Utfordrende grunnforhold langs trasé for ny fylkesveg 109 i Sarpsborg

I forbindelse med planleggingen av ny fylkesveg 109 er det gjort mer nøyaktige grunnundersøkelser i Yvenområdet. Resultatene viser såpass dårlige grunnforhold at det blir utfordrende å bygge to nye kjørefelt i samme trasé som eksisterende fv. 109 gjennom dette området.

 

Statens vegvesen jobber med reguleringsplanen for ny fylkesveg 109 fra Tindlund til Alvim. Grunnundersøkelser avdekket høsten 2015 at det var svært dårlig områdestabilitet mellom fylkesveg 109 og Glomma, vest for renseanlegget på Alvim. På bakgrunn av dette ble det satt i gang omfattende geotekniske undersøkelser for å finne ut om grunnforholdene er gode nok til at det kan gjøres nødvendige tiltak for å bedre stabiliteten i området. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever at områdestabiliteten må bedres med 20 prosent.

 

De foreløpige resultatene viser at grunnforholdene i Yvenområdet er såpass dårlige at det blir svært utfordrende å overholde kravene fra NVE. Det innebærer at det blir vanskelig å bygge to nye kjørefelt i samme trasé som eksisterende fv. 109 i dette området.

 

Den endelige rapporten fra de supplerende grunnundersøkelsene skal foreligge i månedsskiftet januar / februar 2016. Den vil gi en grundigere utdyping av utfordringene.

 

 

Statens vegvesen vil sammen med fylkeskommunen og kommunene nå vurdere hvilke løsninger som finnes for videre planlegging av fylkesveg 109 mellom Tindlund og Alvim.

 

Må søke kommunen

Kombinasjonen av bløt leire og hellende terreng er en kjent utfordring i Alvim- og Yvenområdet. Det er trygt å bo og ferdes i området, men det er dårlige grunnforhold og det må det tas hensyn til.

 

Endringer i terrenget kan føre til økt rasfare. For å hindre rasfare innførte Sarpsborg kommune i oktober 2015 enkelte restriksjoner; Alle som har eiendom i det utsatte området må få godkjenning av Sarpsborg kommune på alle former for anleggsarbeid. Det gjelder blant annet graving, drenering, flytting av masser og alle slags nybygg.

 

Se nettsiden til Sarpsborg kommune for mer informasjon