Nye sykkelveier i Sarpsborg

Storgata og Korsgata oppgraderes med blant annet sykkelfelt og midtrabatter. Arbeidene skal være ferdige i høst.

 

Målet med arbeidet er å få hovedveier for sykkel og kollektivtrafikk, bedre forholdene for fotgjengerne i bykjernen, et mer attraktivt sentrum og minst mulig forurensning og støy

 

– Begge prosjektene skal senest være ferdig 30. oktober i år, men vi håper på ferdigstillelse noe tidligere. Det er satt av to millioner kroner til prosjektet i Korsgata og seks millioner kroner til etappen i Storgata, opplyser byggeleder i Sarpsborg kommune, Øivind Brynildsen.

 

Korsgata:
• Midtrabatten i Korsgata, som nå stopper ved Ringgata, vil bli forlenget helt fram til rundkjøringen i Torsbekkdalen (fylkesvei 109). Dette vil forskjønne en av de viktigste hovedinnfartsårene til Sarpsborg sentrum.
• Det vil samtidig bli utført forbedringer for syklister og gående ved at sykkelfeltet forlenges og ledes inn på gang- og sykkelvei syd for sirkustomta.
• Ny gang- og sykkelvei etableres på vestsiden av Korsgata slik at det vil bli sammenhengende sykkelfelt/fortau langs begge sider av Korsgata på hele strekningen fra Storbyen til fylkesvei 109.
• Det vil også bli anlagt et nytt universelt utformet buss-stopp ved sirkustomta. Dette er eget prosjekt i regi av Statens vegvesen, men vil bli utført samtidig med øvrige arbeider i Korsgata.

 

Storgata:
• Strekningen Roald Amundsens gate – Dovregata er tidligere blitt rustet opp. Nå står stekningen fra Dovregata til St. Halvards gate (fylkesvei 109) for tur. Strekningen inngår i kommunens hovedplan for sykkel, og det vil her bli etablert tosidig sykkelfelt på hele strekningen.
• Midtrabatten vil bli forlenget der dette er mulig og vil bli supplert med noen flere trær og lysarmaturer. Kjørebane, kantsten og fortau vil bli rustet opp.