Alt om bomåpningen 2024

Felles parkeringpolitikk

Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma ga mandag sin tilslutning til prinsippene for felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma. Nå skal saken behandles politisk i kommunene og fylkeskommunen.

 

HVORFOR FELLES PARKERINGSPOLITIKK I NEDRE GLOMMA?

 

Gjennom bedre bruk av byområdene i Sarpsborg og Fredrikstad vil vi som bor, jobber og driver næring her få bedre og mer miljøvennlige byer, transportløsninger og møteplasser. En felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma skal bidra til det.

 
I samarbeidet i Bypakke Nedre Glomma har partene gjennom belønningsavtale med staten forpliktet seg til et mål om nullvekst i personbiltrafikken. Parkeringspolitikken er et viktig virkemiddel for nå dette målet.

 
Et mål om nullvekst betyr av at vi må kjøre mindre bil og vi må prioritere sykkel, gange og kollektivtrafikk. I tillegg skal parkeringspolitkken bidra til å styrke sentrum av byene som sosiale, kulturelle og kommersielle arenaer. Ved å flytte bilen bort fra gatene, gir vi rom til aktiviteter som bidrar positivt til bylivet.

 
Som grunnlag for en felles parkeringspolitikk er det gjort utredninger, som har gitt solid kunnskap om parkeringssituasjonen i Sarpsborg og Fredrikstad. Konsulentfirmaet Via Trafik har gjennomført utredningsarbeidet på oppdrag fra partene i Bypakke Nedre Glomma.

 
Utredningsarbeidet har blant annet vist at det er mange parkeringsplasser i begge kommunene og at det bare er halvparten av parkeringsplassene som er i bruk, også på de travleste tidene.

 
Her finner du rapportene fra Via Trafik

 
Arbeidsgruppen for areal- og transport i bypakkesamarbeidet har gått gjennom konsulentrapportene. Saken er nå behandlet i styringsorganene for Bypakke Nedre Glomma og skal videre behandles de politiske fora i kommunene og fylkeskommunen.

 

HVA ER ANBEFALINGEN?

 

 • Det foreslås at følgende prinsipper legges til grunn i en felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma:
 • Avgiftssone i bykjernen for handlende og besøkende i sentrum med korte besøk. Pris- og tidsreguleringer skal sikre gjennomtrekk på brukere av parkeringsplassene. Avgrensingene skal komme frem i de neste reviderte sentrumsplanene.
 • Parkeringshus/-kjellere for handlende og besøkende i sentrum med lengre besøk. Etableres mellom boligsone og langtidsparkering. Avgrensingene skal komme frem i de neste reviderte sentrumsplanene.
 • Boligsone utenfor avgiftssonen. Denne sonen er forbeholdt beboere fra kl.08.00-16.00 mot beboerlisens. Avgrensingene skal komme frem i de neste reviderte sentrumsplanene.
 • Langtidsparkering i utkanten av sentrum for arbeidsparkering. Gratis/lav parkeringsavgift. Langtidsparkeringsplassene skal komme frem i de neste reviderte sentrumsplanene.
 • Prioritere viktige byutviklingsformål framfor flateparkering. Dette vurderes i sentrumsplanarbeidene
 • Sikre bestemmelser som forbyr midlertidige parkeringsplasser i sentrum. Bestemmelsene innarbeides/videreføres i sentrumsplanene
 • Felles pris- og tidsregulering i Sarpsborg og Fredrikstad sentrum. Gjeldende parkeringsregime i Fredrikstad brukes som modell. I Sarpsborg vil det være behov for å vente noe med å avgiftsbelegge langtidsparkeringsplassene ved innfartsårene på grunn av manglende arbeidsplassetablering i sentrum. Reguleringen justeres i forbindelse med kommunenes årlige budsjett- og handlingsplanarbeid.
 • Felles parkeringsnorm i sentrum og i kommunene for øvrig. Felles parkeringsnorm drøftes i rullering av fylkesplanen. I fylkesplanens retningslinjer innarbeides en overordnet retningslinje som detaljeres ut i de neste arealplanene i kommunene.
 • Sikre tilstrekkelig andel kommunalt eide parkeringsplasser. I Sarpsborg skal det innen utgangen av 2017 iverksettes en utredning som ser på muligheter og kostnader knyttet til kommunalt erverv/leie av parkeringsplasser.
 • Sykkelparkering prioriteres foran bilparkering i tilknytning til sentrale målpunkt, og bilparkeringsplasser fjernes i gater med høyfrekvente bussruter og hovedsykkelruter i sentrum.
 • Sikre at parkeringspolitikken legger til rette for at det er attraktivt å velge fossilfrie kjøretøy fremfor fossile kjøretøy.
 • Etablering av parkeringshenvisning.
 • Dialog med næringslivet
 • Tiltak organisasjonene i Bypakke Nedre Glomma gjennom innføring av avgifter på parkeringsplasser for egne ansatte innen utgangen av 2018.

 

Videre skal det:

 

 • Innen utgangen av 2018 foreligge en samlet vurdering for trinnvis avvikling av overflateparkering og gateparkering til fordel for byutviklingsprosjekter og sykkel-/ kollektivfelt. Disse skal brukes som underlag for sentrumsplanene.
 • Det skal prøves ut innfartsparkering ved innfartsårene til sentraene i Nedre Glomma. Det etableres 1-3 innfartsparkeringsplasser i løpet av 2018. Ordningen evalueres etter 3 – 5 år.

 

Se saksframlegget (s 15-25)  (PDF, 2 MB)

 

PROSESSEN VIDERE

 • Oktober 2017: Behandling i styringsorganene i Bypakke Nedre Glomma
 • November 2017: Politisk behandling i Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune.