Partene i Samarbeidet

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider de fem partene Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, og Jernbanedirektoratet. Samarbeidet er mellom selvstendige og likeverdige parter og konsensus legges til grunn for anbefalinger og tilrådninger.

Samarbeidet mellom partene er regulert av flere inngåtte avtaler mellom partene og med staten.

 • Den første avtalen om et samarbeid om areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma ble inngått mellom partene i 2011. Denne avtalen ble fornyet i 2016 og gjelder nå for tidsperioden 01.07.2016 – 30.06.2021.
 • Stortingsproposisjon 50 S om utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold er vedtatt og en ny proposisjon for videreføringen av Bypakke Nedre Glomma (Fase 2) er på vei.
 • Det er søkt om og inngått avtaler med Samferdselsdepartementet om belønningstilskudd for Nedre Glomma.
 • Nedre Glomma er et av byområdene som har muligheten til å inngå en byvekstavtale med staten, vi venter fortsatt på å få kommet igang med forhandlingene.

Alle avtaler og dokumenter finner du i dokumentarkivet om du ønsker å lese mer.

Målene for samarbeidet

Hovedmålet for samarbeidet er avtalt i samarbeidsavtalen om areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma:

«å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og konkurransedyktig region basert på bærekraftige virkemidler innen areal- og transportsektoren»

Med bærekraftig menes:
– langsiktig, fremtidsrettet og konkurransedyktig næringsutvikling og verdiskapning
– styrking av regionens miljømessige kvaliteter
– bedring av befolkningens levekår og livskvalitet
– reduksjon av transportbehov og transportsektorens klimagssutslipp, samt redusere avhengigheten av fossile drivstoff

For arealpolitikken innebærer dette:
– styrking av bysentrene og vedlikehold av lokalsentrene som flerfunksjonelle sentre med høy grad av kvalitet og attraktivitet for økonomisk, sosial og kulturell aktivitet
– fortetting og transformasjon, prinsipper om rett funksjon på rett sted, og utbygging rundt de viktigste, høyverdige kollektivknutepunktene
– redusert arealforbruk og sikring av grønnstruktur og landskapsverdier i og rundt sentrene

For transportpolitikken innebærer dette:
– utvikling av et effektivt og hensiktsmessig transportsystem for regionens befolkning og næringsliv
– miljøvennlige transportsystemer basert på kollektivtransport av høy kvalitet som grunnstamme, med tilgjengelighet for alle
– utvikling av kollektivknutepunkter, styrke samordning av buss og bane, samt øke kollektivtransportens fremkommelighet
– utviklingen av et attraktivt tilbud for gående og syklende
– reduksjon av behovene og motivene for bruk av privatbiler, særlig til arbeidsreiser, også ved bilrestriktive tiltak/parkeringspolitikk
– tilrettelegging for alternative miljøvennlige drivstoff som bidrar til redusert lokal forurensning
– trafikksikkerhet vektlegges i alle tiltak

For transportpolitikken er det operative målet en nullvekst i personbiltrafikken i Nedre Glomma, med utgangen av 2016 som referansetidspunkt.

 

Organisering av Bypakka

Organiseringen av arbeidet i Bypakke Nedre Glomma er regulert av Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma. En oversikt over organisasjonskartet er vist under:

 

Styringsgruppe

Styringsgruppa skal bestå av 3 representanter med vararepresentanter fra henholdsvis Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune. Statens Vegvesen og Jerbanedirektoratet representeres ved sine regiondirektører eller tilsvarende.
Styringsgruppa konstituerer seg selv.

Mandat:

 • Gi anbefaling i saker som skal fremmes til lik behandling i partenes formelle politiske organer
 • Vedta budsjett og handlingsplaner for belønningstilskuddet, og godkjenne årlige rapporter fra Nedre Glomma til Samferdselsdepartementet om bruk av belønningstilskuddet.
 • Sikre bredest mulig politisk og samfunnsmessig forankring
 • Fastsette en kommunikasjonstrategi for arbeidet under denne avtale og påse at felles mål for kommunikasjonsarbeidet følges opp i daglig arbeid
 • Fungere som styringsgruppe for porteføljestyring av de bompengefinansierte prosjektene
 • Forhandle med staten v/Vegdirektoratet om en byvekstavtale, og legge anbefalt forslag fram for politisk behandling.
 • Fastsette nærmere oppgaver og mandat for rådmannsutvalget

Referansegruppe
For å sikre god politisk forankring etableres det en referansegruppe med 5 folkevalgte representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen. Partene i næringslivet, samt de regionale næringslivsorganisasjonene i Fredrikstad og Sarpsborg, inviteres til å delta i referansegruppa.

Mandat:

 • Drøfte sentrale problemstillinger som samarbeidsavtalen omfatter.
 • Gi Styringsgruppa råd om prioriteringer og innretninger innenfor samarbeidsavtalen.
 • Bidra til å etablere samarbeid med næringslivet og bedrifter om gjennomføringen av tiltak

Rådmannsutvalg
Rådmannsutvalget består av samarbeidspartnernes rådmenn og en representant fra hver av de to transportetatene. Rådmannsutvalget innstiller til styringsgruppa. På denne måten sikres en god administrativ forankring. Utvalget konstituerer seg selv.

Mandat:

 • Sikre gjennomføringen av samarbeidsavtalens intensjon og mål gjennom nødvendige organisasjonsmessige og økonomiske tiltak.
 • Drøfte forslag til og innstille til budsjetter og handlingsprogram, fremme disse for styringsgruppa og sikre nødvendig, formell behandling i respektive politiske fora.
 • Drøfte og innstille i saker til Styringsgruppa.
 • Fremme nødvendige saker for politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.
 • Ansvarlig for oppfølging av vedtak fattet i avtalens definerte beslutningsorganer.
 • Ansvarlig for oppfølging av avtaler som partene i fellesskap har inngått med eksterne parter, herunder Samferdselsdepartementet.
 • Ansvar for å opprette arbeidsgrupper og andre administrative funksjoner, inkludert bemanning av bypakkesekretariatet, og gi nærmere mandat for disse.
 • Medlemmene i rådmannsutvalget har observatørstatus i Bypakkas styringsgruppe.