Rørd buss på Sykehuses Østfold Kalnes.

Fortsatt mindre vekst i biltrafikken

Nå foreligger Årsapport for belønningsordningen i Nedre Glomma, og trafikkregistreringer i 2015 viser at veksten i trafikken i Nedre Glomma fortsetter å flate ut.

 

Med unntak av 2014 har veksten (målt i årsdøgntrafikk) ligget på mellom to og fire prosent de siste årene. I 2014 viste målingene en mer dempet vekst på 1,1 prosent og i 2015 er veksten ytterligere redusert til 0,9 prosent. Antall busspassasjerer på Glommaringen fortsetter å øke, og har i 2015 økt med 8,5 prosent. Det er også en økning i antallet passasjerer på byfergene i Fredrikstad. I 2015 ble fergetilbudet utvidet ytterligere, da det ble anlagt et nytt fergeleie på Værste i Fredrikstad.

 

I august 2013 inngikk Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune avtale med Samferdselsdepartementet om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2014-2017. Hovedmålet er at personbiltrafikken skal ha nullvekst ved utløpet av 2016 2017 sammenlignet med utgangen av 2013.

 

 

– Vi er på rett vei, og når vi nå ser en utflating av vekst i personbiltrafikken andre året på rad, er det gledelig. Premisset for pengene fra statens belønningsordning er nullvekst innen utløpet av 2017 – derfor er vi glade for denne reduksjonen av veksten, sier leder av styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, fylkesordfører Ole Haabeth.  – Vi mener det er realistisk å nå målet om nullvekst, legger Haabeth til.

 

 

Flere tiltak for å redusere trafikkveksten
Flere tar buss og ferge, og det økte utvidede tilbudet vil fortsette. I tillegg bygges sykkelvegnettet ytterligere ut og gjennom Bypakke Nedre Glomma er det har startet en utredning om felles, hvilken regional parkeringspolitikk som er egnet til å nå målene om nullvekst i personbiltrafikken.

 

Les årsrapporten her.