Nullvekstmål og personbiltrafikk i Nedre Glomma

Tall for utviklingen av personbiltrafikken i Nedre Glomma henter vi fra Statens vegvesens registreringspunkter. Registreringspunktene sorterer passeringene på kjøretøyenes lengde og vi bruker tallene for kjøretøy kortere enn 5,6 meter som en indikator for personbiltrafikk.

Nullvekstmålet

Nullvekstmålet er det operative målet for samarbeidet i Bypakke Nedre Glomma. Målet går ut på at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Referanseåret er 2016 og utviklingen måles år for år.

Her er en fremstilling av månedsdøgntrafikken* for kjøretøy kortere enn 3,6 meter fordelt på registreringspunkt.

*Definisjonen av månedsdøgntrafikk
Er du interessert i å utforske resultatene fra registreringspunktene ytterligere, eller se resultater fra andre punkter, kan du besøke portalen trafikkdata.no

Er du interessert i Byindeksen for Nedre Glomma finner du den hos Statens vegvesen