• 15. november 2018 Tilskudd til etablering av sykkelparkering

  Om muligheten for å søke om tilskudd til etablering av sykkelparkering Arbeidsgruppa for sykkel i Bypakke Nedre Glomma har for 2019 satt kroner 500 000,- som kan gis som tilskudd til bedrifter som ønsker å etablere god sykkelparkering for sine ansatte. Tilskuddet kan dekke opptil 50% av den totale kostnaden for prosjektet, begrenset oppad til kroner […]...

 • 5. juli 2018 Tok ondet ved roten på vei til Foten

  I årtier har beboere og feriegjester bekymret seg for mye trafikk og dårlige forhold for syklende langs Øyenkilveien i Fredrikstad. Onsdag åpnet 1400 meter gang- og sykkelvei på strekningen fra Møklegård til Øyenkilen - til stor glede for de frammøtte. Prosjektet i regi av Bypakke Nedre Glomma har, som man skjønner, vært etterlengtet. Veien har […]...

 • 14. juli 2017 Trafikkopplæring (sykkel) på Inspiria Science Center

  Prosjektet omfatter sykkelbane med "miniby" på Inspiria i Sarpsborg. Hensikten er å legge til rette for et anlegg hvor trafikkregler kan læres på en trygg måte. Test og utlån av el-sykkel er også en del av prosjektet....

 • 12. juli 2017 Sykkeltelledugnad

  Sykkeltelledugnaden er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom TØI og en rekke norske sykkelbyer. Prosjektet har sitt utspring i de ulike byenes behov for å forstå mer om sykkelbrukens hvem, hvor og hvordan, samt TØI sitt ønske om å få bredere datatilgang om sykkelbruken for modelleringer osv. Utføres 2017....

 • 12. juli 2017 Kryssutbedring av Grotterødgata x Storgata/R.A. gate

  For å få tryggere forhold for syklister, er krysset ved Grotterødgata og Storgata i Sarpsborg utbedret. Utbedringen omfatter senking av kantstein, oppmerking, mm....

 • 12. juli 2017 Økt bruk av el-sykler

  Prosjektet omfatter diverse tiltak for å fremme bruk av el-sykkel, blant annet et pilotprosjekt hvor 6 el-sykler er utlånt til ansatte ved ulike skoler i Fredrikstad. Andre tiltak omfatter en planlagt ladestasjon og testløype for el-sykler på Inspiria vitensenter i Sarpsborg, som også er den sentrale aktøren og knutepunktet i el-sykkelsatsningen i Nedre Glomma....

 • 12. juli 2017 Piggdekk-kampanje, sykkel

  Det ble i 2015 utført en piggdekk-kampanje i regi av Sykkelbyen Nedre Glomma. Kampanjen omfattet blant annet gratis dekkskift....

 • 12. juli 2017 Fortau, Skjærviken

  Tiltaket ble utført for å sikre adkomst til bussholdeplass langs fv.110 Haldenveien, i Skjærviken....

 • 12. juli 2017 Sammenhengende fortau ved Fredrik II vgs / Knipleparken

  Det ble bygd ca 30 meter fortau som en manglende link mellom to strekninger med eksisterende fortau langs fv. 409 Veumveien....

 • 12. juli 2017 Sykkelparkering Sarpsborg Stasjon

  Våren 2016 ble sykkelparkering og -verksted opprettet ved Sarpsborg stasjon. Les mer om Pedalen Sykkelverksted her!...

 • 12. juli 2017 Sykkelparkering i Fredrikstad

  Fredrikstads gågate med sidegater skal utstyres med flere sykkelparkeringer. Foreløpig er det etablert parkeringer ved Stortorvet, inngangen til gågata, ved McDonalds og ved Chocoloco. Les mer her!...

 • 12. juli 2017 Sykkelrute 9 i Sarpsborg: Sandesund – Spikerbukta

  Sykkelfelt er anlagt fra Storgata og ned mot Paddekummen i Sarpsborg....

 • 12. juli 2017 Sykkelrute 3 i Sarpsborg, inkl. sykkelbru over Glomma

  For å legge bedre til rette for gående og syklende inn mot Sarpsborg sentrum, skal det etableres en ny sykkelrute mellom Hafslundsøy og Sarpsborg sentrum. Første del av prosjektet er bygging av sykkelbru over Glomma, mellom Opsund og Hafslundsøy....

 • 12. juli 2017 Sykkelrute 1 i Sarpsborg: Sentrum – Grålum, kulvert under fv.118

  Det skal anlegges undergang for gang- og sykkelsti under fv.118 ved Tune kirke/Tunevannet. Planlagt byggestart er høsten 2017....

 • 12. juli 2017 Sykkelrute 5 i Fredrikstad: Park & Ride på Skåra Avtale fra 2014

  Det er etablert en kombiløsning hvor man kan parkere bilen for så å kunne sykle eller ta buss videre inn mot sentrum. Anlegget sto ferdig i 2015 og er mye brukt. Det er derfor planlagt en utvidelse av parkeringsplassene....

 • 12. juli 2017 Sykkelrute 2 og 1C i Fredrikstad: Lisleby

  Hensikten med prosjektet er å legge til rette for gående og syklende langs deler av Fagerliveien og Lisleby allé i Fredrikstad. Fortau etableres og dekke skiftes ut. I tillegg utbedres avkjørsler og kryssløsninger med tanke på sikt og trafikksikkerhet....

 • 12. juli 2017 Glommastien

  Glommastien er en av våre mest attraktive og brukte stier, både for turbruk og for sykling til og fra jobb mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Stien er 32,7 km, hvor ca.9 km går på offentlig vei. Den ble åpnet på midten av 90-tallet, og det har etterhvert meldt seg et behov for rehabilitering for å få standarden opp til det nivå […]...

 • 12. desember 2016 Gågate-prosjektet i Sarpsborg med økt prioritering av gående

  For å styrke sentrum i Sarpsborg har gågata, St. Maries gate, blitt opprustet med vekt på estetikk og prioritering av gående på bekostning av bil, særlig i kryss. Flere tverrgater er blitt enveiskjørte....