Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Drone-film Hafslund – Dondern

Dyktige elever fra dronelinja ved Glemmen videregående skole har laget en fin film for oss, fra lufta.

Statens vegvesen har nå sendt ut anbud på prosjektet Hafslund – Dondern. Dette er et av de fire store prosjektene i Bypakke Nedre Glomma fase 2. Anleggsstart er i 2025, men allerede i vår startet arbeidet med grunnundersøkelser og prøveboring.

Her kan du se området hvor prosjektet skal foregå. Elever ved Glemmen videregående skole har filmet strekningen med drone fra lufta nå i vår.

Hensikten med planen er å bedre fremkommeligheten for busser, gående og syklende og økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Prosjektet innebærer en utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern for å tilrettelegge for kollektivfelt i begge retninger. Det planlegges også kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern fra fv. 118 Skjebergveien og fra øst på Iseveien.

I tillegg legger planen opp til å oppgradere tilbudet for gående og syklende, med sykkelveg med fortau på nordsiden av riksveg 22 og gang- og sykkelveg på sørsiden. Det er også planlagt to fotgjengerunderganger; en ved Hafslund skole og en ved Iseveien senter. Gaten er tenkt beplantet med trerekker og alleer, og det skal oppføres nye støyskjermer på deler av strekningen.

Kartillustrasjonen viser hva som planlegges i prosjektet. Vi planlegger kollektivfelt og tofelts sykkelveg med fortau langs rv. 22. I tillegg planlegges to underganger, en rundkjøring og nye bussholdeplasser. Illustrasjon: Statens vegvesen

Statens vegvesen har følgende fremdriftsplan for prosjektet:

  • 2023/2024: Grunnerverv
  • 2023/2024: Konkurransegrunnlag
  • 2024: Prekvalifisering av tilbydere og forhandlingsperiode
  • 2024: Forberedende arbeider
  • 2025: Anleggsstart