Alt om bomåpningen 2024

Tilskudd til etablering av sykkelparkering

Om muligheten for å søke om tilskudd til etablering av sykkelparkering

Arbeidsgruppa for sykkel i Bypakke Nedre Glomma har for 2019 satt kroner 500 000,- som kan gis som tilskudd
til bedrifter som ønsker å etablere god sykkelparkering for sine ansatte. Tilskuddet kan dekke opptil 50% av den
totale kostnaden for prosjektet, begrenset oppad til kroner 50 000,- per prosjekt.
Av budsjettmessige hensyn er det slik at kun prosjekter som kan ferdigstilles og faktureres innen utgangen av 2019
kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen kan videreføres til senere år om oppslutning og tilbakemeldinger
skulle vise et behov for dette.

Hvem kan søke

Muligheten for å søke om tilskudd er forbehold bedrifter i Nedre Glomma.

Hvordan søke

Bedriften sender inn en kortfattet søknad om tilskudd til sitt prosjekt innen søknadsfristen på epost til
arbeidsgruppa for sykkel ved sykkelkoordinator thopet@ostfoldfk.no

Søknaden skal inneholde:
– Enkel informasjon om bedriften, navn, størrelse, adresse, etc.
– Kortfattet beskrivelse av prosjektet det søkes om tilskudd til.
– Kort beskrivelse av valgt løsning for sykkelparkering (gjerne illustrasjon).
– Et enkelt oversiktskart som viser tenkt plassering av sykkelparkeringen.
– Et kostnadsoverslag for prosjektet og hvor stor andel av dette som ønskes dekket med tilskudd.
– En enkel fremdriftsplan som viser forventet oppstart og ferdigstillelse av prosjektet.
– Kontaktinformasjon til kontaktperson i bedriften.

Søknadsfrist

  1. April 2019

Hva er en god sykkelparkering

Definisjonen av hva som er en god sykkelparkering varierer litt fra kilde til kilde, men vi har lånt en definisjon fra Oslo
kommunes Oslostandard som vi mener dekker flere kriterier godt.
– God kvalitet og synlighet
– Riktig plassering – så nært målpunktet som mulig, lett å finne, kan nås uten omvei og forhindringer.
– Stativ og montering som fungerer på stedet – avstand mellom syklene, plass til ulike typer sykler,
mulighet for fastlåsing av sykkel i ramme, gjerne overdekktet osv.
– God kapasitet – gjerne mulighet for gradvis utvidelse
– Tar hensyn til drift og vedlikehold

Illustrasjonsbilde:

 

En god sykkelparkering gir minst to kontaktpunkter mellom sykkelens ramme og stativet. Stativet skal være
utformet på en måte som gjør for at en U-lås sikrer både rammen og ett hjul til stativet. I tillegg er det viktig at
parkering tar hensyn til forskjellige sykkeltyper og at syklistene forstår at dette er en sykkelparkering og
hvordan den skal brukes uten instruksjoner.

Hvordan tildelingen av tilskudd vil foregå

Etter at søknadsfristen har utløpt vil arbeidsgruppa for sykkel i Bypakke Nedre Glomma vurdere og prioritere de
innkomne søknadene i sitt April møte. Søknadene vil bli prioritert etter følgende kriterier:
– Er den valgte løsningen å anse som en god sykkelparkering i tråd med kriteriene beskrevet ovenfor.
– Er tiltaket en del av en større strategi for sykling/mobilitet i bedriften? For eksempel som et ledd i å bli
sertifisert som Sykkelvennlig Arbeidsplass av Syklistenes Landsforening.
– Kost/Nytte vurdering
– Sykkelparkeringens plassering i forhold til målpunkter.

Tilsagn på tilskudd vil bli gitt bedriftene i den rekkefølge som søknadene har blitt prioritert frem til potten på
kroner 500 000,- er utdelt. Tilskuddet betales ut når prosjektet er ferdig bygd og sluttfaktura kan fremvises.