Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Vi trenger bypakke fase 2 for å utvikle byene våre

Leserinnlegg skrevet av: Fylkesråd i Viken Olav Skinnes, Siri Martinsen ordfører i Fredrikstad og leder av styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma, Sindre Martinsen, ordfører i Sarpsborg kommune

Å løse transportutfordringene i Nedre Glomma er krevende og behovene er større enn det vi kan løse hver for oss. Vi har derfor en avtale mellom stat, fylke og kommunene om hvordan vi i fellesskap kan løse utfordringene. Nå går vi snart inn i en ny fase av dette samarbeidet.

Utfordringene er mest synlige på veiene våre, hvor det tidvis er kø og forsinkelser.  Likevel er ikke løsningen å bare bygge nye veier. Erfaringer viser at dette vil gi økt biltrafikk og etter hvert nye køer, derfor må tiltakene vi gjennomfører omfatte mer.

Vi er enige om at hovedmålet er nullvekst i biltrafikken. Et slikt mål innebærer at den framtidige veksten i biltrafikken skal tas med kollektive transportmidler som buss og ferge og ved at flere går og sykler. Om flere skal reise kollektivt, gå eller sykle, må disse tilbudene styrkes og utvikles.

Vi har siden 2014 jobbet sammen om en helhetlig bypakke for å løse transportutfordringene i vår region. Fase 1 av bypakken var i første rekke knyttet til utbyggingen av rv. 110 Simo – Ørebekk i Fredrikstad og flere andre prosjekter som har gitt et bedre tilbud for gående og syklende og bedre framkommelighet for buss.

Bypakke fase 1 har vært finansiert med statlige midler, fylkeskommunale midler og brukerbidrag fra bompenger. I tillegg har vi en avtale med staten om belønningsmidler for å bedre forholdene for gående og syklende og til å styrke kollektivtilbudet med buss og ferge. Dette har gitt gode resultater med en passasjervekst på 0,6 millioner på ferge og 1,4 millioner på bussene og ingen vekst i biltrafikken.

Vi ønsker nå å videreføre arbeidet i en bypakke fase 2, som skal omfatte begge byene. Fase 2 er kostnadsberegnet til 9 milliarder kroner og omfatter utbygging av veier og bruer for 8 milliarder og tiltak for gående og syklende for 1 milliard.
Fase 2 foreslås finansiert med 2,4 milliarder fra fylkeskommunen og kommunene og 6,6 milliarder fra bompenger.

Om vi vedtar en fase 2 vil dette gi muligheten til å forhandle med staten om en byvekstavtale. Vi forventer at en slik avtale vil kunne gi oss statlige midler i størrelsesorden 1,4 milliarder over en tiårsperiode. Disse midlene vil vi benytte til et enda bedre kollektivtilbud og bedre forhold for gående og syklende.

En slik satsing vil bidra til at Nedre Glomma regionen utvikles i den retningen vi ønsker. Fase 2 vil gi oss bedre og mer miljøvennlige transportløsninger, bedre fremkommelighet for næringslivet, være viktig for byutviklingen og vil kunne bidra til at folk beveger seg mer.

Vi er glade for at arbeids- og næringslivets organisasjoner støtter det videre arbeidet med en helhetlig bypakke. Sammen skal vi skape Norges beste byer. Byer der det er bra å bo, arbeide og leve.

Foto: Ove Tøpfer

Mer informasjon om fase 2 her