og hvilke konsekvenser alternativene for nytt dobbeltspor og ny firefelts vei Simo-St.Croix vil ha.

Konsekvenser og samlet anbefaling
Alle alternativene som er utredet vil berøre kulturminner, men i noe ulik grad. For strekningen Kiæråsen-Rolvsøy konkluderer rapporten med at alternativet med lang tunnel gjennom Kiæråsen er mer fordelaktig enn alternativet over Lisleby innebærer direkte tap av kulturhistoriske verdier. For strekningen Seut-Kiæråsen medfører alle alternativene store negative konsekvenser for kulturmiljøet. Her rangeres nordre alternativ for jernbane (6b) med veialternativ 2 og 3 (i samme korridor som nytt dobbeltspor) som best. Søndre banealternativ (2a) og nordre banealternativ (6b) med veialternativ 1 (omlegging av vei) rangeres som de dårligste fordi de berører flest bygninger med kulturhistorisk verdi.

Bane NOR har etter en samlet vurdering av jernbanetekniske løsninger, kostnader og konsekvenser, anbefalt alternativet med langtunnel. Dette har lavest kostnader og færrest ulemper for miljø og samfunn. På strekningen forbi Grønli har Bane NOR anbefalt det nordre banealternativet som vil ha en kortere anleggstid grunnet mindre konflikt med eksisterende bane. Les mer om anbefalingen her.

Ønsker å minimere konsekvensene
– Vi kommer dessverre ikke utenom at utbyggingen vil gi negative konsekvenser for kulturminnene.  I neste fase vil det bli jobbet med avbøtende og kompenserende tiltak for å forsøke å minimere de negative konsekvensene.

Dette kan for eksempel være å unngå enkelte kulturminner ved å justere løsningene, for eksempel gang- og sykkelveien ved Trosvik.

– Vi har tett dialog med kulturvernmyndighetene i planleggingen. Dette blir også veldig viktig fremover når vi skal vurdere konsekvensene og tiltak for å redusere ulempene. Der det ikke er mulig å unngå viktige kulturminner, kan det være aktuelt å se på løsninger for å flytte bygninger.

For mer informasjon, les mer på Bane Nors nettsider.