Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

På vei mot mål

Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma for å redusere biltrafikken virker. Det framkommer av årsrapporten som nå er klar. Vi er på god vei, og målet om nullvekst i personbiltrafikken er foreløpig nådd.

 

Det kan vi lese i Årsrapporten for belønningsordningen i Nedre Glomma for 2016 som nå er klar.

 

Belønningstilskudd– til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

I 2013 inngikk Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune en avtale med Samferdselsdepartementet om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2014-2017. Avtalen omfatter utbetaling av tilskudd på i alt 215 millioner kroner på visse vilkår i fire-årsperioden.
Nedre Glomma har, med bakgrunn i avtalen fått utbetalt et belønningstilskudd på 50 millioner kroner i 2016. I tillegg ble regionen innvilget 15 millioner kroner i ekstra belønningstilskudd for 2016. Med ca. 35 millioner kroner overført fra budsjettet for 2015, har det samlet vært 100 millioner kroner til disposisjon for tiltak med belønningstilskudd i Nedre Glomma i 2016.

 

Mål for avtaleperioden 2014-2017 er:

 

«I avtaleperioden skal det bli bedre framkommelighet, miljø og helse. Personbiltrafikken skal ha nullvekst, med utgangen av 2013 som referansetidspunkt. Antall kollektivreiser samt gang- og sykkelreiser skal øke på bekostning av reiser med privatbil.»
– Denne årsrapporten viser hvordan utviklingen i persontransporten i Nedre Glomma har vært det siste året. Årsrapporten viser også en økonomisk oversikt over hvordan belønningstilskuddet er blitt brukt i 2016, og planlagt bruk i 2017, sier prosjektleder Gry Rustad Pettersen.

 

– Trafikkregistreringene viser at personbiltrafikken i Nedre Glomma gikk ned med 2 prosent i 2016 sammenlignet med året før. I de foregående årene var det en svak, avtagende vekst i personbiltrafikken. I sum er trafikkmengden nå den samme som i 2013, som er basisåret for nullvekstmålet i belønningsavtalen. Med andre ord: Målet er foreløpig nådd, sier hun.

 

  • Trafikkutviklingen i Nedre Glomma skiller seg positivt ut fra resten av Østfold og resten av Østlandet (unntatt Oslo). Vegtrafikkindeksen fra Statens vegvesen viser en økning på 0,1 prosent for Østfold og 0,7 prosent for Østlandet. Tallene for Østfold inkluderer Nedre Glomma som dermed påvirker tallene for hele Østfold positivt.

 

  • Kollektivtrafikken har hatt en sterk økning i antall passasjerer i den perioden hvor personbiltrafikken går ned. Antall passasjerer på bussrutene i Nedre Glomma økte med 9 prosent i 2016, og har hatt en økning på 14,6 prosent siden oppstarten av belønningsavtalen. Glommaringen er den bussruten hvor det har vært satt i flest tiltak (8 avganger per time, Nedre Glomma-kort, holdningskampanjer m.m.). På denne ruten er veksten fra 2013 på hele 27,2 prosent.

 

  • Personfergene i Fredrikstad ble gratis i 2012. Etter det har kommunen, med belønningstilskudd satt i verk flere tiltak for å øke trafikken. På tre fergestrekninger ble det fraktet 1,2 millioner passasjerer i 2016. Det var 27 prosent flere enn året før, og 50 prosent fler passasjerer enn i 2013.

 

  • Tellinger av syklister  viser ikke samme positive økning som buss og ferge. Belønningstilskuddet har vært brukt til strekningsvise utbedringer for syklister, holdningskampanjer og reguleringsplaner. Det tar tid å få bygget ut sammenhengende sykkelveier og å endre sykkelkulturen. I 2017 kommer en felles hovedsykkelplan for Nedre Glomma til politisk behandling.

 

  • Befolkningen i Nedre Glomma økte med 1 – 1,5 prosent i 2016. Ved utgangen av 2016 er det ca 55.000 innbyggere i Sarpsborg og ca 80.000 i Fredrikstad.

 

  • Punktene over viser at personbiltrafikken minker, at kollektivtrafikken øker, at endringene er større enn i resten av Østfold og at endringene har skjedd fra 2013. Ergo: belønningsavtalen for Nedre Glomma virker.

 

  • Gjennomføringen av bompengepakka som er vedtatt lokalt i Nedre Glomma, vil ta lengre tid enn forutsatt. Belønningsavtalen 2013-2017 skulle være en forberedende fase fram til de store utbyggingsprosjektene kunne startes opp. Det er derfor behov for en forlenget belønningsavtale og/eller byvekstsavtale for å videreføre arbeidet med en miljøvennlig transportutvikling, i påvente av de store infrastrukturtiltakene.

 

  • I forhandling om nye statlige avtaler må arealbruk inngå. Vår reviderte samarbeidsavtale for Nedre Glomma, og prosessen med rullering av fylkesplanen og kommuneplaner, tar høyde for dette.

 

  • En viktig utfordring framover er å finansiere driften av de kollektivtilbudene som gjør det mulig å nå nullvekstmålet fram til 2017, men som mangler finansiering fra 1.januar 2018.

 

 

Last ned årsrapporten for belønningsordningen

Last ned årsrapport for samarbeidsavtalen

 

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR om framtidens transportsystem. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange jobber vi for at Sarpsborg og Fredrikstad skal bli en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

 

Ved Sarpsborg jernbanestasjon kan du parkere sykkelen trygt på sykkelhotell. Foto: Vibeke Weibell Eliassen